Banan-mousse au chocolat

For et styk­ke tid siden kom jeg til at læse i bogen ‘Ker­nes­und Fami­lie’ igen. Det før­te mig for­bi afsnit­tet med des­ser­ter og søde sager. Og den slags kan være far­ligt. Eller læk­kert alt efter hvor­dan man ser på det.

Poin­ten er i hvert fald, at jeg kom for­bi opskrif­ten der hed­der “cho­ko­la­de­mous­se”. Jeg har valgt at døbe den “banan-mous­se au cho­co­lat”, da den væsent­lig­ste del af opskrif­ten er banan og cho­ko­la­de.

Du kan fin­de opskrif­ten og tip til en vari­ant lige efter den­ne tekst.

Læs vide­re “Banan-mous­se au cho­co­lat”

En hel dag med korsang og rytmer

Ring­kø­bing-Skjern Musiks­ko­le invi­te­re­de til Sto­re Kor Dag i dag — en hel dag med ryt­me og kor­sang ledet af pro­fes­sor Jim Daus Hjer­nøe fra Nord­jysk Musik­kon­ser­va­to­ri­um i Aal­borg. Jim er kor­le­der af koret Vox­North, der er et af ver­dens før­en­de kor inden­for gen­ren Folk/World og circ­le songs.

Male­ne hav­de invi­te­ret mig med til en vokal ople­vel­se og jeg sag­de ja, for det er læn­ge siden, jeg hav­de brugt min stem­me til rig­tig at syn­ge med.

Dagen var udfor­met som en wor­ks­hop med del­ta­ge­re fra nær og fjern. Det var en skøn blan­ding af ung og gam­mel, erfa­ren og nybe­gyn­der, node­læ­se­re og utræ­ne­de san­ge­re. Vi var omkring 90 san­ge­re — langt stør­ste­delen var kvin­der — og kun 3 bas­san­ge­re, hvor jeg var een af dem.

Jim gui­de­de os kyn­digt igen­nem de fire san­ge i sang­bla­det og udnyt­te­de sine stær­ke pæda­go­gi­ske kom­pe­ten­cer til at give alle en for­nem­mel­se af, at vi hav­de styr på san­ge­ne hele vej­en igen­nem.

Vi star­te­de kl. 10 om for­mid­da­gen og med to stør­re pau­ser (frokost og kaf­fe) i løbet af dagen hav­de vi fak­tisk kun 5 timer til at bli­ve gode til at syn­ge de plan­lag­te fire num­re. Det gik for­ry­gen­de!

Kl. 16:30 duk­ke­de ven­ner og fami­lie op til en lil­le kon­cert, så vi fik en chan­ce for at vise, at vi fak­tisk hav­de lært noget i løbet af dagen. Der duk­ke­de omkring 50 til­hø­re­re op, som fik en kon­cert, de aldrig har hørt mage til. Tror jeg da.

Male­ne og jeg more­de os dej­ligt og vil stærkt anbe­fa­le, at du benyt­ter dig af chan­cen til at del­ta­ge i en kor-wor­ks­hop, hvis du over­ho­ve­det har inter­es­se i at syn­ge. Vi vil med stor sand­syn­lig­hed del­ta­ge igen næste gang chan­cen opstår.

Eksperimenter med havtorn

Ind­til for et halvt år siden kend­te jeg ikke til eksi­sten­sen af hav­torn. Lige ind­til vores loka­le øko-pus­her gav smags­prø­ve på hav­torns­aft med æble.  Jeg køb­te en fla­ske, som blev druk­ket hur­tigt og så tænk­te jeg ikke mere over mit fund.

Under vores som­mer­fe­rie i Sve­ri­ge stød­te jeg igen på hav­torn. Den­ne gang i form af mar­me­la­de, men jeg fik aldrig købt et glas (det koste­de ca.  90 SEK for et lil­le glas!!).

Vi lever jo i en Goog­le-alder, så jeg har efter­føl­gen­de søgt lidt info omkring hav­torn. Det viser sig at det er noget af et vita­min­tilskud. Hav­tor­n­bær­re­ne inde­hol­der blan­det andet, udover en stor mæng­de C‑vitamin (et bær giver lige så meget C‑vitamin som en hel appels­in!), også A–, B–, E– og P–vitaminer! Læs mere om hav­torn på Havenyt.dk

Det viser sig, at her­u­de vest­på, der tri­ves hav­torn rig­tig godt, så der var ikke langt fra tan­ke til hand­ling. Vi måt­te ud at fin­de nog­le buske!

