Fotos af Andreas Exner

I dag har jeg taget bil­le­der af byens loka­le gulds­med, Andreas Exner. Bil­le­der­ne skal bru­ges i en rek­la­me­fol­der, der er under udar­bej­del­se. Jeg mød­te Andreas i hans værk­sted kort tid før han var på vej hjem for at hol­de wee­kend. Jeg præ­sen­te­re­de mig og vi gik i gang med at knip­se med kame­ra­et.

Borgmesterkæde for Jammerbugt Kommune. Fremstillet af Andreas Exner. Billedet er lånt fra AndreasExner.dk
Borg­mester­kæ­de for Jam­mer­bugt Kom­mu­ne. Frem­stil­let af Andreas Exner. Bil­le­det er lånt fra AndreasExner.dk

Andreas Exner er uddan­net i Kås, hvor min mors fami­lie har boet og levet i man­ge år. Vi kom til at snak­ke, og det viste sig, at han sta­dig har værk­tøj i værk­ste­det, der er frem­stil­let af min mor­far, der i man­ge år var smed i Kås. Hvor er ver­den dog lil­le.

En ring, Fjeld, fremstillet af Andreas Exner. Billedet er lånt fra AndreasExner.dk
En ring, “Fjeld”, frem­stil­let af Andreas Exner. Bil­le­det er lånt fra AndreasExner.dk

Jeg var impo­ne­ret over Andreas’ arbej­der og vil da ger­ne vise et par styk­ker af dem her på siden. Kig for­bi Ring­kø­bing og besøg Smyk­ke­værk­ste­det, hvor Andreas Exner arbej­der.

Haiku på en regnvejrsdag

Vi har tid­li­ge­re blog­get om hai­ku-dig­te, så nu er det vist tid til et par styk­ker mere…

I går da det reg­ne­de, sad vi nem­lig og hai­ku-hyg­ge­de og her­un­der ser I resul­ta­ter­ne.

Først en sød:

Jeg elsker dig skat
helt op til stjer­ner­ne og
til­ba­ge igen

Så en dra­ma­tisk:

Kys mig nu min skat
sag­de hun idet han skred
som­me­ren er slut

Så en fræk:

Ledig stil­ling i
vor sex­bu­tik, du rin­ger
bare lidt i sex

Så med reg­len, at vi skif­tes til at skri­ve et ord af gan­gen:

Glas­set run­ger hult
mod kan­ten af afgrun­den
plonk lyder det nu

Og en til:

Aldrig hav­de han
set så langt ud mod kan­ten
wow for en udsigt!

Og så den sid­ste:

Hvor gem­te hund­en
benet? Al lær­dom viser
hvor blom­ster­ne er

Man kan dis­ku­te­re den kunst­ne­ri­ske kva­li­tet af dis­se dig­te, men for at bli­ve dyg­tig er man nødt til at øve sig.

Vi hav­de det i hvert fald sjovt og er i øvrigt ikke de ene­ste, der for­sø­ger os med let klun­te­de hai­ku. Det­te er tyv­stjå­let fra Rolf Nel­son på Thre­ad­less:

Hai­kus are easy
but some­ti­mes they don’t make sen­se
Refri­ge­ra­tor

Påskeudstillinger i Region Nord

I går og i dag har vi besøgt mine for­æl­dre v/ Brøn­der­s­lev. De tog os med på en af de utal­li­ge påskeud­stil­lin­ger, der er i Region Nord hvert år. Vi kør­te en tur til Man­na for at se udstil­lin­gen i Her­re­gårds-Gal­le­ri­et Gam­mel Ham­mel­mo­se.

