Kategori: bøger

 • Visuel trylleri: Stream of Books

  Jeg fandt lige det her styk­ke kunst, som jeg må dele med alle jer, der kan lide bøger: Stream of Books Relaterede indlæg Webgalleri (87) Transportlæsning (3) Spot 2009 — en kort opsummering (2) Snip snap snude… (2) Prætentiøs tekst om kunst (1)

 • Ting, der er sket de sidste par dage

  Jeg vil også ha’ en liste! Så her kom­mer den. Dag­bog i punktform: I går blev jeg klip­pet og fik dej­lig kort sommerfrisure. I dag er jeg igen ble­vet inter­viewet til en vestjysk lokal­ra­dio. I dag har vi fået fry­ser. I dag hen­te­de jeg vores nye lam­pe på posthuset. I dag har jeg bestilt bogen […]

 • Korte, danske romaner på blot seks ord

  Hem­ingway opfandt den meget kor­te roman­form på blot 6 ord. Efter sigen­de var det på grund af et væd­de­mål, hvor han blev udfor­dret på net­op det: At skri­ve en histo­rie på blot 6 ord. For nylig har Uffe Sten­strop taget skri­ve­sti­len op på sit Twit­ter-feed og jeg har nydt at læse dan­ske, kor­te histo­ri­er. Skri­ve­sti­len […]

 • Snip snap snude…

  Jeg har nu læst ‘Mænd der hader kvinder’.  Jeg fasci­ne­res og undres mig over, at en bog — hvor der egent­lig først rig­tig sker noget spæn­den­de efter 300 sider — kan være så spæn­den­de og hur­tig­læst! Jeg er her­med ble­vet hooked.  I aften går jeg i gang med ‘Pigen der lege­de med ilden’. Relaterede indlæg Transportlæsning […]

 • Krän — en moderne barbar uden sammenhæng

  Jeg er begyndt at bru­ge det kom­mu­na­le bibli­o­tek i Ring­kø­bing — det er meget bil­li­ge­re at låne en bog på bibli­o­te­ket. Og der­u­d­over er der jo mulig­he­den for at prø­ve sig frem med bøger, hvis man er usik­ker på kvaliteten. På Ring­kø­bing bibli­o­tek har jeg gen­fun­det teg­ne­se­ri­e­hyl­der­ne. I mine yngre dage læste jeg (og Tho­mas […]

 • Transportlæsning

  Hvor er du hel­dig, at du sta­dig­væk har sådan nog­le fan­ta­sti­ske bøger til gode!! -Sag­de en med­fri­vil­lig til mig, da jeg sidst hjalp til i vores loka­le bio­graf. Efter­hån­den har jeg følt mig som den næst­sid­ste i Dan­mark, som ikke har læst Stieg Lars­sons bøger — Ulrik har nem­lig hel­ler ikke læst dem. Nu har jeg lånt de […]

 • Gensyn med Starship Troopers

  Oven­på en lang dag med hek­ti­ske sid­ste-øje­bliks-for­be­re­del­ser, et lyk­ke­ligt bru­de­par, mas­ser (MASSER!) af god mad, og gla­de gæster fra nær og fjern, så skul­le der ryd­des op på God­set i Hulk­nø­se skov på Hal­lund Hede. Hel­dig­vis slap vi for at gøre rent og kun­ne nøjes med at ryd­de op og for­de­le alle madre­ster­ne iblandt os. […]

 • Kogebog for alle sanser

  Jeg har ende­lig ind­løst mit bog­ga­ve­kort, som jeg fik i jule­ga­ve. Det dæk­ke­de lige til den fan­ta­sti­ske koge­bog: Køk­ken­re­vo­lu­tion for hele fami­li­en, skre­vet af Oscar Uma­hro Cado­gan og hans 13-åri­ge sted­dat­ter Tel­ma Pil Jespersen. Jeg har tid­li­ge­re fået anbe­fa­let Køk­ken­re­vo­lu­tion på høje hæle også skre­vet af Oscar. Så val­get stod mel­lem de to kogebø­ger, da jeg stod i […]

 • Den Danske Encyklopædi/Den Store Danske — helt gratis på nettet

  Jeg har tit tænkt på, at det vil­le være fedt med et læk­kert lek­si­kon. Men jeg gider sim­pelt­hen ikke at have en lek­si­kon­sam­ling på 54 kg, som Den Dan­ske Encykl­o­pæ­di fra Gyl­den­dal. Der­for glæ­der det mig usi­ge­ligt, at før­nævn­te lek­si­kon er kom­met på net­tet til fri afbe­nyt­tel­se. Inspi­re­ret af det bru­ger­sty­re­de Wikipe­dia kan man selv […]

 • Lydbøger på iPod

  Jeg er så glad for min iPod! Især efter at have fun­det ud af at down­lo­a­de lydbøger. Jeg skul­le til Visit­Den­mark kon­fe­ren­ce på Brønd­by Sta­dion i tirs­dags — og med udsig­ten til at skul­le til­brin­ge 5–6 timer i offent­lig trans­port hver vej, hav­de jeg fået lagt Liza Mar­klunds bog ‘En plads i solen’ på min iPod  (tids­be­græn­set down­lo­ad […]