Lige præ­cis i sep­tem­ber-okto­ber er bær­re­ne mod­ne. Dog ikke lige til at pluk­ke. Der er grund til at det hed­der hav­TORN. Vi fandt en busk, hvor vi bræk­ke­de 5–8 kvi­ste af, som vi tog med hjem og så var det ellers bare med at gå i gang med at klip­pe hver enkelt bær af…

Havtornkviste med bær
Hav­tor­n­k­vi­ste med bær

Det tog 1½ time at klip­pe 800 g bær af. Så det er ikke bare noget man kaster sig over…

820 g havtornbær
820 g hav­tor­n­bær

Bær­re­ne blev hældt i en gry­de og dæk­ket med vand

Havtornbær i gryde
Hav­tor­n­bær i gry­de

Bær­re­ne kog­te i ca. 15 minut­ter. Her­ef­ter blev skal­ler og ker­ner siet fra.

Skaller og kerne sies fra
Skal­ler og ker­ner sies fra

Halv­de­len af saf­ten blev kogt sam­men med 2–3 hele æbler skå­ret i tern.

Havtornsaft koges med æbler til marmelade
Hav­torns­aft koges med æbler til mar­me­la­de

500 g suk­ker blev til­sat og kog­te op og til­sat gele­rings­mid­del.

Og voila! Hav­torn-æble­mar­me­la­de. Det sma­ger fan­ta­stisk, især på blå­skim­me­lost.

Havtorn-æblemarmelade
Hav­torn-æble­mar­me­la­de

De fra-sie­de skal­ler, ker­ner og den anden halv­del af saf­ten til­sat­te jeg ca. 5 dl vand og kog­te op sam­men med et par æbler skå­ret i både.

Det hele blev siet igen, hældt til­ba­ge i gry­den og kogt sam­men med ca. 350 g rør­suk­ker.

Og voila! Hav­torns­aft med æble. Godt at blan­de med vand eller som et vita­mins­hot.

Havtornsaft med æble
Hav­torns­aft med æble

Kulturfestival Mørket — en tur i kælderen i Ringkøbing

I aften har vi været en tur rundt i en ræk­ke vidt for­skel­li­ge kæl­dre i Ring­kø­bing.

Som en del af Kul­tur­festi­va­len Mør­ket, der fin­der sted i okto­ber måned, hav­de Ring­kø­bing Beva­rings­for­e­ning arran­ge­ret van­dre­tu­ren “I en kæl­der sort som kul — Ring­kø­bing under jor­den”.

Det gav os lej­lig­hed til at kig­ge ind i luk­ke­de rum, der ellers ikke er offent­ligt til­gæn­ge­li­ge. Vi var en tur i Ring­kø­bings gam­le soda­vands­fa­brik, der nu til dags er ble­vet til festsal. Vi besøg­te kom­man­do­bun­ke­ren i Ring­kø­bing, der har stå­et tom i mere end ti år og er for­fal­det til uken­de­lig­hed.

Vi fik også histo­ri­en om ølde­po­tet og elek­tri­ker­værk­ste­det, der lå lige ved siden af hin­an­den — og øjen­syn­ligt sup­ple­re­de hin­an­den godt. Og sidst men ikke mindst var vi i kæl­de­ren under een af byens tid­li­ge­re køb­mands­går­de, der nu til dags rum­mer et showroom i irsk pub­stil.

Det er spæn­den­de at høre histo­ri­er­ne — hvor­når har du sidst hørt over­ra­sken­de histo­ri­er om dit eget loka­l­om­rå­de?

Opsang til teenagere i alle aldre

I wee­ken­den var vi en tur på Fyn for at besø­ge ven­ner og fami­lie. Det før­te os til Svend­borg, der jo blandt andet er kendt for revy­en Rot­te­fæl­den.

Vi så nu ikke som­mer­revy, men der­i­mod fore­stil­lin­gen Opsang, der er en kær­lig men vel­ment øje­åb­ner. Fore­stil­lin­gen kom­mer snart til Ring­kø­bing og i den for­bin­del­se vil vi da ger­ne lige gøre opmærk­som på den.