Malene på trappen udenfor hoveddøren på Gl. Hammelmose
Male­ne på trap­pen uden­for hoved­dø­ren på Gl. Ham­mel­mo­se

Vi und­lod at tage bil­le­der inde i gal­le­ri­et men vil lige vise jer enkel­te moti­ver fra her­re­går­den. Jet­te & Per Gantzhorn har kun gal­le­ri i her­re­går­dens gemak­ker i tre uger hvert for­år. Det bety­der, at de tøm­mer deres egne stu­er, ord­ner væg­ge­ne, invi­te­rer kunst­ner­ne inden­for — som så ham­rer søm og des­li­ge i væg­gen — for der­ef­ter at hol­de kunst­ud­stil­ling i tre uger. Der­ef­ter hen­ter kunst­ner­ne (og even­tu­el­le købe­re) så kunst­vær­ker­ne før væg­ge og gul­ve igen får en over­ha­ling og møb­ler­ne hen­tes frem fra lof­te, kam­re og andre gem­me­ste­der. Der­ef­ter går der ca. 9 måne­der inden det hele star­ter igen.

Bent Jessens stenskulpturer smiler os i møde ved herregårdens hoveddør.
Bent Jes­sens efter­tænk­som­me sten­skul­p­tu­rer glor os i møde ved her­re­går­dens hoved­dør. Det er ham her, Male­ne kig­ger på på det oven­stå­en­de bil­le­de.

Sådan har det nu været i 12 år. I stu­e­e­ta­gen ved pen­ge­kas­sen og som vel­komst sid­der Jet­te Gantzhorn og tager hjerte­ligt imod gal­le­ri­gæ­ster­ne og for­tæl­ler dem, hvil­ke kunst­ne­re der i dag er til ste­de. I den nyre­stau­re­re­de fan­ge- og vin­kæl­der under­hol­der Per Gantzhorn med histo­ri­er om indret­ning, restau­re­ring og smags­prø­ver på årets kunstvin. Vinen har en unik eti­ket, der er desig­net af een af årets kunst­ne­re, så hvert år kan man få en unik ople­vel­se med sig hjem.

Vi blev impo­ne­ret af Hans Chri­sti­an Thom­sens sprag­le­de og liv­li­ge bil­le­der, men kan desvær­re ikke vise nogen frem. Han er fra Sil­ke­borg og har udstil­let fle­re gan­ge i både ind- og udland kun­ne vi erfa­re, så måske er det ikke sid­ste gang, vi har set noget af ham.

Lad mig lige slut­te af med en lil­le detal­je, som er ken­de­teg­nen­de for udstil­lin­gen på Gl. Ham­mel­mo­se: en hånd­fuld kug­ler i for­skel­li­ge stør­rel­ser, der svøm­me­de rundt i spring­van­det. Det er sådan en detal­je, der fri­ster os til at kom­me igen næste år for at se, hvad Per og Jet­te Gantzhorn har fun­det på til 2010.

Metalkuglerne svømmede rundt i springvandet uden for Gl. Hammelmoses hoveddør.
Metal­kug­ler­ne svøm­me­de rundt i spring­van­det uden for Gl. Ham­mel­mo­ses hoved­dør.

Hvis du er et sted i Region Nord i påske­da­ge­ne, så tag chan­cen og besøg en påskeud­stil­ling. Iføl­ge Nord­jy­ske er der mere end 100 udstil­lig­ner i påske­da­ge­ne. Det vil sige, at der er stor sand­syn­lig­hed for, at der er noget for enhver smag.

En ny kunstform — Kutiman laver pladen ThruYOU

I løbet af de sid­ste 2 uger har Kuti­mans pla­de­pro­jekt ThruY­OU været en tur igen­nem blog­os­fæ­ren. Han har nem­lig lavet et fæno­me­nalt styk­ke musi­kalsk sam­ple­ar­bej­de. På YouTu­be har han down­lo­a­det en mas­se video­er og snup­pet stum­per fra dem, som han der­ef­ter har brugt til at lave hen­holds­vis lyd og bil­ledsi­de til EP’en ThruY­OU. Album­met består af 7 num­re i stilar­ten dub og bre­ak­be­at.

