Digital Markedsføring 2009 i Holstebro

I dag har jeg del­ta­get i it-forum midtjyl­lands arran­ge­ment Digi­tal Mar­keds­fø­ring 2009. Det er et arran­ge­ment, der nu fin­der sted for 2. år i træk som en del af Uge 47, der er et lands­dæk­ken­de pro­jekt for iværk­sæt­te­re og virk­som­he­der i vækst.

Arran­ge­men­tet fandt sted i nupark i Holste­bro, hvor der blev holdt 17 oplæg på 6 timer. Det hele star­te­de med Mor­ten Hej­le­sen fra Innova­tion Lab i Århus, der holdt en key­no­te (på dansk, en ‘cen­tral tale’), der hed­der Gra­tis, åben og san­se­lig og hand­ler om innova­tion og nye for­ret­nings­mo­del­ler i den digi­ta­le tidsal­der.

Der­ef­ter gik dagen med oplæg om søge­ma­ski­ne­op­ti­me­ring på begyn­der- og avan­ce­ret niveau, mobil mar­ke­ting, anven­del­se af soci­a­le medi­er, onli­ne omdøm­me og ikke mindst net­wor­king mel­lem del­ta­ger­ne.

Der­ef­ter slut­te­de Tim Vang (@TimVang) fra MyC4 dagen af med at hol­de end­nu en key­no­te om hvor­dan MyC4 har brugt moder­ne for­ret­nings­mo­del­ler til at ska­be vækst og håb for nog­le af ver­dens fat­tig­ste bor­ge­re.

Alt i alt har det været en dag med man­ge input — både fag­ligt og per­son­ligt. Jeg glæ­der mig til at udfyl­de eva­lu­e­rings­ske­ma­et, der ger­ne skul­le duk­ke op een af de nær­me­ste dage.

Trapper, trapper, trapper…

Når man arbej­der på et rek­la­me-/mar­ke­ting­bu­reau som Ørskov Grup­pen, så kan man hur­tigt få noget viden om for­skel­li­ge emner, som man aldrig nogen­sin­de hav­de tro­et, man skul­le vide eller lære noget om.

Jeg kan nem­lig med stolt­hed præ­sen­te­re en hånd­fuld sites, jeg har været med til at frem­stil­le hos Ørskov Web. På pud­sig vis hand­ler de alle om trap­per. Hvis man lige står og mang­ler en trætrap­pe til huset, så kan både JPH Trap­per i Brørup og Trap­pe­fa­brik­ken i Ølgod være med til at fin­de præ­cis den rig­ti­ge trætrap­pe­løs­ning. Og er man glad for prak­ti­ske udfor­drin­ger, så kan Gør det selv trap­pen være med til at sæl­ge dig årets sam­le­sæt.

Og tro det eller lad være, men jeg ved, at der kom­mer end­nu et web­s­i­te for dele til trætrap­per på min arbejds­plan inden alt for lang tid. Aldrig har jeg lært så meget om træ. Eller trap­per.

Sig farvel til Internet Explorer 6

Som en bevidst web­ud­vik­ler og ‑nørd er jeg nødt til at hen­vi­se til Søren Hug­ger Møl­lers side om at opgra­de­re Inter­net Expl­o­rer 6 til enten ver­sion 7 eller 8.

Inter­net Expl­o­rer 6 er fra 2001, og er i dag for­æl­det på man­ge områ­der. Inter­net Expl­o­rer 6 har pro­ble­mer med at vise moder­ne web­s­i­tes og er også bag­ud sik­ker­heds­mæs­sigt.

via drop-ie6.dk — Sig far­vel til Inter­net Expl­o­rer 6.

Krus i Pantone-farver

I snart 4 uger har jeg arbej­det hos Ørskov Web. Det bety­der, at jeg til dag­lig omgås dyg­ti­ge folk, der tæl­ler Pho­tos­hop og Illu­stra­tor (og resten af Ado­be Cre­a­ti­ve Sui­te) som deres vig­tig­ste værk­tø­jer. Som nye­ste mand i virk­som­he­den må jeg natur­lig­vis spil­le efter de reg­ler og bru­ge den jar­gon, der fin­des på ste­det. Design, lay­out, for­mer, far­ver, udtryk, ind­tryk.

Der­for ser jeg frem til at for­tæl­le mine kol­le­ga­er om det far­ve­strå­len­de tekrus, som Male­ne har givet mig som et pla­ster på sår­et, da min “rig­ti­ge” fød­sels­dags­ga­ve end­nu ikke er kom­met med posten (noget med en for­hand­ler, der ikke har helt styr på sin kun­de­kon­takt).

Tekruset Pantone 549 C Pale Blue fra Whitbread Wilkinson.
Tekru­set Pan­to­ne 549 C Pale Blue fra Whit­bre­ad Wil­kin­son.

Kru­set er fra engel­ske Whit­bre­ad Wil­kin­son og for­hand­les i Euro­pa af Het­land Nor­dic. Kru­set er i den lyse­blå tone, der i fags­pro­get ken­des som Pan­to­ne 549 C Pale Blue og er ellers fuld­stæn­dig almin­de­ligt. Det fan­ta­sti­ske ved at eje et krus i Pan­to­ne-far­ve­ska­la­en er, at der her bli­ver lej­lig­hed til at sam­men­blan­de nør­de­ver­den og dag­lig­dag. Lige­som at tage en Fire­fox t‑shirt på — eller kli­stre en geo­ca­ching-strea­mer op i bilens bagr­u­de. Det sid­ste har vi ikke gjort end­nu, men geo­ca­ching er een af de ting, jeg kun­ne tæn­ke mig at prø­ve i 2009.

