Papirbryllup

I går fejre­de vi vores papir­bryl­lup — 1 års bryl­lups­dag, for selv­om det egent­lig er i dag, så er vi i hver sin ende af lan­det. Male­ne i Hvi­de San­de og Ulrik i Køben­havn og kan der­for ikke fejre hin­an­den sam­men…

Vi var spænd­te på at fin­de bryl­lup­ska­gen frem fra fry­se­ren og om den sta­dig smag­te lige så godt. Men den smag­te hel­dig­vis sta­dig super­godt!

Bryllupskagen et år efter brylluppet
Bryl­lup­ska­gen et år efter bryl­lup­pet

Lør­dag aften var vi ude at spi­se på den loka­le Kræs Café/Restaurant, der lig­ger ved lystbå­de­hav­nen i Ring­kø­bing. Deres Kræs Bur­ger til 135 kr smag­te dej­ligt og kan helt sik­kert anbe­fa­les!

Vi har haft et dej­ligt før­ste år som hr og fru Kold og ser frem til fle­re!

Kransekagefigurerne fra bryllupskagen
Kran­se­kage­fi­gu­rer­ne fra bryl­lup­ska­gen

Sommerferiebilleder

Vi brin­ger her et lil­le udpluk af vores “feri­e­op­le­vel­ser”. Feri­en har ind­til vide­re budt på bryl­lup, byrund­t­ur, kano­tur, ven­ne- og fami­lie­be­søg, han­dywork og ren­gø­ring — alt det­te på kun en uge!

Dagens før­ste feri­e­dag stod på bryl­lup/30-års fødselsdag/indflytterfest hos Astrid og Joakim. Til­lyk­ke til bru­de­par­ret!

Astrid og Joakims bryllupskage

Jeg tog dog tid­ligt hjem, for dagen efter skul­le jeg stå i info­telt til 9. omgang af North Sea Beach Marat­hon i Hvi­de San­de. Det blæ­ste og små­reg­ne­de de før­ste timer, hvil­ket kan ses på bil­le­det her­un­der.

North Sea Beach Marathon 2008

Sene­re blev det dog et fan­ta­stisk vejr! Strand­sto­le­ne her­un­der er ble­vet for­ladt, for North Sea Beach Marat­hon 2008 er over­stå­et og opryd­nin­gen i gang.

Strandstole på Hvide Sande Strand til North Sea Beach Marathon 2008

Jord­bær­snaps skal vi ikke sny­des for i år. Sidst vi fik det, var til vores bryl­lup. Så der er lagt i kruk­ken til end­nu en omgang — mmm…

Jordbærsnaps

Vi har benyt­tet feri­en til at lære mere om vores nye by, så vi har været på histo­risk rund­t­ur i Ring­kø­bing. Turen gik blandt andet for­bi Ring­kø­bing Kir­ke, her står en moder­ne døbe­fond i glas. Solen skin­ne­de lige ind på sok­len og gav et flot lys­spil.

Døbefonden i Ringkøbing Kirke

I wee­ken­den var der fami­lie­træf på den Kold’­ske side. Ulriks faster og onkel bor lige op ad den nyan­lag­te Djurslands-motor­vej ved Lystrup. Vi vil­le lige smut­te op og kig­ge på motor­vej­en, men blev stop­pet efter et par meter med smat­tet mud­der…

Mudder på skoene

I dag har vi ondt i arme og skul­dre, for dagen i går stod på 7 timers ren­gø­ring af lej­lig­he­den på Stavns­vej. 2 år og 4 måne­der blev det til i vores før­ste fæl­les hjem…

Rengøring på Stavnsvej

Det var en omtrent­lig opsum­me­ring af, hvad vi nåe­de i løbet af den før­ste halv­del af feri­en. Den sid­ste uge er godt i gang og viser lig­nen­de, gode tak­ter. Vi glæ­der os og nyder også den sid­ste del af feri­en.

Efterbryllup med hotdogs, Asti og bryllupskage

I fre­dags holdt vi en fest for en lil­le flok ven­ner og bekend­te fra Århus for at få spist den ret anse­e­li­ge mæng­de pøl­ser, pøl­se­brød og bryl­lup­ska­ge, der var til­ba­ge efter vores bryl­lup for 14 dage siden.

Sta­tus efter festen er nu, at der ikke er mere bryl­lup­ska­ge — udover den rest, der kan ses på bil­le­det nederst. Den er dog til vores 1‑års bryl­lups­dag. Der er ikke mere jord­bær­snaps — men til gen­gæld er der sta­dig en del pøl­ser og mas­ser af pøl­se­brød. Og Mar­ti­ni Asti. Og spi­ri­tus, der aldrig blev taget hul på. Hel­dig­vis kan det meste hol­de — så næste gang I kig­ger for­bi, bli­ver der sik­kert budt på et glas mous­se­ren­de hvid­vin.

Vi har også mod­ta­get bil­le­der og film fra ven­ner og fami­lie — det bety­der, at der snart kan laves et tak­ke­kort og et eller fle­re gal­le­ri­er, der vil bli­ve publi­ce­ret på 23HQ. Vi vil dog sta­dig ger­ne høre fra gæster, der måt­te have bil­le­der, som de mener, vi ikke kan leve uden at se.

Det skæ­ve bru­de­par har vi gemt i vores bryl­lup­skas­se, som vi også skal have put­tet man­ge andre ting i.

Test af chokoladekager

Til vores afte­nar­ran­ge­ment for den nær­me­ste fami­lie og ven­ner på vores bryl­lups­dag skal vi jo have en des­sert. Vi reg­ner med at ser­ve­re en læk­ker cho­ko­la­de­ka­ge med is/creme fraî­che. I går test­bag­te vi Mari­as brow­nie­op­skrift og den blev rig­tig god! Vi til­fø­je­de en stor hånd­fuld groft­hak­ke­de para­nød­de­ker­ner og det var ikke så rin­ge end­da, nød­der­ne skul­le dog nok have været hak­ket lidt fine­re…

Det var den før­ste test­ka­ge, vi skal lige prø­ve­ba­ge et par styk­ker mere, så hvis I har nog­le for­slag, må I ger­ne byde ind med dem 😉

Vi har bestilt kagern’ ved bager’n

Vi er på fami­lie­be­søg i det nord­jy­ske i dag og hav­de bestemt os for, at lør­dag skul­le bru­ges til at tale med bage­ren i Øster Brøn­der­s­lev om bryl­lup­ska­gen. Men inden mor­gen­ma­den og sam­ta­len med bage­ren vil­le vi lige ud at løbe en tur. Den plan blev imid­ler­tid for­pur­ret kl. 9, da vi rin­ge­de for at høre hvor læn­ge bager­meste­ren var at træf­fe. “Jeg går hjem lige om lidt”, var sva­ret fra bager­meste­ren — og så måt­te vi jo hand­le hur­tigt!

Vi bad ham om at bli­ve et kvar­ters tid, for så vil­le vi sprin­ge i bilen og køre til Øster Brøn­der­s­lev. Male­ne fik beske­den om bager­be­sø­get, mens hun stod med en tand­bør­ste i mun­den og iklædt fuld løbemun­de­ring. Vi sprang beg­ge to i ste­det i det civi­le tøj og kaste­de os ud i Toy­o­ta’en og min­dre end ti minut­ter efter at røret var lagt på, stod vi og tal­te med bager­me­ster Micha­el om en bryl­lup­ska­ge i fire eta­ger. Det kan man da kal­de effek­ti­vi­tet!

Vi tager løbe­tu­ren sene­re…