T‑shirt fra Hipstery.com

For nylig hør­te jeg Anders Høgh Nis­sen (@4nd3rs), der er vært på DR Hard­di­sken, for­tæl­le fra kon­fe­ren­cen NEXT i Ber­lin, hvor det helt sto­re emne var crowd sourcing. Ved crowd sourcing læg­ger man eks. pro­dukt- eller kon­cep­t­ud­vik­ling ud til brugerne/læserne/de besø­gen­de på ens web­s­i­te.

En reklame for Hipstery
En rek­la­me for Hip­ste­ry

Med sådan en mega­trend i sig­te, vil det bety­de, at vi hele tiden skal tage stil­ling til nye ting, stem­me for at bestem­me, give vores mening til ken­de eller på anden måde del­ta­ge for at få lov til at købe ind eller for­bru­ge. Og når udbud­det af pro­duk­ter, pro­duk­tva­ri­an­ter, alter­na­ti­ve pro­duk­ter hele tiden bli­ver stør­re og stør­re, så bli­ver det svæ­re­re og svæ­re­re for for­bru­ger­ne at købe.

Det tyske fir­ma Hip­ste­ry (et ord­spil på hip­ster — en ‘smart fyr’ — og myste­ry) for­sø­ger at ven­de den­ne trend helt på hove­d­et og væl­ger selv et pas­sen­de pro­dukt for for­bru­ge­ren. Det ene­ste, jeg skal gøre for at hand­le hos Hip­ste­ry, der sæl­ger t‑shirts, er at for­tæl­le dem, hvil­ken stør­rel­se jeg ønsker min t‑shirt i og ind­ta­ste min adres­se. Der­ef­ter bli­ver jeg bedt om at sva­re på 6 simp­le spørgs­mål, som skal hjæl­pe Hip­ste­ry med at afgø­re hvil­ken t‑shirt, jeg vil fin­de inter­es­sant.

Hip­ste­ry bru­ger nu den­ne viden om min smag til at sen­de mig t‑shirts, der er ind­købt på et eller fle­re af de man­ge, man­ge web­s­i­tes, der sæl­ger t‑shirts.

For nylig kaste­de jeg mig der­for ud i uvi­den­he­dens oce­an og bestil­te to t‑shirts fra Hip­ste­ry. Det var 5 ner­vepi­r­ren­de dage inden der lå en mystisk kuvert i post­kas­sen.

Posted using Mobypicture.com
En mystisk kuvert i min post­kas­se

Kuver­ten var fra Hip­ste­ry — og inden i den var der to fede t‑shirts. Den ene var fra det kæm­pe­sto­re udbud på Thre­ad­less.

En t‑shirt fra Thre­ad­less — købt via Hipstery.com

Den anden t‑shirt var fra Tee Fury. Jeg vil­le aldrig selv have valgt nog­le af dis­se t‑shirts, men “t‑s­hirt-viden­skabs­mæn­de­ne” (t‑shirt sci­en­ti­sts, som Hip­ste­ry-fol­ke­ne kal­der sig selv) hav­de udvalgt dis­se to og jeg syn­tes egent­lig, de er flot­te.

En t‑shirt fra Tee Fury — købt via Hipstery.com

Det var imid­ler­tid ikke det ene­ste, der var i den pak­ke­de kuvert. Hvis man skal gøre sig håb om at være en hip og moder­ne virk­som­hed, så må man ska­be en ople­vel­se. Det gør Hip­ste­ry ved at put­te ekstra ting i kuver­ten.

Posted using Mobypicture.com
De ekstra ting, Hip­ste­ry hav­de put­tet i min kuvert. (læg hove­d­et lidt på skrå, så går det bed­re med at se. Eller klik på bil­le­det — på Moby­Pi­c­tu­re kan du rote­re bil­le­det…)

I kuver­ten var der føl­gen­de ekstra ting:

 • Et rundt kli­s­ter­mær­ke med den pibe­ry­gen­de Hip­ste­ry-mand
 • Et Hip­ste­ry-cer­ti­fi­kat, der for­tæl­ler mig, at jeg er en ægte hip­ster for­di jeg tør!
 • En tysk teg­ne­se­rie fra 1983.
 • En 3D-bril­le
 • Et gam­melt post­kort med motiv fra en ski­bak­ke.
 • Et styk­ke papre­k­la­me for en tysk portræt­fo­to­graf

Og såle­des har Hip­ste­ry sik­ret sig, at jeg bestil­ler hos dem mere end en gang: for hvad er der mon i pak­ken næste gang?

