Julekalender — 12. december

Billede af Julemandens postkasse i Nuuk.
Bjør­nG har taget bil­le­det af Jule­man­dens post­kas­se.

Hvert år til jul huse­rer der en histo­rie, der for­sø­ger at for­kla­re, at Jule­man­den ikke fin­des. Den for­kla­ring byg­ger på for­skel­li­ge viden­ska­be­li­ge teo­ri­er om at jule­man­den slet ikke kan bevæ­ge sig så hur­tigt, at han kan nå at kom­me hele ver­den rundt med gaver.

For­kla­rin­gen er sådan set gyl­dig nok, men for­ud­sæt­nin­ger­ne for for­kla­rin­gen er for­kert. Det kun­ne forskning.no afslø­re alle­re­de til­ba­ge i 2009. Den dan­ske pen­dant, Videnskab.dk, fulg­te hur­tigt histo­ri­en op og gav histo­ri­en vide­re til dan­sker­ne under over­skrif­ten “Selv­føl­ge­lig fin­des jule­man­den”.

I artik­len udta­ler en ræk­ke frem­træ­den­de nor­ske viden­skabs­folk sig sag­ligt og auto­ri­ta­tivt om Jule­man­dens eksi­stens. Det bed­ste citat fra den oplag­te arti­kel er:

Det fin­des som sagt en ræk­ke use­ri­ø­se og spe­ku­la­ti­ve påstan­de om Jule­man­den. Den mest uhold­ba­re af dis­se er nok, at jule­man­den sim­pelt­hen er far, som klæ­der sig om ude i gara­gen.

Så er tonen sat og du kan nu læse resten af artik­len om bevi­set for Jule­man­dens eksi­stens på videnskab.dk: Selv­føl­ge­lig fin­des Jule­man­den

Det viser sig end­vi­de­re, at nu, da Jule­man­dens Post­kon­tor i Nuuk er luk­ket, så er Jule­man­den flyt­tet til Nord­s­jæl­land og har nu kon­tor i Vig. Find ruten til Jule­man­den på findvej.dk.