Vi sætter Ørskov i bevægelse

I okto­ber måned sker der noget ekstra­or­di­nært på min arbejds­plads. Vi sæt­ter Ørskov i bevæ­gel­se.

Det er et for­søg på at give os selv og ikke mindst kol­le­ga­er­ne ener­gi til hver­da­gen og der­med mere lyst til at gå på arbej­de og ikke mindst leve­re en ekstra ind­sats. Det sker gen­nem en fæl­les kon­kur­ren­ce, der både blan­der skridt­tæl­ling og optæl­ling af det antal minut­ter, man er i bevæ­gel­se om dagen.

Der er sin­dri­ge reg­ler for omreg­ning af for­skel­li­ge akti­vi­te­ter til et enty­digt mål: minut­ter. Det team (vi er tre teams: Ørskov Web, Ørskov Rek­la­me Mar­ke­ting og Ørskov Medi­er Maga­si­ner), der ved udgan­gen af okto­ber måned har opnå­et flest minut­ter vin­der en mid­dag. Taber­hol­det skal til gen­gæld yde en ekstra ind­sats for resten af virk­som­he­den og der er der­med et inci­ta­ment for alle — ikke blot for at prø­ve at vin­de men også for ikke at tabe.

Tors­dag mor­gen ind­led­tes vores fæl­les rej­se mod en bed­re sund­hed med en smoo­t­hie og frugt i kan­ti­nen i mod­sæt­ning til det sæd­van­li­ge fransk­brød med hon­ning og pålægs­cho­ko­la­de. Der­ef­ter ori­en­te­re­de Ben­te og Anni om reg­ler­ne for måne­dens kon­kur­ren­ce og de var beg­ge iklædt den t‑shirt der til for­må­let er ble­vet frem­stil­let til alle med­ar­bej­de­re.

T-shirt med Ørskov i bevægelse trykt på brystet
T‑shirt med Ørskov i bevæ­gel­se trykt på bry­stet

Det er dej­ligt at arbej­de et sted, hvor kol­le­ga­er­ne også tæn­ker på sund­hed og kol­le­ga­skab. Hur­ra!

(i dag har jeg gået mere end 7500 skridt. Der er sta­dig et godt styk­ke vej til mini­mum 10.000 om dagen… Bed­re held i mor­gen)

Trapper, trapper, trapper…

Når man arbej­der på et rek­la­me-/mar­ke­ting­bu­reau som Ørskov Grup­pen, så kan man hur­tigt få noget viden om for­skel­li­ge emner, som man aldrig nogen­sin­de hav­de tro­et, man skul­le vide eller lære noget om.

Jeg kan nem­lig med stolt­hed præ­sen­te­re en hånd­fuld sites, jeg har været med til at frem­stil­le hos Ørskov Web. På pud­sig vis hand­ler de alle om trap­per. Hvis man lige står og mang­ler en trætrap­pe til huset, så kan både JPH Trap­per i Brørup og Trap­pe­fa­brik­ken i Ølgod være med til at fin­de præ­cis den rig­ti­ge trætrap­pe­løs­ning. Og er man glad for prak­ti­ske udfor­drin­ger, så kan Gør det selv trap­pen være med til at sæl­ge dig årets sam­le­sæt.

Og tro det eller lad være, men jeg ved, at der kom­mer end­nu et web­s­i­te for dele til trætrap­per på min arbejds­plan inden alt for lang tid. Aldrig har jeg lært så meget om træ. Eller trap­per.

Krus i Pantone-farver

I snart 4 uger har jeg arbej­det hos Ørskov Web. Det bety­der, at jeg til dag­lig omgås dyg­ti­ge folk, der tæl­ler Pho­tos­hop og Illu­stra­tor (og resten af Ado­be Cre­a­ti­ve Sui­te) som deres vig­tig­ste værk­tø­jer. Som nye­ste mand i virk­som­he­den må jeg natur­lig­vis spil­le efter de reg­ler og bru­ge den jar­gon, der fin­des på ste­det. Design, lay­out, for­mer, far­ver, udtryk, ind­tryk.

Der­for ser jeg frem til at for­tæl­le mine kol­le­ga­er om det far­ve­strå­len­de tekrus, som Male­ne har givet mig som et pla­ster på sår­et, da min “rig­ti­ge” fød­sels­dags­ga­ve end­nu ikke er kom­met med posten (noget med en for­hand­ler, der ikke har helt styr på sin kun­de­kon­takt).

