Nissepigen Eva

Eva er nu ble­vet 3 måne­der gam­mel og net­op i dag har vi hørt hen­des før­ste klu­k­lat­ter. Det var så utro­lig smit­ten­de, at vi bare måt­te gri­ne sam­men med hen­de. Det var en fan­ta­stisk for­nem­mel­se! Det må være hen­des jule­ga­ve til os.

Eva i nissehuen
Eva i nis­se­hu­en

I løbet af den sid­ste måned er der sket man­ge ting i den lil­le fami­lie. Sene­st er hun ble­vet vac­ci­ne­ret og det gjor­de ondt dybt ind i mode­rens hjer­te at se sin dat­ter græ­de så tåre­væ­det. Hel­dig­vis blev den kede­li­ge ople­vel­se hur­tigt glemt igen.

Male­ne er med i en mødre­grup­pe, som hun er glad for. Ulrik har haft Eva og Male­ne med til jule­frokost hos Ørskov Grup­pen. Og Eva har haft beg­ge sine for­æl­dre med til sølv­bryl­lup, så hun kun­ne bli­ve vist frem og beun­dret.

I mor­gen fejrer vi den før­ste jul som for­æl­dre med vores lil­le pige. Det bli­ver helt sik­kert magisk og sik­kert også helt ander­le­des end det ple­jer. Hun er den bed­ste jule­ga­ve, vi kun­ne ønske os.

Glæ­de­lig jul til jer alle og tak for året, der gik.

Evas mange ansigter

Som småbørns­for­æl­dre er der utro­ligt man­ge ansigts­ud­tryk, man skal for­hol­de sig til. Man skal lære sit barn at ken­de — og bar­net skal lære sine for­æl­dre at ken­de.

Her hos os har vi knip­set et par eksemp­ler på nog­le udtryk, man skal tol­ke og for­hå­bent­lig også for­stå. Nog­le af dem er svæ­re­re end andre.

Eva Høyer Kold græder
Eva græ­der
Eva Høyer Kold er overrasket
Eva er over­ra­sket
Eva Høyer Kold undres
Eva undres
Eva Høyer Kold er glad
Eva er glad og godt til­pas

Livet som småbørns­for­æl­dre byder på lidt af hvert 🙂

Eva blev 1 måned gammel i går

Tiden går hur­tigt, når man morer sig — eller arbej­der hårdt. Og beg­ge dele gør sig gæl­den­de, nu hvor vi har fået Eva til at hol­de os med sel­skab her i Ring­kø­bing.

Hun hol­der os beskæf­ti­get det meste af dagen, spi­ser som hun skal, og ser i det hele taget ud til at nyde livet sam­men med sine for­æl­dre.

Nu er der alle­re­de gået en hel måned sam­men med hen­de og der er sket utro­li­ge for­an­drin­ger. Vi nyder tiden og gri­ner af de små og sto­re ople­vel­ser, hun giver os under­vejs. Eksem­pel­vis den sjove lyd, det giver, når hun lig­ger på maven og hik­ker.

Vi har døbt den “Hik­ke­fug­len”:

Sandskulpturfestival i Søndervig

Søn­der­vig har i man­ge år (der er snart 10 års jubilæum) lagt loka­li­tet til Inter­na­tio­nal Sand­skul­p­tur­festi­val. Festi­va­len går ud på at skul­p­tø­rer (vi kan kal­de dem kunst­ne­re) laver sto­re skul­p­tu­rer i sand.

I år var festi­va­lens tema “Ægyp­tens myste­ri­er” og det ses hel­dig­vis tyde­ligt i de man­ge både sto­re og små skul­p­tu­rer, der spandt vidt fra myter, reli­gi­øse moti­ver og mystik. Hvis du får tid, så bur­de du tage en time eller to ud af kalen­de­ren og køre til Søn­der­vig for at se de flot­te skul­p­tu­rer. Her neden­for kan du se skul­p­tu­rer­ne på vores bil­le­der, men sørg nu for selv at kom­me ansigt til ansigt med skor­piong­u­din­der, vind­møl­ler, Nefer­ti­ti, vind­tør­re mumi­er, mave­dan­se­rin­der og meget mere…

T‑shirt fra Hipstery.com

For nylig hør­te jeg Anders Høgh Nis­sen (@4nd3rs), der er vært på DR Hard­di­sken, for­tæl­le fra kon­fe­ren­cen NEXT i Ber­lin, hvor det helt sto­re emne var crowd sourcing. Ved crowd sourcing læg­ger man eks. pro­dukt- eller kon­cep­t­ud­vik­ling ud til brugerne/læserne/de besø­gen­de på ens web­s­i­te.