Mht. den pibe­ry­gen­de Hip­ste­ry-mand, så er han også afbil­det på for­si­den af Hip­ste­ry-cer­ti­fi­ka­tet.

Posted using Mobypicture.com
Den pibe­ry­gen­de Hip­ste­ry-mand har ret. For­di han ryger pibe. Og sik­kert peger med den.

Og jeg tror på ham, for “folk, der peger med piber har altid ret”.

Jeg ønsker Hip­ste­ry al mulig held og lyk­ke med deres glim­ren­de for­ret­nings­idé.

Betræk til sammenklappelige madrasser

Jeg kan ikke kla­re var­men, så i dag trak jeg inden­dø­re for at gøre et pro­jekt fær­digt.

Da vi flyt­te­de til Ring­kø­bing køb­te vi et par sam­men­klap­pe­li­ge madras­ser og jeg har læn­ge haft pla­ner om at sy et betræk til dem, for den ene er blå og den anden sort og det syn­tes jeg ikke så så fan­cy ud… Efter en dags anstren­gel­ser, er jeg ret stolt af mig selv.

Der er brugt:

 • En rest møn­stret IKEA-stof
 • Sort stof
 • Rød bæn­del
 • 2 tryk­k­nap­per
 • Sort og hvid syt­råd
 • En por­tion tål­mo­dig­hed
 • En Rock i Ring­kø­bing-kon­cert i bag­grun­den, bl.a. Poul Krebs
 • Diver­se mad og drik­ke til anstren­gel­ser­ne
Betræk til madrasser
Betræk til madras­ser
Et kig ind til madrasserne
Et kig ind til madras­ser­ne
Detalje med rød bændel
Detal­je med rød bæn­del

Ting, der er sket de sidste par dage

Jeg vil også ha’ en liste! Så her kom­mer den. Dag­bog i punkt­form:

3 kulørte gaveidéer

Jeg faldt over en tysk design­hjem­mesi­de — ex49.com , der fun­ge­rer som udstil­lings­vin­due og salgska­nal for talent­ful­de desig­ne­res pro­duk­ter. Jeg har forel­sket mig i dis­se tre ting:

Badehætte syet om til en toilettaske
Bade­hæt­te syet om til en toilet­ta­ske fra Pen­sion für Pro­duk­te

 

Gule gummistøvler med hank
Gule gum­mi­støv­ler med hank fra svpd

 

iPod -omme i orange filt
iPod Sle­e­ve fra red­ma­loo

Battlestar Galactica sæson 3 til salg

I for­mid­dag kom posten med en pak­ke fra Laser­di­sken. Vi hav­de bestilt Her­o­es sæson 2 og Batt­lestar Gala­cti­ca sæson 3. Da vi hav­de åbnet for Batt­lestar pak­ken og sat den før­ste DVD i maski­nen, fandt vi ud af, at vi fak­tisk alle­re­de både har købt og set den 🙁

Stor var skuf­fel­sen — især for ham,  der hav­de kon­sta­te­ret, at den hav­de vi ikke og der­ef­ter hav­de spen­de­ret 350 kr for end­nu en sæson 3. Så nu har vi alt­så en Batt­lestar Gala­cti­ca sæson 3 til salg.

Hel­dig­vis hav­de vi end­nu ikke set Her­o­es 2, så efter­mid­da­gen er gået med at plø­je gen­nem disc 1 🙂

Dej­lig måde at hol­de lør­dag på. Især når man har god samvit­tig­hed. Vi har nem­lig vasket tøj, støv­su­get, gjort bade­væ­rel­se rent og været på gen­brugs­plad­sen inden vi gik igang med marat­hon­kig­ge­ri­et.