Tekruset Pantone 549 C Pale Blue fra Whitbread Wilkinson.
Tekru­set Pan­to­ne 549 C Pale Blue fra Whit­bre­ad Wil­kin­son.

Kru­set er fra engel­ske Whit­bre­ad Wil­kin­son og for­hand­les i Euro­pa af Het­land Nor­dic. Kru­set er i den lyse­blå tone, der i fags­pro­get ken­des som Pan­to­ne 549 C Pale Blue og er ellers fuld­stæn­dig almin­de­ligt. Det fan­ta­sti­ske ved at eje et krus i Pan­to­ne-far­ve­ska­la­en er, at der her bli­ver lej­lig­hed til at sam­men­blan­de nør­de­ver­den og dag­lig­dag. Lige­som at tage en Fire­fox t‑shirt på — eller kli­stre en geo­ca­ching-strea­mer op i bilens bagr­u­de. Det sid­ste har vi ikke gjort end­nu, men geo­ca­ching er een af de ting, jeg kun­ne tæn­ke mig at prø­ve i 2009.

Der er mindst 9 andre far­ver krus at sam­le på — så jule- og fød­sels­dags­ga­ver­ne er red­det de næste man­ge år 🙂

Den første uge hos Ørskov Web

Nu er det fre­dag aften og jeg har over­stå­et den før­ste uge på min nye arbejds­plads, Ørskov Web, der er en del af virk­som­he­den Ørskov a/s.

Det har været en omvælt­ning at gå fra at have ~2500 kol­le­ga­er hos Dan­ske Bank til 25 kol­le­ga­er hos Ørskov a/s. Nu kan jeg plud­se­lig over­skue alle, jeg arbej­der sam­men med. Jeg har imid­ler­tid sta­dig ikke fået et klart over­blik over, hvad alle laver. Men det hav­de jeg nu hel­ler ikke for­ven­tet efter en uge.

I løbet af ugen har jeg for­søgt at fin­de rundt i CMS’et, der hed­der Typo3 og få en for­nem­mel­se af, hvad det er for et system. Der­u­d­over har jeg fået opga­ven at flyt­te tekst- og bil­led­ma­te­ri­a­le for en kun­de fra kun­dens eksi­ste­ren­de sider og over i deres nye Typo3-base­re­de web­s­i­te. Det har også med­ført småop­ga­ver såsom at fore­slå en ny ska­be­lon for sider­ne og omar­ran­ge­re sty­les­he­e­tet.

Det har bestemt ikke været kede­ligt at kom­me meget tæt­te­re på prak­tisk web­ud­vik­ling — og jeg glæ­der mig til jeg rent fak­tisk skal til at desig­ne nye web­sy­ste­mer og kode modu­ler til Typo3. Der lig­ger noget på bed­ding kort ude i frem­ti­den.

Ugen har bragt mas­ser af nye ting, jeg skul­le prø­ve at huske eller huske at skri­ve ned og der­for har jeg da også slap­pet af om afte­nen for at få hove­d­et på ret køl igen. I aften måt­te jeg tage en hel time på sofa­en før der var ener­gi til at løbe en tur rundt om Ring­kø­bing midt­by.

Nu slap­per vi af med talents­howet X Factor 2009 og Bonjour og Godaw med Mads G og Niels B på DR2. Dej­ligt pro­vo­ke­ren­de.

Sidste blog fra kælderen

Som nogen vil vide, så har jeg siden medio juni 2008 boet i en kæl­der­lej­lig­hed i Tilst. Det er snart ovre. Fra man­dag d. 2/2–2009 star­ter jeg med at arbej­de hos Ørskov Web i Skjern. Der­for flyt­ter jeg også alt mit habengut til Ring­kø­bing og siger far­vel og tak til Århus i den­ne omgang. Det bety­der, at det­te er den sid­ste blog her fra kæl­de­ren. En epo­ke er ovre og en ny kan tage sin begyn­del­se.

Lige nu nyder jeg 5 feri­e­da­ge inden jeg skal star­te på arbej­de. I efter­mid­dag kom­mer Male­ne fra Ring­kø­bing med en stor stak kas­ser, poser, tasker og andet godt, så vi kan få frag­tet det hele vest­på. Men inden vi for­la­der Østjyl­land helt, så tager vi lige til udflyt­ter­fest hos Kas­per Duhn (til­lyk­ke med det nye arbej­de!) og Maria Faar­vang (til­lyk­ke med din afslut­ten­de eksa­men!), som er i gang med at flyt­te til Køben­havn. Jeg glæ­der mig til at nyde en fre­dag aften i gode ven­ners lag.