En reklame for Hipstery
En rek­la­me for Hip­ste­ry

Med sådan en mega­trend i sig­te, vil det bety­de, at vi hele tiden skal tage stil­ling til nye ting, stem­me for at bestem­me, give vores mening til ken­de eller på anden måde del­ta­ge for at få lov til at købe ind eller for­bru­ge. Og når udbud­det af pro­duk­ter, pro­duk­tva­ri­an­ter, alter­na­ti­ve pro­duk­ter hele tiden bli­ver stør­re og stør­re, så bli­ver det svæ­re­re og svæ­re­re for for­bru­ger­ne at købe.

Det tyske fir­ma Hip­ste­ry (et ord­spil på hip­ster — en ‘smart fyr’ — og myste­ry) for­sø­ger at ven­de den­ne trend helt på hove­d­et og væl­ger selv et pas­sen­de pro­dukt for for­bru­ge­ren. Det ene­ste, jeg skal gøre for at hand­le hos Hip­ste­ry, der sæl­ger t‑shirts, er at for­tæl­le dem, hvil­ken stør­rel­se jeg ønsker min t‑shirt i og ind­ta­ste min adres­se. Der­ef­ter bli­ver jeg bedt om at sva­re på 6 simp­le spørgs­mål, som skal hjæl­pe Hip­ste­ry med at afgø­re hvil­ken t‑shirt, jeg vil fin­de inter­es­sant.

Hip­ste­ry bru­ger nu den­ne viden om min smag til at sen­de mig t‑shirts, der er ind­købt på et eller fle­re af de man­ge, man­ge web­s­i­tes, der sæl­ger t‑shirts.

For nylig kaste­de jeg mig der­for ud i uvi­den­he­dens oce­an og bestil­te to t‑shirts fra Hip­ste­ry. Det var 5 ner­vepi­r­ren­de dage inden der lå en mystisk kuvert i post­kas­sen.

Posted using Mobypicture.com
En mystisk kuvert i min post­kas­se

Kuver­ten var fra Hip­ste­ry — og inden i den var der to fede t‑shirts. Den ene var fra det kæm­pe­sto­re udbud på Thre­ad­less.

En t‑shirt fra Thre­ad­less — købt via Hipstery.com

Den anden t‑shirt var fra Tee Fury. Jeg vil­le aldrig selv have valgt nog­le af dis­se t‑shirts, men “t‑s­hirt-viden­skabs­mæn­de­ne” (t‑shirt sci­en­ti­sts, som Hip­ste­ry-fol­ke­ne kal­der sig selv) hav­de udvalgt dis­se to og jeg syn­tes egent­lig, de er flot­te.

En t‑shirt fra Tee Fury — købt via Hipstery.com

Det var imid­ler­tid ikke det ene­ste, der var i den pak­ke­de kuvert. Hvis man skal gøre sig håb om at være en hip og moder­ne virk­som­hed, så må man ska­be en ople­vel­se. Det gør Hip­ste­ry ved at put­te ekstra ting i kuver­ten.

Posted using Mobypicture.com
De ekstra ting, Hip­ste­ry hav­de put­tet i min kuvert. (læg hove­d­et lidt på skrå, så går det bed­re med at se. Eller klik på bil­le­det — på Moby­Pi­c­tu­re kan du rote­re bil­le­det…)

I kuver­ten var der føl­gen­de ekstra ting:

  • Et rundt kli­s­ter­mær­ke med den pibe­ry­gen­de Hip­ste­ry-mand
  • Et Hip­ste­ry-cer­ti­fi­kat, der for­tæl­ler mig, at jeg er en ægte hip­ster for­di jeg tør!
  • En tysk teg­ne­se­rie fra 1983.
  • En 3D-bril­le
  • Et gam­melt post­kort med motiv fra en ski­bak­ke.
  • Et styk­ke papre­k­la­me for en tysk portræt­fo­to­graf

Og såle­des har Hip­ste­ry sik­ret sig, at jeg bestil­ler hos dem mere end en gang: for hvad er der mon i pak­ken næste gang?

Mht. den pibe­ry­gen­de Hip­ste­ry-mand, så er han også afbil­det på for­si­den af Hip­ste­ry-cer­ti­fi­ka­tet.

Posted using Mobypicture.com
Den pibe­ry­gen­de Hip­ste­ry-mand har ret. For­di han ryger pibe. Og sik­kert peger med den.

Og jeg tror på ham, for “folk, der peger med piber har altid ret”.

Jeg ønsker Hip­ste­ry al mulig held og lyk­ke med deres glim­ren­de for­ret­nings­idé.

