Krydsede fingre

Så er turen gået til Fyn, hvor vi skal til årets andet bryl­lup. Turen mod Fyn gik fint ind­til vi nåe­de, ja, Fyn, så gik far­ten fra 130+ til 1 km/t pga. vej­ar­bej­de i vores køre­ba­ne og på den anden side hav­de der været et tra­fi­kuheld. Jeg fik et min­dre chok, da der kør­te en Falck­bil for­bi i nødspo­ret i rime­lig høj fart. Lidt efter kør­te der en motor­cy­kel i nødspo­ret efter­fulgt af en per­son­bil. “Idi­ot!” råb­te jeg til chauf­før­en, men han hør­te det jo nok ikke. Jeg håber, at han blev fan­get af motor­vejska­me­ra­er­ne! For så kan han vist se frem til en ori­en­te­ren­de køre­prø­ve. Så kan han lære det!  

Vej­r­ud­sig­ten for mor­gen­da­gen ser desvær­re ikke for godt ud i det syd­fyn­s­ke. Recep­tio­nen skal hol­des i haven, så vi kryd­ser fin­gre for, at vi ikke blæ­ser eller reg­ner væk. Vi kan altid håbe, at vi er lige så hel­di­ge med vej­ret, som til vores eget bryl­lup, hvor det styr­te­de ned om for­mid­da­gen og skif­te­de til strå­len­de solskin om efter­mid­da­gen.

Kryds, kryds, kryds, kryds…

Gensyn med Starship Troopers

Oven­på en lang dag med hek­ti­ske sid­ste-øje­bliks-for­be­re­del­ser, et lyk­ke­ligt bru­de­par, mas­ser (MASSER!) af god mad, og gla­de gæster fra nær og fjern, så skul­le der ryd­des op på God­set i Hulk­nø­se skov på Hal­lund Hede. Hel­dig­vis slap vi for at gøre rent og kun­ne nøjes med at ryd­de op og for­de­le alle madre­ster­ne iblandt os.

Der­ef­ter gik turen hjemad mod Ring­kø­bing igen — og en efter­mid­dag på ryg­gen med Stars­hip Troo­pers i DVD-afspil­le­ren. Male­ne har aldrig set den før — og jeg kan vist efter­hån­den tæl­le 4. eller 5. gang med John­ny Rico, Car­men Iba­nez, Carl Jenkins, Dizzy Flo­res og alle de andre sol­da­ter i men­ne­ske­he­dens hær mod Kry­be­ne fra Klen­dat­hu.

Jeg har end­da for et par år siden læst bogen Stars­hip Troo­pers af Robert Hein­le­in, der lig­ger bag fil­men og giver et langt stær­ke­re bil­le­de af det sam­fund, der lig­ger udenom fil­mens ret ensi­di­ge mili­tær­portræt. Jeg kan stærkt anbe­fa­le at læse bogen, der langt fra har den humo­ri­sti­ske vin­kel, der lig­ger under fil­men. En sci­en­ce fiction-film om et dystert emne som et raci­stisk, faci­stisk, mili­ta­risk og klas­se­delt sam­fund er nødt til at anlæg­ge en sort-humo­ri­stisk vin­kel for at bli­ve spi­se­lig.

Hvis du har set fil­men, så sørg for at læse bogen også. Hvis du så fil­men og syn­tes, den var dår­lig, så læs bogen og find ud af, at Hein­le­in tænk­te stør­re tan­ker end Paul Ver­ho­e­ven kun­ne klem­me ned på små to timers cel­lu­lid. Og hvis du aldrig har set fil­men, så sørg for at læse bogen først — og se så fil­men bag­ef­ter.

Bryllup i den Kold’ske klan

I dag skal end­nu en af de Kold’­ske brød­re gif­tes. Det er mel­lem­ste bror Jakob og hans til­kom­ne Hele­na, der skal sme­des sam­men. Det sker i Hal­lund kir­ke, hvor vi også blev gift.

Vi ønsker bru­de­par­ret og de vor­den­de for­æl­dre et stort til­lyk­ke på dagen!

Papirbryllup

I går fejre­de vi vores papir­bryl­lup — 1 års bryl­lups­dag, for selv­om det egent­lig er i dag, så er vi i hver sin ende af lan­det. Male­ne i Hvi­de San­de og Ulrik i Køben­havn og kan der­for ikke fejre hin­an­den sam­men…

Vi var spænd­te på at fin­de bryl­lup­ska­gen frem fra fry­se­ren og om den sta­dig smag­te lige så godt. Men den smag­te hel­dig­vis sta­dig super­godt!

