Mine første erfaringer med Vibram Fivefingers Flow

For nylig køb­te jeg et par Vibram Five­fin­gers Flow for at få sty­ret min lyst til at løbe bar­fod­sløb (engelsk: bare­foot run­ning eller fore­foot run­ning), som jeg hav­de læst skul­le være et sun­de­re og min­dre slid­somt alter­na­tiv til almin­de­lig motionsløb.

Her for­kla­rer Marc Sil­ber­man fra New Jer­sey Sports Medi­ci­ne and Per­for­man­ce Cen­ter, hvor­dan man kan se en klar for­bed­ring i løbe­stil alle­re­de inden­for 2 uger.

Nu har jeg i et par måne­der for­søgt at læg­ge min vægt frem på tæer­ne og lan­de på min for­fod — også når jeg har løbet i almin­de­li­ge løbe­sko. Det har for­be­redt mig en smu­le på at løbe i Vibram Five­fin­gers, som udmær­ker sig ved blot at være en slags over­træk til foden. Det vil sige, at jeg nu har fra­sagt mig den “beskyt­tel­se”, som affjed­ring, luft i sålen og alt muligt andet tek­no­lo­gi har til­budt mig og andre løbe­re i man­ge år.

Vibram Fivefingers Flow tæt på
Vibram Five­fin­gers Flow tæt på

At løbe med en ander­le­des løbe­stil kræ­ver anven­del­se af andre mus­k­ler end dem, jeg nor­malt bru­ger til at løbe med. Det bety­der, at jeg her i star­ten skal løbe kor­te­re ture og i høje­re grad for­ven­te ømme mus­k­ler efter at jeg har løbet.

Posted using Mobypicture.com
Mine fød­der med et par Vibram Five­fin­gers Flow

Det er en mær­ke­lig for­nem­mel­se at kun­ne mær­ke alle rev­ner i fli­ser­ne og alle små­sten på grus­stien, når man løber. Men jeg er ikke i tvivl om, at i det lan­ge løb er det sun­de­re for krop­pen, da jeg, som man kan se og høre på video­en oven­for, bru­ger krop­pen på en mere “kor­rekt” og min­dre ops­li­den­de måde.

Tror du på, at det er sun­de­re at løbe barfodet?

Relaterede indlæg

Kommentarer

517 svar til “Mine første erfaringer med Vibram Fivefingers Flow”

 1. Signe Avatar

  Ahh hvor sjovt at du har vovet dig ud i at prø­ve dem! Glæ­der mig til at føl­ge dine erfa­rin­ger med dem. Reg­ner du med at kun­ne træ­ne dig op til at løbe læn­ge­re distan­cer med dem?
  Jeg kan slet ikke fore­stil­le mig at skul­le und­væ­re stød­dæmp­ning i mine løbe­sko. Men lan­der jeg også tungt på hælene…

  /Signe

 2. Joachim Avatar

  Det lyder fedt. Jeg over­ve­jer at købe et par at sjo­ske rundt i (=ikke løbe), så jeg vil ger­ne høre om dine erfaringer…er de fede at gå rundt i?!

 3. Ulrik Avatar

  @Signe: Jeg har en ret klar plan om, at Vibram bli­ver mit træ­nings­sko­mær­ke frem­over. Det bety­der, at jeg også reg­ner med at løbe læn­ge­re stræk­nin­ger i dem. Lige nu er ture­ne ikke mere end 3–4 kilo­me­ter, men det bli­ver der sik­kert lavet om på i løbet af for­å­ret. Og med hen­syn til din løbe­stil, så kom­mer det helt af sig selv, når man ikke læn­ge­re har for­nem­mel­sen af at have en sko på. Prøv evt. at tvin­ge dig selv til at lan­de på for­fo­den. Men vær for­sig­tig: de før­ste par gan­ge er det ret let at få kram­per, da det er mus­k­ler, man slet ikke er vant til at bru­ge på den måde.

  @Joachim: Jeg har ikke brugt dem vold­somt meget end­nu — men som udgangs­punkt er de rare bare at gå i. Jeg har tænkt mig at købe et par “uden betræk” til for­å­ret. Alt­så en Clas­sic, Per­for­ma eller MOC-model. Du kan jo læse mere om dem på dansk her: http://alun.dk/shop/fivefingers-sko.html — eller hos pro­du­cen­ten: http://www.vibramfivefingers.it/eng/performa.aspx

  Og så reg­ner jeg også med at høre mere fra jer, hvis I væl­ger at købe og bru­ge Vibram?