Det bli­ver en omvælt­ning i hver­da­gen at flyt­te til Ring­kø­bing. På fle­re plan. Male­ne og jeg skal til at væn­ne os til at bo sam­men igen. Vi har talt om, hvor­vidt det har for­an­dret os og vores for­hold at bo adskilt i mere end 9 måne­der. Og det har det vel­sag­tens. For­hå­bent­lig, vil jeg end­da sige. Hvis vi ikke skul­le lære noget af at leve på den måde i så lang tid, så vil­le der da være noget galt?

Og på et andet plan i mit liv, så bli­ver det en omvælt­ning at skul­le arbej­de i en lil­le orga­ni­sa­tion. Gan­ske vist er der 25 (26!) ansat­te i Ørskov A/S — men det er trods alt også kun 1% af dem, der arbej­der i SSC (udvik­lings­af­de­lin­gen) i Dan­ske Bank-kon­cer­nen. Og det er kun 1‰ af dem, der arbej­der i hele kon­cer­nen. Jeg for­ven­ter, at der nok kan bli­ve noget at lære beg­ge veje — der er jo for­de­le og ulem­per ved beg­ge stør­rel­ser.

Men udover stør­rel­sen, så er der natur­lig­vis også en helt ny kol­le­g­af­lok at for­hol­de sig til. Jeg skal opbyg­ge et nyt net­værk. Lære nye men­ne­sker at ken­de. Nye arbejds­ru­ti­ner. Nye for­kor­tel­ser. Nye sær­he­der, styr­ker, svag­he­der og for­ret­nings­for­de­le. Jeg glæ­der mig til at få udvi­det bekendt­skabs­kred­sen.

Jeg skal også fin­de ud af, hvad jeg nu skal bru­ge min hver­dag til i Ring­kø­bing. Syn­ge i kor? Syn­ge i band? Spil­le rol­le­spil? Sæl­ge bio­graf­bil­let­ter? Løbe dag­ligt eller næsten dag­ligt? Sæt­te garn i fjor­den? Der er så man­ge mulig­he­der. Det hand­ler blot om at væl­ge.

Snip, snap, snu­de. Histo­ri­en om livet som pend­leræg­te­par er ude. Tip, tap, tøn­de. Snart kan en anden histo­rie begyn­de…

Jeg har taget nyt arbejde hos Ørskov Web i Skjern

Male­ne anty­de­de det i går og jeg skrev det på Jai­ku før nytår: jeg har sagt op hos Dan­ske Bank, da jeg nu er ble­vet ansat hos reklame‑, marketing‑, organisationsudviklings‑, web- og meget andet ‑virk­som­he­den Ørskov A/S, der lig­ger i Skjern. Jeg star­ter i afde­lin­gen Ørskov Web som front-end-udvik­ler.

Det lyk­ke­des mig at være til sam­ta­le d. 22. decem­ber, mod­ta­ge til­bud om ansæt­tel­se d. 23. decem­ber (på vej på jule­fe­rie, skri­ve under på kon­trakt d. 29. decem­ber og sige op hos Dan­ske Bank d. 30. decem­ber såle­des at jeg nu kan fra­træ­de med udgan­gen af janu­ar og der­med til­træ­de med ind­gan­gen af febru­ar.

Jeg glæ­der mig meget til at star­te på et nyt job hos en virk­som­hed der er væsens­for­skel­lig fra Dan­ske Bank på man­ge områ­der: Først og frem­mest på stør­rel­se og pla­ce­ring. Pla­ce­rin­gen i Skjern bety­der, at jeg nu ende­lig i prak­sis flyt­ter til Ring­kø­bing for at bo sam­men med Male­ne. Der­med er det slut med at være pend­leræg­te­par (fedt ord!), som hun skrev i går. Det bety­der, at jeg nu ende­lig skal have flyt­tet de sid­ste ting fra kæl­de­ren i Tilst til vores fæl­les lej­lig­hed i Ring­kø­bing. Jeg glæ­der mig til vi skal bo sam­men igen.

Jeg kom­mer helt sik­kert også til at sav­ne mine gode kol­le­ga­er fra Dan­ske Bank og mulig­vis også de excel­len­te arbejds­for­hold, der fin­des i finans­bran­chen. Det er svært at fin­de dem bed­re.

Med min­dre, natur­lig­vis, at jeg kan lok­ke Ørskov til at pak­ke min arbejds­plads ind i sprød bacon. Det top­per vist alt. Også bacons­naps.

Nå, det blev vist lige tid til at gå i seng.