Hans album beskri­ves som en ny kun­start — en ret stor udta­lel­se, synes jeg nok. Gan­ske vist har det sand­syn­lig­vis været et stort arbej­de at klip­pe og kli­stre i det sto­re udbud af video på YouTu­be, men grund­læg­gen­de gør han ikke andet end DJs og hip-hop-pro­du­ce­re har gjort de sid­ste 25–30 år: Fin­der stum­per, der lyder læk­kert sam­men og sæt­ter det der­ef­ter sam­men til noget nyt.

Kuti­man bru­ger med andre ord både lyd- og video­samp­les som grundsub­stans i ste­det for blot at bru­ge lyd. Hans helt sto­re bedrift består dog i at bru­ge samp­les, der stam­mer fra en art Open Sour­ce-kata­log, YouTu­be. Han bru­ger andre men­ne­skers kre­a­ti­ve kræf­ter og byg­ger der­ef­ter oven­på. At stå på skul­dre­ne af — frem­for at stjæ­le andres kre­a­ti­ve arbej­de. Og det er utro­ligt, hvad der kan fin­des af musik­s­tum­per der­u­de, når alle YouTu­be-bru­ge­re har mulig­hed for at leve­re råma­te­ri­a­le til pla­den.

Hvad enten man kan lide musiks­ti­len eller ej, så vil jeg sige, at Kuti­man skal have ros for det sto­re musi­kal­ske kli­stre­ar­bej­de, der er fore­gå­et. Han har vir­ke­lig et godt ryt­misk øre — hvil­ket jeg ger­ne vil demon­stre­re ved at give dig mulig­he­den for at høre num­me­ret I’m New fra pla­den Thru You.

Læs mere om Kuti­man på hans MyS­pa­ce.

via Boing Boing Gad­gets, Pro­cra­sti­ne­e­ring, LabCon­fi­den­ti­al og Dansk Dyna­mit.

Opda­te­ring: Man kan down­lo­a­de ThruY­OU via Bit­tor­rent — nogen har taget sig tid til at down­lo­a­de video­er og rip­pe lyden. Tak for det.

Demoscenen genopdaget

Jeg bru­ger mine fri­da­ge frem til på fre­dag (hvor jeg har sid­ste arbejds­dag, hvis nogen er i tvivl) bru­ger jeg præ­cis som jeg selv har lyst til. Det vil sige, at jeg dels er begra­vet i en bog eller en avis, dels spil­ler Wor­ld of GooWii, og dels sur­fer rundt på net­tet.

Jeg abon­ne­rer på et hav af blogs og i et af dis­se man­ge dag­li­ge ind­læg faldt jeg over en sim­pel cop­per­bar-effekt (også kendt som raster bars), der er lavet i Java­script ved hjælp af canvas-HTML-ele­men­tet.

Det brag­te tan­ker­ne til­ba­ge på de gode, gam­le dage med demo­er, intro­er, loa­der, disk­mags og meget andet fra mine Com­mo­do­re 64- og Ami­ga-dage for snart man­ge år siden. Jeg køb­te en stor stak disket­ter med alskens demo­er, musikpro­gram­mer og andet godt (blandt andet Red Sectors Demo­Ma­ker, som jeg aldrig fik til at vir­ke!) hos det lil­le etmands­fir­ma Hard Joy PD, som var den tids svar på Archive.org eller Pouët. Jeg delt­og i The Par­ty i et par år i træk — end­da for Aal­borg Uni­ver­si­tet, der hav­de en stand i et par år ind­til The Par­ty stop­pe­de i 2002.

Een af de demo­er, jeg så og genså fle­re (man­ge!) gan­ge var demo­en Hardwi­red fra grup­pen Crio­ni­cs og den dan­ske del af grup­pen Silents.


Crio­ni­cs & Silents — Hardwi­red from Amiga500 on Vimeo.

Crio­ni­cs & Silents — Hardwi­red (relea­se date Decem­ber 1991).

Com­mo­do­re Ami­ga demos­ce­ne.