 4. Kramme Avatar
  Kramme

  Vel­kom­men i klubben.

  Har tid­li­ge­re løbet i flats (dvs. sko med meget begræn­set hjælp) — det­te skif­te ske­te ifm. skift til pose run­ning. Er efter­føl­gen­de ble­vet cer­ti­fi­ce­ret coach i pose running.

  Skif­te­de for 2 uger siden til VFF KSO og løb efter en uge 13 km rundt i dyre­ha­ven. Var let­te­re øm i leg’e­ne efter­føl­gen­de men fød­der­ne hav­de det fantastisk.

  Løv i går i sne og en del minus gra­der. Der gik et par km og så var fød­der­ne var­me og føret/vejret gene­re­de ikke mere.

  Det bed­ste råd er at slap­pe af i ben og fød­der når der løbes barfods/VFF.

  God for­nø­jel­se.

 5. admin Avatar
  admin

  Hej Kram­me,

  tak for rådet — jeg var også ude at løbe en tur i frost­gra­der den anden dag. Det var gan­ske rig­tig køligt de før­ste par kilo­me­ter, men ikke kol­de­re end hvis jeg hav­de haft almin­de­li­ge løbe­sko på.

  Jeg skal lære at slap­pe af, når jeg løber bar­fods — det er vist tek­nik­ken, der hal­ter mest lige nu 🙂

  Glæ­de­lig jul og god løbetur!

 6. Marc Avatar

  Hvor er det fedt at se nog­le dan­ske “anmel­del­ser” af Fivefingers!

  Jeg har læn­ge tænkt på at købe et par. Ikke til at løbe i, men til at LDP (long distan­ce pum­ping — på long­bo­ard) og til capo­eira. Til capo­eira ple­jer jeg at træ­ne i bare tæer, så det bur­de ikke være det sto­re pro­blem at væn­ne sig til det.

 7. Ulrik Avatar

  Hej Marc,

  tak for din posi­ti­ve kommentar 🙂

  Jeg har aldrig hørt om LDP, men det er utro­ligt, hvad inder­næd­ded kan være behjæl­pe­lig med. Jeg tror da, at et par Vibram Five­Fin­gers (VFF) kan være gode på et ska­te­bo­ard, når man skal køre langt.

  Ple­jer du at køre i bare fød­der på longboard?

  Jeg er i øvrigt ret spændt på din køre­tur Århus-Kbh (ref: http://lundholmjensen.blogspot.com/2009/12/planlgning-ii.html) og håber da, du får en god tur 🙂

  Held og lyk­ke med VFF!

 8. Marc Avatar

  Et par videor af Long Distan­ce Pumping

  http://www.youtube.com/watch?v=s0NzzXGdtk4

  http://www.youtube.com/watch?v=6zlEIFkSKr0 (video­ha­stig­he­den er sat lidt ned)

  Jeg kører ikke nor­malt i bare tæer. Det til­la­der min hastig­hed sim­pelt­hen ikke, hvis jeg skal bremse 😀

  VFF’er­ne reg­ner jeg med at bru­ge til som­mer, hvor jeg vil lave en 3‑timers arran­ge­ment, med nog­le andre long­bo­ar­de­re. En slags udhol­den­heds­/­di­stan­ce-løb. Det skal jeg jo ikke rig­tig bremse.

  Med hen­syn til Århus/­Kø­ben­havn-turen, så LDP’er jeg ikke, men bare skub­ber. Da jeg skal køre så man­ge kilo­me­ter, vil min ryg­sæk kom­me til at være et balan­ce­pro­blem, hvis jeg skal stå og vrik­ke så meget på boardet.

  Hovsa, und­skyld det lan­ge indlæg 😀
  Jeg håber jeg fik for­kla­ret det hele.

