Julekalender — 21. december

Jeg bryg­ger på et sne­digt sne­digt i anled­ning af års­ti­den og vej­r­li­get. Det kom­me til at inde­hol­de rim og rem­ser. Som optakt får du her sne­bil­le­der fra arki­vet.

Ulrik står på toppen af en begravet bunker i Hvide Sande. Der er sne på bunkeren.
Jeg står på en bun­ker­top // og kig­ger på det sner…
Solnedgang ved Ringkøbing Fjord d. 2. januar 2009.
Sol­ned­gang ved Ring­kø­bing Fjord d. 2. janu­ar 2009

Der er fle­re bil­le­der efter lin­ket… Læs vide­re “Jule­ka­len­der — 21. decem­ber”

Haiku på en regnvejrsdag

Vi har tid­li­ge­re blog­get om hai­ku-dig­te, så nu er det vist tid til et par styk­ker mere…

I går da det reg­ne­de, sad vi nem­lig og hai­ku-hyg­ge­de og her­un­der ser I resul­ta­ter­ne.

Først en sød:

Jeg elsker dig skat
helt op til stjer­ner­ne og
til­ba­ge igen

Så en dra­ma­tisk:

Kys mig nu min skat
sag­de hun idet han skred
som­me­ren er slut

Så en fræk:

Ledig stil­ling i
vor sex­bu­tik, du rin­ger
bare lidt i sex

Så med reg­len, at vi skif­tes til at skri­ve et ord af gan­gen:

Glas­set run­ger hult
mod kan­ten af afgrun­den
plonk lyder det nu

Og en til:

Aldrig hav­de han
set så langt ud mod kan­ten
wow for en udsigt!

Og så den sid­ste:

Hvor gem­te hund­en
benet? Al lær­dom viser
hvor blom­ster­ne er

Man kan dis­ku­te­re den kunst­ne­ri­ske kva­li­tet af dis­se dig­te, men for at bli­ve dyg­tig er man nødt til at øve sig.

Vi hav­de det i hvert fald sjovt og er i øvrigt ikke de ene­ste, der for­sø­ger os med let klun­te­de hai­ku. Det­te er tyv­stjå­let fra Rolf Nel­son på Thre­ad­less:

Hai­kus are easy
but some­ti­mes they don’t make sen­se
Refri­ge­ra­tor

Dagens avisudklip: hamburryg

I Ring­kø­bing sæl­ger de kød i Super­Brugs­en. Blan­det andet den­ne nye udskæ­ring af gri­sen.Nu er det jo let at gøre grin med andre folks sta­ve­ev­ner. Måske skal jeg i dag blot nøjes med at gøre grin med kor­rek­tur­læs­nin­gen på den­ne annon­ce for kød­pro­duk­tet “ham­bur­ryg”.

Er der nogen, der har prø­vet ham­bur­ryg? Ved nogen, hvor­dan ham­bur­ryg sma­ger? I mine øjne lig­ner det umi­sken­de­ligt en ham­bur­ger­ryg? Men det kan selv­føl­ge­lig være, at der her er tale om en ham­bur­ger­ryg uden helt så meget saltvand­s­ind­sprøjt­ning. Alt­så et bed­re kød­pro­dukt?

På den anden side set: til den pris, 22kr pr. ½kg, så hol­der den teo­ri ikke. Og hvem siger egent­lig også “ham­bur­ger­ryg”? Det er der jo ikke nogen, der gør. Hvor­for kal­der vi det egent­lig ikke bare for en “ham­bur­ryg”?

Vi ven­der til­ba­ge med fle­re smags­prø­ver på ele­gant avis­stav­ning. Bliv hæn­gen­de!

Knæknavneord på sprogmuseet

Del­te ord (eller sam­men­sat­te ord) har en ten­dens til at sprin­ge i øjne­ne hos en spro­gen­tu­si­ast — spe­ci­elt hvis det er gjort for­kert. Via Blog­bog­sta­ver fandt jeg den­ne arti­kel på Sprog­mu­se­et om nav­ne­ord, der knæk­ker.

Jeg ved ikke, om det er for­di orde­ne bli­ver alt for lan­ge og ikke er i stand til at hol­de sig selv oppe og der­for knæk­ker midt­vejs? Eller om det er for­di det er meget let­te­re at over­skue kor­te ord, når man skal sta­ve til dem?

I Toppens Isbar i Søndervig kan man købe fad øl.
I Top­pens Isbar i Søn­der­vig kan man købe fad øl.

Men det mest pud­si­ge ved artik­len var nok, at de også hav­de fun­det skil­tet i Søn­der­vig hos Top­pens Isbar, hvor man kan købe fad øl. Hvem i alver­den gider drik­ke den slags? Jeg vil hel­le­re have een med noget brus i. Ikke for meget.

