Opsang til teenagere i alle aldre

I wee­ken­den var vi en tur på Fyn for at besø­ge ven­ner og fami­lie. Det før­te os til Svend­borg, der jo blandt andet er kendt for revy­en Rot­te­fæl­den.

Vi så nu ikke som­mer­revy, men der­i­mod fore­stil­lin­gen Opsang, der er en kær­lig men vel­ment øje­åb­ner. Fore­stil­lin­gen kom­mer snart til Ring­kø­bing og i den for­bin­del­se vil vi da ger­ne lige gøre opmærk­som på den.

Styk­ket hand­ler om de 7 døds­syn­der og for­tæl­ler 7 kor­te­re histo­ri­er om 7 tee­na­ge­re, der alle ender deres liv i lig­hu­set på grund af deres let­sin­di­ge liv. De glem­mer, at der er en grund til, at før­ste sta­vel­se i døds­syn­der er “død”.

Og det er den opsang, vi andre får.

Tea­tret Mungo Park i Køben­havn har også opført styk­ket og hos dem kan man læse omta­len og se publi­kums umid­del­ba­re reak­tio­ner.

Styk­ket har fuld fart frem alle­re­de fra før­ste færd og blan­der under­vis­ning og musi­cal i noget, de selv kal­der musi­cal lec­tu­re. Vi blev blæst ned af sto­le­ne af det hæs­blæ­sen­de tem­po og tøver ikke med at gå ind og se fore­stil­lin­gen igen. Vi vil råde dig til at gøre det sam­me, hvis du har mulig­he­den.

Og som lidt ekstra guf får I her en video med den nord­jy­ske trou­ba­dur Per Worm, der spil­ler et nyt num­mer, der hed­der Opsang.