Honning fra Voldsgaard giver oplevelser

Det­te ind­læg hand­ler om mad. Men det hand­ler også om ople­vel­ser. Bare ikke ople­vel­ser med smag. Men om for­tæl­lin­ger, mer­vær­di og story tel­ling.

For nylig køb­te jeg et glas hon­ning fra Volds­gaard Hon­ning. Det så pænt og nyde­ligt ud med en lil­le hånd­teg­net bi på eti­ket­ten og tek­sten “Kold­pres­set hon­ning”, men det vir­ke­ligt inter­es­san­te ske­te først, da jeg vend­te glas­set om og læste på bag­si­den. Læs vide­re “Hon­ning fra Volds­gaard giver ople­vel­ser”

Stranden ved Søndervig er sneklædt

I søn­dags gik vi en tur på stran­den i Søn­der­vig. Lige nu er den dæk­ket af is og sne på grund af den kol­de vin­ter, vi har haft i Dan­mark i de sid­ste par måne­der.

Hel­dig­vis var vin­den i nor­døst og der­for var der læ og dej­ligt vejr på stran­den. Det betød, at vi fik mulig­hed for at tage nog­le dej­li­ge vin­ter- og sne­bil­le­der, som du kan se oven­for.

Årets Grænsebryder 2009

Ons­dag d. 27. janu­ar 2010 delt­og jeg i et spæn­den­de og innova­tivt pro­jekt her i Ring­kø­bing-Skjern Kom­mu­ne. Det var den årli­ge kåring af Årets Græn­se­bry­der, der blev afholdt af Jyske Bank, Dag­bla­det Ringkøbing/Skjern og Tvær­fag­ligt Net­værk.

Kårin­gen af Årets Græn­se­bry­der er en del af langstrakt pro­jekt, der skal ændre fokus fra “det mør­ke Jyl­land” til “det lyse Jyl­land”. Måske er vi ikke altid gode nok til at for­tæl­le de man­ge histo­ri­er, der vid­ner om driv­kraft, moti­va­tion, gå-på-mod, utra­di­tio­nel­le valg, ube­t­rå­d­te sti­er og suc­ces? Der­for iværk­sat­te Tvær­fag­ligt Net­værk i 2002 en kåring, der nu har udpe­get 54 vestjy­der i områ­det omkring Ring­kø­bing Fjord, der fortje­ner tit­len som Græn­se­bry­der.
Læs vide­re “Årets Græn­se­bry­der 2009”

Billeder af is og sne fra Ringkøbing

Mens nord­jy­der­ne sner inde, så kom­mer der her lidt ude­bil­le­der fra Ring­kø­bing Fjord.

Her spil­ler far og søn ‘sne­bold’ på isen, der til­sy­ne­la­den­de er tyk nok.

Far og søn spiller snebold på isen
Far og søn spil­ler ‘sne­bold’ på isen

Bemærk her, hvor­dan isen atter er fros­set til efter at være spræk­ket.

Isen er sprækket og frosset til igen.
Isen er spræk­ket og fros­set til igen.

Den nys­ger­ri­ge gla­cio­log under­sø­ger isen, hvor van­det står blank oven på isen. Bemærk, hvor­dan isen er begyndt at ‘pak­ke’ op mod kan­ten.

Malene studerer en våge i isen.
Male­ne stu­de­rer en våge i isen.

Isen pak­ker i meget stør­re omfang læn­ge­re ude.

Isen pakker på Ringkøbing Fjord.
Isen pak­ker på Ring­kø­bing Fjord.

Et alter­na­tivt sol­fil­ter: Et styk­ke fjor­dis fra Ring­kø­bing Fjord.

Solen set gennem et stykke is.
Solen set gen­nem et styk­ke is.

Og så lidt bio­lo­gi: Isfug­len til­hø­rer skri­ge­fug­le­ne, der oftest er meget far­ve­strå­len­de tro­pe­fug­le. Her­hjem­me kan de ses over hele lan­det, men ses hyp­pigst i Midt- og Østjyl­land. Hvis du aldrig har set en isfugl før, så giver vi dig her chan­cen. Vi var hel­di­ge at have kame­ra­et frem­me, da et enkelt eksem­plar fløj rundt ved en lil­le våge i Ring­kø­bing Fjord.

En isfugl over en våge i isen i Ringkøbing Fjord.
En isfugl over en våge i isen i Ring­kø­bing Fjord.
Endnu et billede af den lille isfugl
End­nu et bil­le­de af den lil­le isfugl
Isfuglen sidder stille på en sten.
Isfug­len sid­der stil­le på en sten.