Han bliver flot!!!

Han bli­ver så flot, når vi skal gif­tes (det er han jo også nu), men han bli­ver ekstra flot d. 18/8. I går var vi nem­lig i Aal­borg og fin­de bryl­lup­støj til Ulrik. Jeg måt­te næsten fæl­de en tåre. Jeg kom­mer vist til at bru­ge vand­fast masca­ra på bryl­lups­da­gen 🙂

HøyerKolds bryllupsblog er gået i luften!

Her er det før­ste blo­gind­læg på vores nye, fæl­les blog, som i over­ve­jen­de grad kom­mer til at hand­le om det fore­stå­en­de bryl­lup, vi skal hol­de i august måned.

Og hvem er “vi” så? Male­ne Høy­er og Ulrik Kold, to forel­ske­de tur­tel­du­er, der for et par måne­der siden beslut­te­de sig for at bli­ve gift d. 18. august 2007. Det må være nok om os lige nu. Der kom­mer sik­kert fle­re, lan­ge histo­ri­er om vores for­hold, vej­en til bryl­lup­pet og den efter­føl­gen­de hver­dag.

Tan­ken er, at vi mini­mum en gang om ugen vil skri­ve om små og sto­re udfor­drin­ger, over­ra­skel­ser, over­vej­el­ser og plan­læg­ning i for­bin­del­se med at bli­ve gift og sme­det sam­men.

Vi håber og tror på, at ven­ner og fami­lie samt andre inter­es­se­re­de vil fin­de for­nø­jel­se ved at føl­ge med her på blog­gen.

Vel­kom­men til!