I dag er det HC’s fødselsdag, hurra, hurra, hurraaaa!

Jeg er lige ble­vet opmærk­som på, at een af vore sto­re dan­ske viden­skabs­mænd i dag har fød­sels­dag. H.C. Ørsted kun­ne i dag være fyldt 232 år — og det er ikke så rin­ge end­da.

Jeg blev opmærk­som på hans fød­sel­dag, da jeg så dagens fine Goog­le-logo:

Specielt Google-logo for H.C. Ørsteds fødselsdag.

Hvis du ikke lige kan din natur­vi­den­skabs­hi­sto­rie på rygra­den, så kan du læse mere om H.C. Ørsted på Wikipe­dia:

Hans Chri­sti­an Ørsted (14. august 1777 i Rud­kø­bing9. marts 1851 i Køben­havn) var en dansk fysi­ker og kemi­ker. Han var bror til poli­ti­ke­ren og juri­sten A.S. Ørsted. Han udgav natur­fi­lo­so­fi­ske afhand­lin­ger m.m. og stif­te­de Sel­ska­bet for Natur­læ­rens Udbre­del­se i 1824. End­vi­de­re var han stif­ter af for­lø­ber­ne til Mete­o­r­o­lo­gisk Insti­tut og Patent­di­rek­to­ra­tet. H.C. Ørsted var en nær ven af H.C. Ander­sen[1]. Ørsted betrag­tes også som en af den dan­ske gul­dal­ders hoved­per­so­ner.

Ting, der ikke passer sammen

  1. Er det vort dan­ske svar på heste­h­vi­ske­ren?
  2. Jeg får lyst til at foto­gra­fe­re
  3. Jeg går alt for lidt med slips. Gad vide om det er for­di, jeg aldrig har lært, hvor­dan man gør?
  4. Find og lyt til musik på net­tet med Gro­oves­hark.
  5. Tag på motor­cy­kel til Cher­no­byl med Ele­na. En hår­rej­sen­de tur i ulveland.

Og så lige en 6‑ordsroman til at run­de af med.

Slut. Han skred. Mage­løs i Seatt­le.” –Ulrik Høy­er Kold

Påskeferien er startet

Hvis man leder en smu­le på 23 efter bil­le­der fra Ring­kø­bing, så fin­der man hur­tigt dis­se fine bil­le­der fra 2008, hvor Andreas Bucher-Mack har taget bil­le­der af Ring­kø­bing Torv.

Påskebillede fra Ringkøbing, 2008.
Påske­bil­le­de fra Ring­kø­bing, 2008.

Det er værd at bemær­ke, at træ­er­ne på tor­vet er udsmyk­ket med påske­æg, der er udsmyk­ket af byens yngre bebo­e­re.

Flere påskeæg i træerne på Ringkøbing Torv, 2008.
Fle­re påske­æg i træ­er­ne på Ring­kø­bing Torv, 2008.

I år er træ­er­ne også udsmyk­ket — men vi har desvær­re ikke haft tid til at tage bil­le­der end­nu. Vej­ret har ikke været så godt end­nu. Vi håber og tror dog på, at fre­dag kan brin­ge så godt vejr, at vi kan tage et flot panora­ma­bil­le­de af Ring­kø­bing Torv og de påskeudsmyk­ke­de træ­er.

Ting, der ikke passer sammen

Her er den næste omgang af ting, der ikke pas­ser sam­men:

Det var alt for den­ne gang. Hvis du har kom­men­ta­rer, for­slag eller andet, så er du vel­kom­men til at læg­ge en kom­men­tar.

Ny Nike+

Jeg køb­te jo en Nike+ for nog­le mine jule­ga­ve­pen­ge. Efter at have løbet ca. 30 km fik jeg den­ne besked på min iPod-skærm:

The sen­sor bat­te­ry is run­ning low. Repla­ce the sen­sor soon”.

Hvis der er noget der kan hid­se mig op, så er det når jeg ikke for­står, hvor­for ting ikke vir­ker! Så jeg sat­te selv­føl­ge­lig Ulrik til at fin­de ud af hvad der kun­ne være galt. Efter lidt søgen på net­tet fandt han ud af, at det åben­bart ikke er et ukendt fæno­men, at en Nike+ løber tør for bat­te­ri før tid. Der loves, at man kan bru­ge den i 1000 timer og jeg hav­de kun brugt den i knap fire timer!

I dag er den ble­vet byt­tet uden kny i den loka­le Sport­s­ma­ster. Det ser ud som om, at de data jeg har gemt fra tid­li­ge­re løb kan bru­ges sam­men med den nye sen­sor. I mor­gen fin­der jeg ud af, om det også vir­ker i prak­sis.

Ting, der ikke passer sammen

Det­te ind­læg er kraf­tigt inspi­re­ret af Uffe Sten­stro­ps til­ba­ge­ven­den­de ind­læg med tit­len “5 ting, der ikke har noget med hin­an­den at gøre”. Hans links er som regel enten under­hol­den­de, tan­ke­væk­ken­de, flot­te, musi­kal­ske — eller fle­re af dis­se på sam­me tid. Og jeg ple­jer at synes, at de er spæn­den­de.

Der­for brin­ger jeg her den før­ste liste over Ting, der ikke pas­ser sam­men. Med min­dre, natur­lig­vis, at man hed­der Ulrik Høy­er Kold og synes, at alle dis­se ting er spæn­den­de. Så pas­ser de jo meget godt sam­men.

  1. En jazzet cover-udga­ve af Don’t Stop the Music. Ori­gi­na­len syn­ger Rihan­na. Jeg fandt The Bird & The Bee via Spin­ner’s Clash of the Cover Songs.
  2. The Boston Glo­bes sam­ling af bil­le­der af Jor­den set fra him­me­len. Jeg kan ikke bestem­me mig for, hvil­ket af bil­le­der­ne, jeg synes bedst om. Bil­le­der­ne min­der mig om Jan Kofod Wint­hers bog Him­melskud.
  3. Hvad kan man fan­ge i en flad­gru­be?
  4. En smuk video med alle ændrin­ger i Open­Stre­et­Map i 2008. Jeg fandt lin­ket via Infor­ma­tion Aesthe­ti­cs.
  5. En sol­dat fra Star Wars på afve­je. Er bil­le­det redi­ge­ret? Eller har han en dragt på?

Hvis du har tips til sider, kom­men­ta­rer eller andet, så er du vel­kom­men til at læg­ge en kom­men­tar.