Læs mere hos Sprog­mu­se­et [via Blog­bog­sta­ver]

Korte, danske romaner på blot seks ord

Hem­ingway opfandt den meget kor­te roman­form på blot 6 ord. Efter sigen­de var det på grund af et væd­de­mål, hvor han blev udfor­dret på net­op det: At skri­ve en histo­rie på blot 6 ord. For nylig har Uffe Sten­strop taget skri­ve­sti­len op sit Twit­ter-feed og jeg har nydt at læse dan­ske, kor­te histo­ri­er. Skri­ve­sti­len pas­ser utro­ligt godt til vor tids mest hype­de medie: mikro­blog­gen.

Der­for har jeg nu tænkt, at jeg her på blog­gen vil bidra­ge med en eller fle­re 6‑ordsromaner. Ini­ti­a­ti­vet har alle­re­de tid­li­ge­re været taget op (blandt andet hos Sten­strop), men en god ting kan aldrig over­dri­ves og i mine øjne så er leg med det dan­ske sprog en god ting.

En god histo­rie skal for­tæl­le noget og ger­ne inde­hol­de en udvik­ling. Men det er ikke altid nød­ven­digt at beskri­ve den­ne udvik­ling. Eksem­pel­vis histo­ri­en her fra Robert Piil:

Det kun­ne have været så godt.” –hen­tet fra før­nævn­te side hos Sten­strop

Det står hen i det uvis­se, hvad det er, der kun­ne have været bed­re. Men det er helt sik­kert, at tin­ge­ne ikke er opti­ma­le. Langt de fle­ste nor­ma­le men­ne­sker kan med meget stor sand­syn­lig­hed nik­ke gen­ken­den­de til histo­ri­en uden præ­cist at vide, hvad den hand­ler om.

Som afrun­ding på det­te ind­læg vil jeg ger­ne frem­vi­se en 6‑ordsroman fra hen­holds­vis Male­ne og jeg:

Og sådan blev jeg kon­ge her.” –Ulrik Høy­er Kold

Honey, I’m home.” “Oh, shit” –Male­ne Høy­er Kold

Har du nog­le 6‑ordsromaner, der er bed­re, så læser vi dem ger­ne i kom­men­ta­rer­ne.

Dagens avisudklip

Dagens udklip kom­mer fra Oh Dan­mark i en ældre udga­ve af Poli­ti­ken. Under redak­tio­nens over­skrift Hvor kært har Jyd­ske­Ve­st­ky­sten skre­vet føl­gen­de:

Poli­ti­et vil puste tyve­ne i nak­ken hele som­me­ren.

Og indrøm­met, det lyder da dej­ligt sådan at bli­ve holdt kølig i som­mer­var­men. Lige nu er der frost på biler­ne her i Ring­kø­bing, så det varer nok et styk­ke tid inden nogen bli­ver pustet i nak­ken.

Sprogblomster fra avisen

Hver gang jeg når til bag­si­den af Poli­ti­ken og fin­der sek­tio­nen Oh Dan­mark, så glæ­der jeg mig til at få et godt grin. Fak­tisk er det en af de sek­tio­ner, jeg glæ­der mig mest til i avi­sen. Oftest er de leve­rings­dyg­ti­ge i udklip fra man­ge af lan­dets stør­re og min­dre medi­er og udklip­pe­ne er altid flan­ke­ret af en over­skrift fra Oh Dan­mark-redak­tø­ren.

Det kan eksem­pel­vis være føl­gen­de udklip fra Nyheds­a­vi­sen under Oh Dan­mark-over­skrif­ten “Bon­dam slår til igen”:

Nye skral­des­pan­de kan rum­me op til 500 liter skrald, og det er otte gan­ge mere end alm. skral­des­pan­de, og så er de nye skral­des­pan­de ikke engang sær­lig meget stør­re end de gam­le, selv om de kun er lidt stør­re end de nor­ma­le.

Sort snak? Tja, men det har åben­bart stå­et i Nyheds­a­vi­sen. I den­ne uge er det imid­ler­tid den loka­le Vester­havsPo­sten, der leve­rer stof til dagens ind­læg her på Høy­er Kold-blog­gen under føl­gen­de over­skrift.

Stor inter­es­se for køre­kort til hus­dyr

Og så er det, at jeg undrer mig over hvor­dan man laver teo­re­tisk køre­prø­ve med en flok ung­lam?

Der­u­d­over må jeg lige hen­vi­se til en side med udklip fra Oh Dan­mark. God læse- og gri­ne­lyst!

Hvad er kristent sexlegetøj?

Avi­sen Vestjyl­land skrev i sid­ste uge:

Kri­sten coun­try og sexle­ge­tøj under sam­me tag.

Hvad er kri­stent sexle­ge­tøj? Og kan man bli­ve spændt fast med et bibel­bæl­te?