Julekalender — 18. december

Nu er der min­dre end 14 dage til­ba­ge til at over­hol­de dine nytårs­fort­sæt­ter fra sid­ste år — og even­tu­elt fin­de på nye til 2012. Jeg har aldrig brugt nytårs­fort­sæt­ter, så i ste­det for at tæn­ke over hvad jeg skal hol­de i 2012, har jeg brugt søn­da­gen på lap­pe taget på sku­ret.

Taget blæ­ste af for 14 dage siden under årets før­ste vin­ter­storm. Min nabo rin­ge­de til mig man­dag mor­gen kl. 08:32 og kun­ne for­tæl­le at “dit tag er flø­jet af”. Han er glad for at dra­ma­ti­se­re og cho­ke­re — så da jeg spurg­te lidt ind til det, så viste det sig, at det hel­dig­vis kun var tra­pez­ta­get fra sku­ret, der var blæst væk.

Taget bestod af tre læg­ter, der var (nødtørf­tigt) søm­met fast til sku­rets træram­me. Oven på de tre læg­ter var der der­ef­ter skru­et tra­pez­tag­pla­der, som var behø­rigt skru­et på.
 

Alle tre lægter er på plads
Alle tre læg­ter er på plads

Jeg skru­e­de de øde­lag­te tag­pla­der af læg­ter­ne og gav mig til at save de nyind­køb­te tra­pez­pla­der til i en pas­sen­de læng­de. Under­vejs i save­pro­ces­sen lyk­ke­des det mig at knæk­ke den ene­ste neds­try­ger­klin­ge, jeg hav­de, så jeg måt­te bru­ge de til­ba­ge­væ­ren­de klin­ge­stum­per på omkring 12cm læng­de. Det lyk­ke­des dog ende­lig at kom­me igen­nem pla­der­ne og her­ef­ter var det tid til at for­bo­re hul­ler til skru­er­ne.

Nå, men kom­bi­na­tio­nen af en gen­nem­snit­lig akku-skru­e­ma­ski­ne og en kold vin­ter­dag gjor­de ikke opga­ven let­te­re. Bat­te­ri­er­ne afla­de­de så hur­tigt, at jeg nær­mest løb i pen­dul­fart mel­lem opla­der og trap­pe­sti­ge for at bli­ve fær­dig. Det lyk­ke­des ende­lig (over to wee­ken­der) at få skru­et både læg­ter og tag­pla­der fast, så de med ret stor sand­syn­lig­hed bli­ver hvor de er.

Tagpladerne er skruet fast
Tag­pla­der­ne er skru­et fast

Jeg er godt til­freds med decem­ber måneds gør-det-selv-pro­jekt. Næste gang sør­ger jeg for at have en bed­re bore­ma­ski­ne og noget var­me­re vejr.

Hvil­ket gør-det-selv-pro­jekt har du afslut­tet her i decem­ber?