Opskrift på risdessert med svesker

I mit barn­doms hjem blev (og bli­ver) der ser­ve­ret “gam­mel­dags ris­des­sert” jule­af­ten. Ingen ris á la man­de. Ingen risen­grød. Bare sve­sker og ris kogt sam­men til en vels­ma­gen­de og næren­de grød. Sve­sker­ne hjæl­per maven på vej i den­ne fede flæ­ske­festi­val, vi kal­der jul.

Den ser ud som det vises på bil­le­det her­un­der. Efter bil­le­det kom­mer der en opskrift. Læs vide­re “Opskrift på ris­des­sert med sve­sker”

Opskrift på hvid glögg

Julen er glög­gens tid. Og glögg kan laves på rig­tig man­ge for­skel­li­ge måder. Her leve­rer vi en opskrift på en hvid glögg, der efter vores mening er “let­te­re” end en typisk rød­vins­ba­se­ret glögg.

Et glas hvid glögg
Et glas hvid glögg

Hvid glögg

Glög­ge­s­sens laves af:

 • 1 liter æblemost
 • 2 kanelstæn­ger
 • 1 ps. pome­rans­skal
 • 1 spsk. kar­de­mom­me (i en te- eller kaf­fepo­se, så det er til at tage op igen)
 • saft fra 1 lime. Evt. også skal­len, hvis det er en øko-lime.
 • 1 tsk. revet inge­fær
 • sukker/honning/sirup efter smag
 • Evt. andre “jule­de” kryd­de­ri­er: stjer­ne­a­nis, nel­li­ker, osv.

Lad essen­sen koge ved svag var­me i mindst et par timer. Lad den der­ef­ter træk­ke køligt i mindst et døgn.

Der­ef­ter kan essen­sen sies og blan­des op med fyld, hvid­vin og snaps efter eget ønske.

Fyl­det kan laves såle­des:

 • tør­re­de abri­ko­ser i tern
 • lyse rosi­ner, der evt. træk­ker i rom i et døgns tid
 • syl­tet inge­fær i små tern
 • hak­ke­de, smut­te­de mand­ler
 • en appels­in i tyn­de ski­ver

God for­nø­jel­se med at hol­de var­men her i den kol­de tid!

Opskrift på en klassisk julelikør

I år har vi for før­ste gang prø­vet kræf­ter med den klas­si­ske jule­li­kør, der også går under øge­nav­ne som “40”, “den med ‘40’ ” og andre lig­nen­de nav­ne.

Opskrif­ten er så sim­pel, at man bur­de kun­ne huske den uden at skri­ve ned. Men da vi ved, at men­ne­sker i vor tid ikke tror på noget med min­dre det er at fin­de på skrift, så skyn­der jeg mig at give den­ne vide­re her­un­der

Julelikør
Jule­li­kør — her har vi kun lavet likør af en halv fla­ske snaps.
Læs vide­re “Opskrift på en klas­sisk jule­li­kør”

En tidlig julegave

For snart 20 år siden — i 1991 — lave­de det dan­ske rap­mak­ker­par BOSSEN & Bum­sen, der er sam­men­sat af Chief One (Lars Peder­sen) og Jazzy H (Mor­ten Tri­er) en jule­rap, der efter min mening lever helt op til MC Einars udø­de­li­ge “Jul det’ cool” fra 1988.

Den knap så kend­te jule­rap hed­der Op til jul og blev blandt andet spil­let i Hit­lis­ten på DR, hvor en klas­se­kam­me­rat optog det på kas­set­tebånd. Der­ef­ter fik jeg en kopi af opta­gel­sen. Se, det var pirat­ko­pi­e­ring på et højt plan!

Hør num­me­ret og se cove­ret til pla­den Op til jul lige her bag­ef­ter… Læs vide­re “En tid­lig jule­ga­ve”

Brød med skolddejning

I et styk­ke tid har jeg gået og skæ­vet til en opskrift, der invol­ve­rer skold­dej­ning. Det er en gam­mel bage­tek­nik, hvor man over­hæl­der en del af melet og ker­ner­ne til brø­d­et med kogen­de vand inden man bager af det.

På den måde udvik­les sma­gen i brø­d­et og hold­bar­he­den skul­le også bli­ve bed­re. Det er ikke et emne, det er ret let at fin­de noget om på inder­næd­ded, så der­for for­sø­ger jeg her at give mine erfa­rin­ger vide­re med skold­dej­ning.

Jeg er helt vild med lang­tids­hæv­ning af brød og der­for er jeg natur­lig­vis også nødt til at prø­ve skold­dej­ning, der også anbe­fa­ler at lade dej­en stå i ½‑1 døgn.

Wee­ken­dens bage­pro­jekt blev et rug­brød lavet med skold­dej­ning, som sma­ger helt fan­ta­stisk. Du kan se mere og læse fle­re opskrif­ter her neden­for.
Læs vide­re “Brød med skold­dej­ning”

Huggespillet under genopretning

Her­om­kring jule­tid ple­jer jeg at fin­de reg­ler­ne til Hug­ge­spil­let frem igen. Det er een af mine jule­tra­di­tio­ner.

Men jeg har net­op opda­get, at reg­ler­ne til Hug­ge­spil­let, der kan ses på min egen blog, er … hvor­dan skal man sige det pænt … ble­vet ampu­te­ret i et data­ba­seuheld.

De skal natur­lig­vis gene­tab­le­res, så hold godt øje med den­ne blog, hvor reg­ler­ne til Hug­ge­spil­let snart vil duk­ke op igen.

Ind­til da, vil jeg tak­ke Goog­les cache for, at vi sta­dig kan læse reg­ler­ne.

Lyt til Ørtz

Dan­ske Ørtz, der vist nær­mest er gået i pop-glem­me­bo­gen, har lavet et dej­ligt, til­ba­ge­læ­net num­mer, der hed­der ‘Don’t Men­tion Love’, der er at fin­de på deres album ‘Ano­t­her Eden’ fra slut­nin­gen 2000.

Det­te num­mer duk­ke­de op ved et til­fæl­de, da jeg var i gang med at gra­ve mig igen­nem vores musik­sam­ling. Hvis du læser vide­re, får du en mulig­hed for at høre det her.

Læs vide­re “Lyt til Ørtz”