Oprydningssalg

Jeg har fået en mail om opryd­nings­salgs hos Lot­te Kjær. Jeg kan dog ikke åbne mai­len, men i emne­fel­tet står der:

Kom og gør en god han­del!

Upda­te ons­dag d. 25/2: Jeg har nu set en annon­ce for opryd­nings­sal­get i loka­la­vi­sen. Det varer fra i dag til fre­dag d. 27/2, kl. 14–20!!

Hvis du kom­mer omkring Holste­bro, vil jeg der­for anbe­fa­le dig at smut­te omkring Lot­te Kjærs butik. Der­u­d­over har hen­des kunst­hånd­vær­ker­bu­tik har åbent hver tors­dag fra kl. 14.00 – 18.00 eller efter afta­le. Butik­ken byder på unikt kunst­hånd­værk, blandt andet:

 • Lot­te Kjær Design — strik med skæ­ve vink­ler og per­son­lig­hed.
 • Met­te Ploug — nuno­fil­tet uni­ka­be­klæd­ning.
 • Por­ce­lin­ge — smyk­ker og brug­s­ke­ra­mik.
 • Bodil Kel­dor­ff — gum­mi­ta­sker og bro­cher.

Indkøbnet vs. Octopus

Jeg blad­re­de i en gam­mel Poli­ti­ken og fandt en annon­ce for sor­te ind­købs­net fra Dansk Røde Kors, desig­net af ni dan­ske desig­ne­re i sam­ar­bej­de med det dan­ske modei­kon Uffe Buchard. Sådan én måt­te jeg da ha’!

I dag kom der et ind­købs­net med det­te design (for­si­de og bag­si­de):

Indkøbsnet fra Dansk Røde Kors
Ind­købs­net fra Dansk Røde Kors

Ind­købs­net­tet, som jeg også har tænkt mig at bru­ge som taske, koster kun 50 kr, hvil­ket er en del bil­li­ge­re end den Octo­pus har­lekin­ta­ske, jeg har forel­sket mig i (kan ikke lige fin­de et bil­le­de af den…).

Din gamle uldnisse!

Den besked­ne mæng­de jule­py­nt, som vi enten har haft til at stå frem­me eller hængt op er nu pak­ket ned i en juni­or-flyt­te­kas­se. (Det er spæn­den­de hvor jule­py­n­ten skal stil­les til skue næste jul!) Til­ba­ge er en Qui­ck skra­be­ka­len­der, som ven­ter på at bli­ve ombyt­tet til hele 25 kr! Så hel­ler ikke i år blev det til den helt sto­re præ­mie. Jeg var ellers ét rens­dyr fra at vin­de 5.000 kr og det er jo også en pæn sjat pen­ge!

Helårsnisser
Helårsnis­ser

Til­ba­ge er også dis­se fine uld­nis­ser. De skal bli­ve på hyl­den, for det er helårsnis­ser. Jeg køb­te dem hos Han­ne i Højer i sep­tem­ber måned, da jeg var nede og inter­viewe hen­de til en arti­kel om kvin­de­li­ge tekstil­kunst­hånd­vær­ke­re i Vestjyl­land. Hun har en rig­tig fin butik og kom­mer du på dis­se kan­ter, så er det bestemt et besøg værd!

Fløjl og honning til øregangene

Jeg fik en Cre­a­ti­ve mp3-afspil­ler af Ulrik i jule­ga­ve, men det var ikke nok for fru Kold, så jeg smed nog­le jule­ga­ve­pen­ge oveni og byt­te­de den til en iPod Nano og en Nike+ iPod Sport Kit til løbe­sko­e­ne.

Her til aften har jeg så prø­vet at shop­pe på iTu­nes. Det blev til et helt album med Justin Nozuka — Hol­ly, som jeg læn­ge har ønsket mig. En ung japansk-cana­disk gut, som syn­ger fan­ta­stisk!! Og så skul­le jeg lige have en sang med The Cine­ma­tic Orche­stra — Bre­at­he. Jeg hør­te den i De Sor­te Spej­de­re en efter­mid­dag på vej til Århus og var helt for­tryl­let, så jeg måt­te hur­tigt fin­de ud af, hvem der sang. Hør den her og svæv!