 9. Peter Avatar
  Peter

  Hej Ulrik
  Faldt lige over din tekst, da jeg søg­te efter anmel­del­ser af VFF. Over­ve­jer at købe et par KSO’er. Jeg har arbej­det med poser­un­ning i et styk­ke tid nu og kan bestemt se og mær­ke for­de­le­ne. Sam­ti­dig er jeg gået over til Lunar-sko og det har været super. Så nu tæn­ker jeg vide­re i “Less is more”.… Tak for dit review. Hører ger­ne en opfølg­ning på dine før­ste erfa­rin­ger nu hvor der er gået et par måneder.

  1. Ulrik Avatar

   Hej Peter,

   jeg har desvær­re ikke løbet meget i mine VFF her i den kol­de vin­ter. Der er ikke meget spor­ing eller fod­fæ­ste i dem, når de kom­mer ud på is — så jeg har ude­luk­ken­de løbet med mine “almin­de­li­ge” old-skool løbesko.

   Der­for kan jeg end­nu ikke bidra­ge med meget yder­li­ge­re end det, jeg har skre­vet. Jeg glæ­der mig imid­ler­tid til at kom­me “på græs” igen, nu hvor tem­pe­ra­tu­ren er ste­get igen og jor­den er knap så kold at løbe på.

   Jeg ken­der ikke noget til Lunar-sko og pose run­ning — er det noget, du kan for­tæl­le mere om?

 10. Peter Avatar
  Peter

  OK, ja, det har jo været en ken­de køligt om fødderne…
  Lun­arg­li­de er blot et af Nikes bud på en let sko, der peger mere i ret­ning af det natur­li­ge løb end de van­li­ge klod­ser… Jeg synes det er en god, let sko, som gør mit løb bed­re og mere effektivt.
  Pose run­ning er en teo­ri om løbe­stil, som er ret inter­es­sant og hvis ikke man vil gå hele vej­en med det, så giver det i hvert fald nog­le gode tips i for­hold til løbe­stil og kro­ps­hold­ning mv., som har været ret nyt­ti­ge for mig.
  Se evt. den­ne på politiken.tv: http://politiken.tv/tjek_dk/guider/article925927.ece

 11. Ane Kirstine Nørby Avatar
  Ane Kirstine Nørby

  Hvor kan man købe Vibram Five­fin­gers Flow i Dan­mark og hvad koster de?

 12. Ulrik Avatar

  @Ane: Jeg har købt mine VFF hos alun.dk — der koster de 8–900 kro­ner. De har også en lang ræk­ke andre model­ler, så du kan få din Five­fin­gers lyst sty­ret for alt mel­lem 500 og 1100 kroner.

  @Peter: Jeg vid­ste, at Nike hav­de “natur­li­ge” sko uden affjed­ring, men jeg hav­de ikke tjek­ket model­ler­ne ud. Jeg skal huske at kig­ge efter Lunar Gli­de næste gang, jeg skal have nye sko.

  Og så har jeg lige været ude i dag for før­ste gang i et par uger. Puha, det er hårdt oven på alle påskefrokosterne.. 🙂

 13. Posemand Avatar

  Med fare for at lyde gam­mel og sner­pet, så vil jeg lige ind­sky­de, at Lunar Gli­de er en dår­lig mel­lem­ting mel­lem en ægte bar­fod­s­for­nem­mel­se og så de klas­si­ske løbe­sko med plateausåle. 

  Man kan snildt gå “læn­ge­re ned” i såltyk­kel­se når man skal eks­pe­ri­men­te­re med mini­ma­li­stisk fodtøj, da mel­lemva­rer som Lunar Gli­de, Nike Free og andre IMHO blot for­vir­rer mere end de gavner.

  Som POSE-knal­lert er jeg natur­lig­vis far­vet, og selv­føl­ge­lig er min­dre sål bed­re end meget sål, men den san­de effekt af at drop­pe kon­ven­tio­nel­le løbe­sko kom­mer alt­så ikke før man kom­mer ned og kan mær­ke under­la­get med fusserne.

 14. Ulrik Avatar

  @Posemand: tak for dit bud på hvor­for man ikke skal bru­ge Lunar Gli­de og andre lig­nen­de sko.

  Nu må jeg hel­le­re se at få til­lært noget Pose-tek­nik, så jeg kan let­te mit løb og sli­de min­dre på kroppen.