Bryllupskagen et år efter brylluppet
Bryl­lup­ska­gen et år efter bryl­lup­pet

Lør­dag aften var vi ude at spi­se på den loka­le Kræs Café/Restaurant, der lig­ger ved lystbå­de­hav­nen i Ring­kø­bing. Deres Kræs Bur­ger til 135 kr smag­te dej­ligt og kan helt sik­kert anbe­fa­les!

Vi har haft et dej­ligt før­ste år som hr og fru Kold og ser frem til fle­re!

Kransekagefigurerne fra bryllupskagen
Kran­se­kage­fi­gu­rer­ne fra bryl­lup­ska­gen

Sommerferiebilleder

Vi brin­ger her et lil­le udpluk af vores “feri­e­op­le­vel­ser”. Feri­en har ind­til vide­re budt på bryl­lup, byrund­t­ur, kano­tur, ven­ne- og fami­lie­be­søg, han­dywork og ren­gø­ring — alt det­te på kun en uge!

Dagens før­ste feri­e­dag stod på bryl­lup/30-års fødselsdag/indflytterfest hos Astrid og Joakim. Til­lyk­ke til bru­de­par­ret!

Astrid og Joakims bryllupskage

Jeg tog dog tid­ligt hjem, for dagen efter skul­le jeg stå i info­telt til 9. omgang af North Sea Beach Marat­hon i Hvi­de San­de. Det blæ­ste og små­reg­ne­de de før­ste timer, hvil­ket kan ses på bil­le­det her­un­der.

North Sea Beach Marathon 2008

Sene­re blev det dog et fan­ta­stisk vejr! Strand­sto­le­ne her­un­der er ble­vet for­ladt, for North Sea Beach Marat­hon 2008 er over­stå­et og opryd­nin­gen i gang.

Strandstole på Hvide Sande Strand til North Sea Beach Marathon 2008

Jord­bær­snaps skal vi ikke sny­des for i år. Sidst vi fik det, var til vores bryl­lup. Så der er lagt i kruk­ken til end­nu en omgang — mmm…

Jordbærsnaps

Vi har benyt­tet feri­en til at lære mere om vores nye by, så vi har været på histo­risk rund­t­ur i Ring­kø­bing. Turen gik blandt andet for­bi Ring­kø­bing Kir­ke, her står en moder­ne døbe­fond i glas. Solen skin­ne­de lige ind på sok­len og gav et flot lys­spil.

Døbefonden i Ringkøbing Kirke

I wee­ken­den var der fami­lie­træf på den Kold’­ske side. Ulriks faster og onkel bor lige op ad den nyan­lag­te Djurslands-motor­vej ved Lystrup. Vi vil­le lige smut­te op og kig­ge på motor­vej­en, men blev stop­pet efter et par meter med smat­tet mud­der…

Mudder på skoene

I dag har vi ondt i arme og skul­dre, for dagen i går stod på 7 timers ren­gø­ring af lej­lig­he­den på Stavns­vej. 2 år og 4 måne­der blev det til i vores før­ste fæl­les hjem…

Rengøring på Stavnsvej

Det var en omtrent­lig opsum­me­ring af, hvad vi nåe­de i løbet af den før­ste halv­del af feri­en. Den sid­ste uge er godt i gang og viser lig­nen­de, gode tak­ter. Vi glæ­der os og nyder også den sid­ste del af feri­en.

Billeder fra Ryan & Lailas bryllup

Efter afta­le med bru­de­par­ret har jeg nu offent­lig­gjort bil­le­der fra deres bryl­lup d. 10. maj 2008 på Restau­rant Kastrup Strand­park.

Der er mulig­hed for at kom­men­te­re og se nær­me­re på bil­le­der­ne på 23.

Nytårshilsen 2007

Året 2007 får ikke lov til at for­svin­de helt uden en hil­sen og et til­ba­ge­blik fra os. Her i årets sid­ste timer er vi ved at gøre klar til nytårs­fest hos Kas­per og Maria.

Vi er dybt koncetrerede om hattene.

