Julekalender — 12. december

Billede af Julemandens postkasse i Nuuk.
Bjør­nG har taget bil­le­det af Jule­man­dens post­kas­se.

Hvert år til jul huse­rer der en histo­rie, der for­sø­ger at for­kla­re, at Jule­man­den ikke fin­des. Den for­kla­ring byg­ger på for­skel­li­ge viden­ska­be­li­ge teo­ri­er om at jule­man­den slet ikke kan bevæ­ge sig så hur­tigt, at han kan nå at kom­me hele ver­den rundt med gaver.

For­kla­rin­gen er sådan set gyl­dig nok, men for­ud­sæt­nin­ger­ne for for­kla­rin­gen er for­kert. Det kun­ne forskning.no afslø­re alle­re­de til­ba­ge i 2009. Den dan­ske pen­dant, Videnskab.dk, fulg­te hur­tigt histo­ri­en op og gav histo­ri­en vide­re til dan­sker­ne under over­skrif­ten “Selv­føl­ge­lig fin­des jule­man­den”.

I artik­len udta­ler en ræk­ke frem­træ­den­de nor­ske viden­skabs­folk sig sag­ligt og auto­ri­ta­tivt om Jule­man­dens eksi­stens. Det bed­ste citat fra den oplag­te arti­kel er:

Det fin­des som sagt en ræk­ke use­ri­ø­se og spe­ku­la­ti­ve påstan­de om Jule­man­den. Den mest uhold­ba­re af dis­se er nok, at jule­man­den sim­pelt­hen er far, som klæ­der sig om ude i gara­gen.

Så er tonen sat og du kan nu læse resten af artik­len om bevi­set for Jule­man­dens eksi­stens på videnskab.dk: Selv­føl­ge­lig fin­des Jule­man­den

Det viser sig end­vi­de­re, at nu, da Jule­man­dens Post­kon­tor i Nuuk er luk­ket, så er Jule­man­den flyt­tet til Nord­s­jæl­land og har nu kon­tor i Vig. Find ruten til Jule­man­den på findvej.dk.

Julekalender — 11. december

image

image

I den sto­re kas­se med jule­py­nt lig­ger der fire små nis­ser og hyg­ger sig. De kom­mer frem ved sær­li­ge lej­lig­he­der og pas­ser på fami­li­en her.
Det er fire nis­ser, der er lavet af Han­ne i Højer. Male­ne har tid­li­ge­re skre­vet om sin tur til det søn­derjy­ske for at tale med Han­ne om hen­des kunst­hånd­værk.
Nis­ser­ne er lavet af uld og er klædt i uju­le­de far­ver, så de kan hol­de øje med os året rundt uden at væk­ke opmærk­som­hed.

Julekalender — 10. december

image

image

image

Dagens jule­ka­len­der er ble­vet for­sin­ket med ca. 24 timer. Det er blot et tegn på, at julen er hjer­ter­nes fest og at pri­o­ri­te­ter­ne der­for lader fami­li­en kom­me i før­ste ræk­ke. Jule­træ­et er ble­vet pyn­tet fær­dig og står flot midt i stu­en.
Det holdt imid­ler­tid kun kort tid, da Eva har fun­det ud af, at det er let at pil­le pyn­ten af træ­et igen. Hjer­ter, nis­ser, rens­dyr og andet godt blev flå­et af træ­et og kastet på gul­vet eller bare kastet over skul­de­ren. Vi skal nok pyn­te træ­et hver dag frem til jul. Næste år er det for­hå­bent­lig ander­le­des 🙂

Julekalender — 8. december

image

image

image

image

De sid­ste par år har vi her­hjem­me lavet en enkelt slags jule­kon­fekt: marci­pan­kug­ler med Bailey’s.
I år var der imid­ler­tid ikke nok spi­ri­tus til­ba­ge i fla­sken med Bailey’s, så vi måt­te ty til den næste på hyl­den. Det var en madeira, der var ble­vet brugt til at hæl­de over noget af efter­å­rets høst af kir­se­bær.
Et halvt kilo marci­pan blev vædet i madeira­en og der­ef­ter for­met til små kon­fekt­kug­ler, som blev sat på køl, så de var let­te­re at dyp­pe i cho­ko­la­de og rul­le i kaka­o­pul­ver.
Mmm, opskrif­ten er her­med givrt vide­re, men kan også fin­des på net­tet. Gæt selv, hvad du skal søge på.

Julekalender — 7. december

image

For før­ste gang i mit liv har jeg helt på egen hånd påta­get mig opga­ven at skaf­fe et jule­træ til fami­li­en.
Male­ne og Eva er alle­re­de begyndt at pyn­te træ­et og i dag er der kom­met lys­hol­de­re og hjer­ter på. Det skal nok bli­ve et rig­tig smukt træ inden det bli­ver jul.

Julekalender — 6. december

image

image

Peber­nød­der hører til jule­ba­ge­tra­di­tio­ner­ne. Punk­tum. Af en eller anden grund er det på det nær­me­ste umu­ligt at skaf­fe peber­nød­der uden­for høj­ti­den. Men der er jo intet, der hol­der hver­ken dig eller mig til­ba­ge fra at bage dis­se dej­li­ge småka­ger året rundt. Vi har tid­li­ge­re skre­vet om peber­nød­der­ne og opskrif­ten kan du fin­de her. Den her por­tion er sik­kert spist inden jule­af­ten 🙂

Julekalender — 5. december

I dag faldt den før­ste sne i vin­te­r­en 2011–2012. Det kom som sæd­van­lig bag på en stor del af dan­sker­ne — ikke mindst os. Der­for skynd­te vi os over til vores hjælp­som­me nabo, der har et auto­værk­sted for at høre, om han hav­de mulig­hed for at hjæl­pe os med den per­nib­le kom­bi­na­tion: som­mer­dæk på vin­ter­g­lat vej.

Det kun­ne han hel­dig­vis godt — så et par timer sene­re var vi igen sik­kert køren­de. Hur­ra for de små lokal­sam­fund! Og tak for hjæl­pen, Kar­sten!

Sne og hagl i indkørslen
Sne og hagl i ind­kørs­len
Sne og hagl på havebordet
Sne og hagl på have­bor­det
Kirsebærtræ i mørke uden blitz
Kir­se­bærtræ i mør­ke uden blitz

Det sid­ste bil­le­de er taget med for at vise, hvor sære bil­le­der, man kan lave ved nat­te­ti­de med lang luk­ke­tid og ingen blitz 🙂

Julekalender — 4. december

image

image

image

I dag har vi haft besøg af fami­li­en. På den­ne tid af året er det vig­tigt at få noget motion, da vi dels ophol­der os meget inden­dørs og dels spi­ser mere end vi ple­jer på grund af julema­den.
Der­for tog vi over­tø­jet på og gik en tur i sko­ven. Sid­ste søn­dag gik en vold­som storm over Dan­mark og i sko­ven fandt vi blandt andet det­te træ, der var flæk­ket og væl­tet.
Da næsen og kin­der­ne var ble­vet røde, vend­te vi hjemad igen og smag­te på den hvi­de glögg og æbleski­ver­ne. Mmm, en dej­lig søn­dag i fami­li­ens favn.