  Og under­la­get kan jeg mær­ke med VFF på. Men måske skal jeg over­ve­je at tage nog­le ture på stran­den i som­mer i bare tæer. Det skul­le være så sundt … og så er det vist den ene­ste måde at lære at løbe ordent­ligt på.

 15. Posemand Avatar

  @Ulrik: Mnarh, om strand­løb er den ene­ste måde at lære at løbe ordent­lig på vil jeg nok også anfæg­te :o)

 16. Ulrik Avatar

  Mjah, jeg men­te nu også løbe i bare tæer — så er strand og varmt sand mel­lem tæer­ne vist bare en bonus 🙂

 17. Lucas Avatar
  Lucas

  Hejsa alle­sam­men

  Hvor­dan tror I et par Vibrams vil fun­ge­re for mig? Jeg har for 4½ år siden pådra­get mig achil­les ten­di­ni­tis og plan­tar fasci­i­tis (inf­lam­ma­tion af akil­les og svan­gen) og har aldrig rig­tigt kom­met mig 100% over min plan­tar fasci­i­tis. Akil­les har det umid­del­bart fint. Jeg er ikke gene­ret geval­digt af det når jeg løber i nor­ma­le løbe­sko, dog kan jeg godt bli­ve meget ‘træt’ i foden efter en lang dag.

 18. Ulrik Avatar

  Hej Lucas,

  jeg har nu løbet i mine VFF i et par måne­der (oven på vin­ter­pau­sen, *suk*) og kan kon­sta­te­re, at jeg per­son­ligt bli­ver meget træt i min akil­les­se­ne efter jeg er begyndt at løbe i VFF.

  Jeg for­tæl­ler sta­dig mig selv, at det er på grund af min nye løbe­stil, som gør at jeg nu bru­ger mit under­ben og min fod meget mere aktivt end jeg gjor­de før — men det kan andre klo­ge hove­d­er mulig­vis af- eller bekræfte.

  Hvis jeg var dig, så tror jeg, at jeg vil­le prø­ve at løbe en tur (eller 5) i bare tæer (inden­dørs, på stran­den eller andet) og se hvor­dan dine fød­der rea­ge­rer på det. Du skal bare være opmærk­som på (som altid, når man ændrer løbe­stil fra “kon­ven­tio­nel” til bar­fod­sløb), at du i star­ten ikke må/kan løbe ret langt ift. før.

  Jeg håber, du bli­ver klo­ge­re — og at jeg ikke gør din lidel­se vær­re med mine for­slag. Men så gæl­der det jo altid, at man skal lyt­te efter sin egen krop og ikke gøre noget overilet…

  Ven­ligst,
  Ulrik

 19. […] kom­men­ta­rer Ulrik til Mine før­ste erfa­rin­ger med Vibram Five­fin­gers FlowLucas til Mine før­ste erfa­rin­ger med Vibram Five­fin­gers Flow­Ma­le­ne til Når svi­ger­mors tunge […]

 20. Lucas Avatar
  Lucas

  Man­ge tak =) Jeg har for­søgt mig med noget selvlært POSE og kan også godt mær­ke for­skel­len i under­be­net. Jeg tror jeg vil begyn­de at løbe lidt bar­fod­sløb på stran­den når vej­ret bli­ver lidt bed­re, så må vi se om det hjælper.

 21. Ulrik Avatar

  Det var så lidt.

 22. Nash Avatar
  Nash

  Hej.
  Hvor har du købt dine og er der nog­le dan­ske butik­ker, hvor det er muligt at se dem ?

 23. Anne Avatar

  Star­te­de med at løbe i five­fin­gers efter en hof­teska­de, den er fuld­stæn­dig væk nu.

  Se evt.http://anneseidelin.dk/mine-erfaringer-med-fivefingers/

  Har kun godt at sige!

  Anne.

 24. Ulrik Avatar

  @Nash: Hvis du sta­dig har inter­es­se i at købe et par VFF-sko, så ken­der jeg lige i øje­blik­ket kun til en dansk for­hand­ler, nem­lig alun.dk. Der kan du til gen­gæld også købe et par VFF Clas­sic til under 500,- kr (såvidt jeg husker), hvis du bare er inter­es­se­ret i at prø­ve om det er noget for dig. 

 25. Ulrik Avatar

  @Anne: Jeg har læst dine to artik­ler om VFF — tak for tippet 🙂