Så fine blev de — hat­te­ne

Vores fine nytårshatte

Hat­te­ne er hjem­mela­ve­de — lige­som man­ge af de ting, vi i årets løb valg­te at gøre eller prø­ve er helt og alde­les hjem­mela­ve­de. Eksem­pel­vis valg­te vi at hol­de vort bryl­lup lige efter vores egne hove­d­er. Det var d. 18. august 2007 og gæster­ne og ikke mindst vej­ret var med til at gøre dagen til en pragt­fuld milepæl for os beg­ge to.

Bryl­lup­pet var vel nok året mest skel­sæt­ten­de begi­ven­hed, da det har opta­get meget af vores tid i et halvt års tid frem til Den Sto­re Dag. Men vi har også ople­vet man­ge min­dre ting og besøgt man­ge men­ne­sker, der bety­der meget for os. Jule­af­ten fejre­de vi i år hos Bir­te og Niels Peter Kold og vi vil i den­ne for­bin­del­se også ger­ne ønske alle en glæ­de­lig jul — jule­kor­te­ne i år er ude­ble­vet, men til gen­gæld for­sø­ger vi at hol­de den­ne blog opda­te­ret i løbet af året.

Vi vil ger­ne sige tak for et dej­ligt 2007 til alle vi har tænkt på, talt med, været sam­men med og ikke mindst til alle jer, der ikke kun­ne fin­des en plads til i vores kalen­der i 2007. Vi håber på et godt 2008 for jer alle­sam­men og ikke mindst for os selv — det bli­ver van­ske­ligt at ska­be et lige så skel­sæt­ten­de 2008, men ikke desto min­dre vil vi gøre vort bed­ste.

Godt nytår!

fra Male­ne og Ulrik Høy­er Kold

En stribe billeder fra vores bryllup

Jeg har net­op sid­det og kig­get i vores sto­re sam­ling af bil­le­der fra Den Sto­re Dag — og der er nogen af dem, der udmær­ker sig ved hver­ken at være smuk­ke, ele­gan­te eller tek­nisk flot­te. Der­i­mod viser de festen fra en helt anden vin­kel end vi har vist end­nu — måske med und­ta­gel­se af bryl­lup­skjo­le og Ecco-sko-bil­le­det.

Bil­le­der­ne er taget med engangska­me­ra­er og det kan man godt se. De er kor­ne­de, gry­ne­de, slø­re­de, har mær­ke­li­ge blitz­skyg­ger og alt muligt andet. Men de har char­me. De har selv­til­lid. Og de har sjæl. Og så har jeg lavet dem sort-hvi­de — på den måde får de et helt andet udtryk. Nå, lad det være nok snak for nu. Jeg præ­sen­te­rer her­med “Vores bryl­lup fra en anden vin­kel”.Kas­per og Maria dan­ser liden­ska­be­ligtTre gene­ra­tio­ner sam­let til bryl­lupVi ser så søde ud sam­men!Ron­ni Laur­sen i et af hans lyse­ste øje­blik­ke

Og der er fle­re bil­le­der af sam­me skuf­fe på 23HQ.dk/ulrikkold

Komfortable dansesko

I går var det jo fak­tisk vores 2 måne­ders bryl­lups­dag. Det skal da lige fejres med et bil­le­de fra de sid­ste timer af bryl­lups­fe­sten, hvor bru­den var hop­pet i et par mere kom­fortab­le sko 🙂

Et før-bil­le­de kan ses her.

Brudekjole og Ecco-sko

1 måned som ægtepar

For 1 måned siden var vej­ret fan­ta­stisk smukt og æbler­ne var klar til at bli­ve spist lige fra træ­et. Det er i dag også en måned siden vi blev gift og der­med blev Ulrik og Male­ne Høy­er Kold. Dage­ne er gået utro­ligt hur­tigt siden da — eksem­pel­vis prø­ver vi sta­dig at fin­de plads til alle vores gaver. Og mens jeg sid­der og skri­ver ind­læg, er Male­ne i gang med at skæ­re papir til, så vi kan få sendt tak­ke­kort ud. Det er vel ikke for sent at ven­te en måneds tid med dem?

I øvrigt er du sta­dig vel­kom­men til at sen­de os dine bil­le­der fra bryl­lup­pet d. 18. august. Vi har net­op mod­ta­get en hel mas­se fra Tho­mas Ledet. Dem bli­ver det mulig­vis også muligt at se mere til på 23.