Der­fra kom jeg for­bi 3D Demo II fra grup­pen Anar­chy, Sta­te of the Art fra den nor­ske grup­pe Spa­ce­balls, Bud­brain Mega Demo I fra den dan­ske grup­pe Bud­brain (der sam­p­le­de Dr. Baker’s Kaos på emi­nent vis), og sik­kert et par styk­ker mere. Dan­ske Hybris-Neme­sis wild­de­mos South Par­ty og 2001 — Back to BASI­Cs er bestemt også et kig værd.

Det kan over­ra­ske mig gang på gang, hvor langt man kan kom­me med meget lidt kode — hvis man for­står at udnyt­te den maski­ne, man arbej­der med. Et blæn­den­de (og sta­dig aktu­elt eksem­pel) er .the .pro­dukt fra tyske far­brausch. Demo­en fyl­der kun 64KB(!) men ud af den kode kom­mer der mere end et kvar­ters non-stop musik og mere end 10 3D-sce­ner. Den bli­ver bare ved og ved og ved. Hvis du ikke har set den, så er det ikke for sent end­nu.

Og nu vi er i gang med at snak­ke om, hvad man kan med kode, så er et oscil­loskop jo en udmær­ket (og hur­tigt opda­te­ren­de) skærm, som man sik­kert også kan bru­ge til at vise demo­ef­fek­ter på. Til det fin­ske demo­ar­ran­ge­ment Assem­bly i 2007 blev der frem­vist neden­stå­en­de demo. [via Waxy]

Hvis du også har gen­fun­det glæ­den, inspira­tio­nen, over­ra­skel­sen og erin­drin­gen om demo-under­grun­den, så kan du se eller gen­se en lang ræk­ke video­er af demo­er på Demoscene.tv, down­lo­ad eller fin­de links til demo­er på Pouët, læse om og down­lo­a­de fra Demo Dun­geon, Demoscene.info, Scene.org, lyt­te til musik­ken fra Necta­ri­ne (der i skri­ven­de stund er død 🙁 ), få over­blik over demo par­ties på demoparty.net, læse om demo sce­nen på Sleng­pung eller bare søge på demo + sce­ne på din ynd­lings­sø­ge­ma­ski­ne.

Jeg smut­ter nu — jeg skal lige se vin­der­ne fra NVS­ce­ne 08 i Cali­for­ni­en. Hvor? På Demoscene.tv, selv­føl­ge­lig.Og så skal jeg vist også lige gen­se 2nd Rea­li­ty

Hvis du har gode tips til demo­er (nye eller gam­le) som jeg skal se — hvad enten det er C64, Ata­ri, Ami­ga, PC, PS2/3 eller alt muligt andet, så skriv ende­lig en kom­men­tar. For­tæl mig hvad jeg har over­set.

The Unfinished Swan — et nyt spil til Nintendo Wii

Det er læn­ge siden vi sidst har skre­vet om Nin­ten­do Wii. Lige for tiden er den ikke meget tændt — men mon ikke det kom­mer, når de kol­de og mær­ke afte­ner nu er her. Jeg snub­le­de nær­mest over en begej­stret for­om­ta­le til et kom­men­de spil til Wii.

Det kom­men­de spil The Unfi­nis­hed Swan er et sky­de-og-find-vej-ud-af-labyrin­ten-spil. Det vil sige, at det træk­ker på de klas­si­ske sky­de­spil i før­ste per­son (Duke Nukem, Doom, Wol­fenste­in, Qua­ke, etc.), hvor det dybest set hand­ler om at fin­de ud af en “labyrint” (et gam­melt hus, en nazi­fæst­ning, et for­ladt rum­skib, etc.). Blot er der (så vidt jeg kan se på spil­lets dem­ovi­deo­er) ingen mon­stre i labyrin­ten. Og til en start er der kun een far­ve. Enten sort eller hvid.