Der er mindst 9 andre far­ver krus at sam­le på — så jule- og fød­sels­dags­ga­ver­ne er red­det de næste man­ge år 🙂

Den første uge hos Ørskov Web

Nu er det fre­dag aften og jeg har over­stå­et den før­ste uge på min nye arbejds­plads, Ørskov Web, der er en del af virk­som­he­den Ørskov a/s.

Det har været en omvælt­ning at gå fra at have ~2500 kol­le­ga­er hos Dan­ske Bank til 25 kol­le­ga­er hos Ørskov a/s. Nu kan jeg plud­se­lig over­skue alle, jeg arbej­der sam­men med. Jeg har imid­ler­tid sta­dig ikke fået et klart over­blik over, hvad alle laver. Men det hav­de jeg nu hel­ler ikke for­ven­tet efter en uge.

I løbet af ugen har jeg for­søgt at fin­de rundt i CMS’et, der hed­der Typo3 og få en for­nem­mel­se af, hvad det er for et system. Der­u­d­over har jeg fået opga­ven at flyt­te tekst- og bil­led­ma­te­ri­a­le for en kun­de fra kun­dens eksi­ste­ren­de sider og over i deres nye Typo3-base­re­de web­s­i­te. Det har også med­ført småop­ga­ver såsom at fore­slå en ny ska­be­lon for sider­ne og omar­ran­ge­re sty­les­he­e­tet.

Det har bestemt ikke været kede­ligt at kom­me meget tæt­te­re på prak­tisk web­ud­vik­ling — og jeg glæ­der mig til jeg rent fak­tisk skal til at desig­ne nye web­sy­ste­mer og kode modu­ler til Typo3. Der lig­ger noget på bed­ding kort ude i frem­ti­den.

Ugen har bragt mas­ser af nye ting, jeg skul­le prø­ve at huske eller huske at skri­ve ned og der­for har jeg da også slap­pet af om afte­nen for at få hove­d­et på ret køl igen. I aften måt­te jeg tage en hel time på sofa­en før der var ener­gi til at løbe en tur rundt om Ring­kø­bing midt­by.

Nu slap­per vi af med talents­howet X Factor 2009 og Bonjour og Godaw med Mads G og Niels B på DR2. Dej­ligt pro­vo­ke­ren­de.

Sidste dag i Danske Bank

I går var det min sid­ste dag i Dan­ske Bank (“i den­ne omgang” som nogen af mine kol­le­ga­er bemær­ke­de). Og der­for var der natur­lig­vis sam­let ind i Moster Odas vind­tør­re under­kæ­be eller Mor Han­nes høj­re kon­disko (tak for hjæl­pen, Giro 413!) og det var ble­vet til en ræk­ke gaver fra per­so­na­le­for­e­nin­gen på veg­ne af de kol­le­ga­er, der nu måt­te ønske at sige far­vel med manér.

Jeg kun­ne ind­kas­se­re føl­gen­de gaver, og jeg sen­der en stor tak til alle gave­gi­ve­re (jeg scan­ner nok kor­tet ind, når jeg lige får tid):

  • Hen­rik Schur­manns bog om “Foto­gra­fe­ring med digi­tal spejl­re­fleks” som jeg glæ­der mig til at læse og lære af
  • Lulu Rou­ges meget roste CDBless You”, som jeg alle­re­de har hørt med glæ­de — den sid­der næsten på repe­at!
  • Foto­bo­gen “I, Tokyo” fra Jacob Aue Sobol — med flot­te og nær­væ­ren­de bil­le­der af japa­ner­ne i Tokyo.
  • Det sid­ste nye num­mer af Wired — det er altid rart at kun­ne føl­ge med i it-ver­de­nen.
  • En t‑shirt med gra­fisk equa­lizer — the “T‑qualizer Clas­sic” — så jeg kan vise ver­den, hvor meget de lar­mer. Fuld­stæn­dig uund­vær­lig!
  • Stil­le Nacht — en stærk (12%) juleøl fra det bel­gi­ske bryg­ge­ri De Dol­le Brouwers. Den skal vist nydes sam­men med en god, rød bøf.

Ikke en helt dår­lig høst for 3 års ansæt­tel­se. Tænk, hvad der kun­ne være sket, hvis jeg hav­de været ansat i 10 år?

Barselsvikar søges

Før jeg fik mit job, hav­de jeg den “spæn­den­de for­nø­jel­se” at være job­sø­gen­de i en læn­ge­re peri­o­de. Jeg har et ring­bind prop­pet med ansøg­nin­ger. Jeg har sendt ansøg­nin­ger, som jeg har brugt tid på og kys­set far­vel i håb om mini­mum en job­sam­ta­le. Og jeg har sendt ansøg­nin­ger, hvor jeg bare har lavet et ven­stre­hånds klik på “søg den­ne stil­ling” enten på Job­net eller via diver­se vik­ar­bu­reau­ers hjem­mesi­der.

Nu er én af mine kol­le­ga­er gået på bar­sel og vi søger der­for en bar­selsvi­kar, så nu mod­ta­ger jeg selv ansøg­nin­ger til det jobop­slag, som jeg har skre­vet og lagt op på Job­net. Så tak­ket være Claus Hjort, skal jeg bru­ge min knap­pe tid på at læse pro­for­maan­søg­nin­ger. Men jeg vil gøre mit bed­ste for at give alle en til­ba­ge­mel­ding.

Det kan jo være, at nog­le af ansøg­nin­ger­ne er ble­vet sendt afsted med kys og kryd­se­de fin­gre.