Eva blev 1 måned gammel i går

Tiden går hur­tigt, når man morer sig — eller arbej­der hårdt. Og beg­ge dele gør sig gæl­den­de, nu hvor vi har fået Eva til at hol­de os med sel­skab her i Ring­kø­bing.

Hun hol­der os beskæf­ti­get det meste af dagen, spi­ser som hun skal, og ser i det hele taget ud til at nyde livet sam­men med sine for­æl­dre.

Nu er der alle­re­de gået en hel måned sam­men med hen­de og der er sket utro­li­ge for­an­drin­ger. Vi nyder tiden og gri­ner af de små og sto­re ople­vel­ser, hun giver os under­vejs. Eksem­pel­vis den sjove lyd, det giver, når hun lig­ger på maven og hik­ker.

Vi har døbt den “Hik­ke­fug­len”:

Nyforelsket!

Vi har ven­tet i 9 måne­der og for en uge siden blev spæn­din­gen udløst:

Vi er ble­vet for­æl­dre til en lil­le pige med grøn top­hue 🙂

Eva 1½ time gammel
Eva 1½ time gam­mel

For præ­cis en uge siden hav­de vi været på hospi­ta­let i et kvar­ter og føds­len var i fuld gang. 3 kvar­ter sene­re var føds­len over­stå­et og Eva kom til ver­den.

Og vi elsker hen­de overalt på jor­den!

Vi lærer hen­de bed­re at ken­de hver dag og hun lærer os bed­re at ken­de. Vi nyder hvert et øje­blik selv remou­la­de- og tis­se­ble­er 🙂

Dengang jeg var barn…

I dag har jeg været i godt sel­skab med en flok tøser. Anled­nin­gen var fejrin­gen af min venin­de, San­nes fød­sels­dag. Som efter­mid­da­gen skred frem, skul­le man næsten tro, at det var en kom­sam­men med fle­re ryge­re, der jævn­ligt måt­te ud. Det var dog hel­dig­vis “bare” baby­er, der skul­le til­ses. Baby­a­lar­mer har man­ge for­skel­li­ge lyde, har jeg erfa­ret. De nye­re baby­a­lar­mer har hol­de­re til bæl­tet; så er man helt  sik­ker på hvil­ken alarm det er, der kom­mer lyd fra. Hvor­dan kla­re­de man sig i grun­den tid­li­ge­re uden alar­mer.

Vi sad og tal­te om, hvad vi fore­tog os som 5–6 åri­ge. Vi cyk­le­de ale­ne til stran­den, var der hele efter­mid­da­gen og kom hjem til aften. Tog med bus­sen, gik i fjel­det (jeg boe­de jo i Grøn­land de før­ste 8 år af mit liv), hand­le­de, og man­ge andre, i dag helt usand­syn­li­ge ting. 

Det var andre tider i “gam­le” dage for ikke så læn­ge siden.