Styk­ket hand­ler om de 7 døds­syn­der og for­tæl­ler 7 kor­te­re histo­ri­er om 7 tee­na­ge­re, der alle ender deres liv i lig­hu­set på grund af deres let­sin­di­ge liv. De glem­mer, at der er en grund til, at før­ste sta­vel­se i døds­syn­der er “død”.

Og det er den opsang, vi andre får.

Tea­tret Mungo Park i Køben­havn har også opført styk­ket og hos dem kan man læse omta­len og se publi­kums umid­del­ba­re reak­tio­ner.

Styk­ket har fuld fart frem alle­re­de fra før­ste færd og blan­der under­vis­ning og musi­cal i noget, de selv kal­der musi­cal lec­tu­re. Vi blev blæst ned af sto­le­ne af det hæs­blæ­sen­de tem­po og tøver ikke med at gå ind og se fore­stil­lin­gen igen. Vi vil råde dig til at gøre det sam­me, hvis du har mulig­he­den.

Og som lidt ekstra guf får I her en video med den nord­jy­ske trou­ba­dur Per Worm, der spil­ler et nyt num­mer, der hed­der Opsang.

Dagens avisudklip: Pinotex-vinderen

Når jeg sid­der og blad­rer i en loka­la­vis, fal­der jeg en gang i mel­lem over notit­ser, hvor jeg tæn­ker: “Hvad skal jeg bru­ge den viden til??!”. Den tan­ke faldt mig ind i dag, da jeg sad med Vester­havsPo­sten.

Hvis der ikke hav­de været en under­tekst vil­le jeg have tro­et, at det var ver­dens mest betyd­nings­ful­de styk­ke papir, som Sus­si (og Leo) gav til en fisker­ty­pe fra et Micha­el Ancher-bil­le­de.

Her er hvad mine øjne mød­te:

Sussi og Michael Ancher-fisker deler et stykke papir
Sus­si og Micha­el Ancher-fisker deler et styk­ke papir

Vi sætter Ørskov i bevægelse

I okto­ber måned sker der noget ekstra­or­di­nært på min arbejds­plads. Vi sæt­ter Ørskov i bevæ­gel­se.

Det er et for­søg på at give os selv og ikke mindst kol­le­ga­er­ne ener­gi til hver­da­gen og der­med mere lyst til at gå på arbej­de og ikke mindst leve­re en ekstra ind­sats. Det sker gen­nem en fæl­les kon­kur­ren­ce, der både blan­der skridt­tæl­ling og optæl­ling af det antal minut­ter, man er i bevæ­gel­se om dagen.

Der er sin­dri­ge reg­ler for omreg­ning af for­skel­li­ge akti­vi­te­ter til et enty­digt mål: minut­ter. Det team (vi er tre teams: Ørskov Web, Ørskov Rek­la­me Mar­ke­ting og Ørskov Medi­er Maga­si­ner), der ved udgan­gen af okto­ber måned har opnå­et flest minut­ter vin­der en mid­dag. Taber­hol­det skal til gen­gæld yde en ekstra ind­sats for resten af virk­som­he­den og der er der­med et inci­ta­ment for alle — ikke blot for at prø­ve at vin­de men også for ikke at tabe.

Tors­dag mor­gen ind­led­tes vores fæl­les rej­se mod en bed­re sund­hed med en smoo­t­hie og frugt i kan­ti­nen i mod­sæt­ning til det sæd­van­li­ge fransk­brød med hon­ning og pålægs­cho­ko­la­de. Der­ef­ter ori­en­te­re­de Ben­te og Anni om reg­ler­ne for måne­dens kon­kur­ren­ce og de var beg­ge iklædt den t‑shirt der til for­må­let er ble­vet frem­stil­let til alle med­ar­bej­de­re.

T-shirt med Ørskov i bevægelse trykt på brystet
T‑shirt med Ørskov i bevæ­gel­se trykt på bry­stet

Det er dej­ligt at arbej­de et sted, hvor kol­le­ga­er­ne også tæn­ker på sund­hed og kol­le­ga­skab. Hur­ra!

(i dag har jeg gået mere end 7500 skridt. Der er sta­dig et godt styk­ke vej til mini­mum 10.000 om dagen… Bed­re held i mor­gen)