Demoscenen genopdaget

Jeg bru­ger mine fri­da­ge frem til på fre­dag (hvor jeg har sid­ste arbejds­dag, hvis nogen er i tvivl) bru­ger jeg præ­cis som jeg selv har lyst til. Det vil sige, at jeg dels er begra­vet i en bog eller en avis, dels spil­ler Wor­ld of GooWii, og dels sur­fer rundt på net­tet.

Jeg abon­ne­rer på et hav af blogs og i et af dis­se man­ge dag­li­ge ind­læg faldt jeg over en sim­pel cop­per­bar-effekt (også kendt som raster bars), der er lavet i Java­script ved hjælp af canvas-HTML-ele­men­tet.

Det brag­te tan­ker­ne til­ba­ge på de gode, gam­le dage med demo­er, intro­er, loa­der, disk­mags og meget andet fra mine Com­mo­do­re 64- og Ami­ga-dage for snart man­ge år siden. Jeg køb­te en stor stak disket­ter med alskens demo­er, musikpro­gram­mer og andet godt (blandt andet Red Sectors Demo­Ma­ker, som jeg aldrig fik til at vir­ke!) hos det lil­le etmands­fir­ma Hard Joy PD, som var den tids svar på Archive.org eller Pouët. Jeg delt­og i The Par­ty i et par år i træk — end­da for Aal­borg Uni­ver­si­tet, der hav­de en stand i et par år ind­til The Par­ty stop­pe­de i 2002.

Een af de demo­er, jeg så og genså fle­re (man­ge!) gan­ge var demo­en Hardwi­red fra grup­pen Crio­ni­cs og den dan­ske del af grup­pen Silents.


Crio­ni­cs & Silents — Hardwi­red from Amiga500 on Vimeo.

Crio­ni­cs & Silents — Hardwi­red (relea­se date Decem­ber 1991).

Com­mo­do­re Ami­ga demos­ce­ne.

Der­fra kom jeg for­bi 3D Demo II fra grup­pen Anar­chy, Sta­te of the Art fra den nor­ske grup­pe Spa­ce­balls, Bud­brain Mega Demo I fra den dan­ske grup­pe Bud­brain (der sam­p­le­de Dr. Baker’s Kaos på emi­nent vis), og sik­kert et par styk­ker mere. Dan­ske Hybris-Neme­sis wild­de­mos South Par­ty og 2001 — Back to BASI­Cs er bestemt også et kig værd.

Det kan over­ra­ske mig gang på gang, hvor langt man kan kom­me med meget lidt kode — hvis man for­står at udnyt­te den maski­ne, man arbej­der med. Et blæn­den­de (og sta­dig aktu­elt eksem­pel) er .the .pro­dukt fra tyske far­brausch. Demo­en fyl­der kun 64KB(!) men ud af den kode kom­mer der mere end et kvar­ters non-stop musik og mere end 10 3D-sce­ner. Den bli­ver bare ved og ved og ved. Hvis du ikke har set den, så er det ikke for sent end­nu.

Og nu vi er i gang med at snak­ke om, hvad man kan med kode, så er et oscil­loskop jo en udmær­ket (og hur­tigt opda­te­ren­de) skærm, som man sik­kert også kan bru­ge til at vise demo­ef­fek­ter på. Til det fin­ske demo­ar­ran­ge­ment Assem­bly i 2007 blev der frem­vist neden­stå­en­de demo. [via Waxy]

Hvis du også har gen­fun­det glæ­den, inspira­tio­nen, over­ra­skel­sen og erin­drin­gen om demo-under­grun­den, så kan du se eller gen­se en lang ræk­ke video­er af demo­er på Demoscene.tv, down­lo­ad eller fin­de links til demo­er på Pouët, læse om og down­lo­a­de fra Demo Dun­geon, Demoscene.info, Scene.org, lyt­te til musik­ken fra Necta­ri­ne (der i skri­ven­de stund er død 🙁 ), få over­blik over demo par­ties på demoparty.net, læse om demo sce­nen på Sleng­pung eller bare søge på demo + sce­ne på din ynd­lings­sø­ge­ma­ski­ne.

Jeg smut­ter nu — jeg skal lige se vin­der­ne fra NVS­ce­ne 08 i Cali­for­ni­en. Hvor? På Demoscene.tv, selv­føl­ge­lig.Og så skal jeg vist også lige gen­se 2nd Rea­li­ty

Hvis du har gode tips til demo­er (nye eller gam­le) som jeg skal se — hvad enten det er C64, Ata­ri, Ami­ga, PC, PS2/3 eller alt muligt andet, så skriv ende­lig en kom­men­tar. For­tæl mig hvad jeg har over­set.

En demonstration af BeatBearing og C3 Loops fra NordiCHI 2008

Peter Ben­nett, som jeg tid­li­ge­re har omtalt (se neden­stå­en­de hen­vis­nin­ger), har lige udgi­vet et par video­er fra Nor­di­CHI 2008. Den ene video er hans opta­gel­ser af Rikard Lin­dells DJ og VJ-appli­ka­tion C3 Loops, der vha. cir­ku­læ­re fin­ger­be­væ­gel­ser kan zoo­me ind og ud på det til­sy­ne­la­den­de uen­de­ligt sto­re “skrivebord”/miksermiljø. Jeg brug­te en del tid på at lege med C3 Loops. Det vir­ker fedt og over­be­vi­sen­de og ikke mindst så invi­te­rer det til at under­sø­ge, hvor­dan bru­ge­ren arbej­der med et uen­de­ligt stort arbejds­om­rå­de i mod­sæt­ning til det, vi ken­der i dag fra både MacOS, Win­dows og de Linux-græn­se­fla­der, jeg ken­der til.


C3 Loops demo at NordiCHI’08 from Peter Ben­nett on Vimeo.

Men det vir­ke­ligt inter­es­san­te — set fra et selv­for­her­li­gel­ses­per­spek­tiv(!) —  er at Peter også har klip­pet en lige godt 4 minut­ter lang film sam­men, hvor man kan se Anders Mik­kel­sen, Rikard Lin­dell og jeg lege med og dis­ku­te­re Beat­Bea­ring.

Det er helt tyde­ligt at se, hvor­dan Beat­Bea­ring kan være med til at gøre elek­tro­nisk musik til en langt mere legen­de ople­vel­se. Vi for­sø­ger end­da (til­sy­ne­la­den­de) at gen­ska­be New Orders super­hit “Blue Mon­day” vha. Beat­Bea­ring. Kig med, grin med og leg med.


Beat­Bea­ring inte­r­a­cti­ve demo at NordiCHI’08 from Peter Ben­nett on Vimeo.

Se video­en af mig, der spil­ler på Beat­Bea­ring [via Pete’s Sonic Art Research Blog]