Som spil­ler er man der­for udsty­ret med en slags paint­ball-pistol i form af Wii­mo­ten. Den kan sen­de far­ve­kug­ler afsted i den mod­sat­te far­ve, som den labyrint, man befin­der sig i. Det vil sige, at i en sort labyrint sky­der man med hvi­de kug­ler og omvendt.

Nu gæl­der det om at sky­de væg­ge­ne ful­de af far­ve, så man kan skel­ne dem fra hin­an­den og der­i­gen­nem navi­ge­re igen­nem labyrin­ten. Lyder det kom­pli­ce­ret?

Jeg er vild med den fly­den­de spi­l­op­le­vel­se (der er også kun to far­ver at vise!) og det super­simp­le game­play.

Se mere i video­en her neden­for.


The Unfi­nis­hed Swan — Tech Demo 9/2008 from Ian Dal­las on Vimeo.

Det er da kre­a­tivt og super­sim­pelt. Og nær­mer sig kunst.

Link til video­en [via Digi­tal Tools]

35 smukke hi-speed-fotografier

Der er nu noget helt vidun­der­ligt smukt over højha­stig­heds­fo­to­gra­fi­er, der er taget i det split­se­kund, hvor vores men­ne­ske­li­ge øje slet ikke kan føl­ge med. Har du eksem­pel­vis nogen sin­de set neden­stå­en­de før?

Det er utroligt, hvad højhastighedsfotografering kan få ting til at ligne. [Lånt fra www.crestock.com]
Det er utro­ligt, hvad højha­stig­heds­fo­to­gra­fe­ring kan få ting til at lig­ne. (Lånt fra www.crestock.com)
Der er fle­re fan­ta­stisk flot­te bil­le­der på Smas­hing Maga­zi­ne’s arti­kel om smuk­ke bil­le­der i den­ne stil.

Bil­le­det er fra Cre­sto­ck [via Smas­hing Maga­zi­ne].

Billeder af bits og bytes

Har du altid ønsket dig at se, hvor­dan dine filer eller pro­gram­mer ser ud, så har du nu chan­cen via Bita­lizer.

Bri­an Rea­vis fra Inwo fik en idé til visu­a­li­se­ring af bits og bytes. En fil bli­ver sim­pelt­hen tyg­get igen­nem bit for bit og byte for byte. Hvis en bit er ‘1’, så bli­ver stre­gen på teg­nin­gen bøjet ned. Hvis den er ‘0’, bli­ver stre­gen bøjet op. Og for hver 8. bit (alt­så en hel byte), så bli­ver den net­op teg­ne­de streg far­vet i far­ven, som byte-vær­di­en sva­rer til. Bri­an har en — måske mere pæda­go­gisk og kor­rekt — for­kla­ring på siden, som du kan læse.

Under alle omstæn­dig­he­der er det sjovt at se data repræ­sen­te­ret på anden vis end det, den var til­tænkt.

Her kom­mer eksem­pel­vis Ope­ra 9.62 (opera.exe):

Se Bitalizer-billedet af Opera 9.62
Se Bita­lizer-bil­le­det af Ope­ra 9.62

Bemærk de smuk­ke buer, der stræk­ker sig over sto­re dele af teg­nin­gen. Dej­li­ge regu­læ­re dele af koden.

Og til sam­men­lig­ning kom­mer her Inter­net Expl­o­rer 6.0 (iexplore.exe):

Se Bitalizer-billedet af Internet Explorer 6.0 (iexplore.exe)
Se Bita­lizer-bil­le­det af Inter­net Expl­o­rer 6.0 (iexplore.exe)

Hvil­ken af dis­se to brow­se­re vil du helst bru­ge?

Jeg har for­søgt at fodre Bita­lizer med et bil­le­de fra Bita­lizer-gal­le­ri­et, men min maski­ne hav­de til­sy­ne­la­den­de ikke nok hukom­mel­se. Det vil­le ellers have været en fin feed­ba­ck til syste­met.

Link til Bita­lizer [via Infosthe­ti­cs]