Julekalender — 21. december

Jeg bryg­ger på et sne­digt sne­digt i anled­ning af års­ti­den og vej­r­li­get. Det kom­me til at inde­hol­de rim og rem­ser. Som optakt får du her sne­bil­le­der fra arki­vet.

Ulrik står på toppen af en begravet bunker i Hvide Sande. Der er sne på bunkeren.
Jeg står på en bun­ker­top // og kig­ger på det sner…
Solnedgang ved Ringkøbing Fjord d. 2. januar 2009.
Sol­ned­gang ved Ring­kø­bing Fjord d. 2. janu­ar 2009

Der er fle­re bil­le­der efter lin­ket… Læs vide­re “Jule­ka­len­der — 21. decem­ber”

Haiku på en regnvejrsdag

Vi har tid­li­ge­re blog­get om hai­ku-dig­te, så nu er det vist tid til et par styk­ker mere…

I går da det reg­ne­de, sad vi nem­lig og hai­ku-hyg­ge­de og her­un­der ser I resul­ta­ter­ne.

Først en sød:

Jeg elsker dig skat
helt op til stjer­ner­ne og
til­ba­ge igen

Så en dra­ma­tisk:

Kys mig nu min skat
sag­de hun idet han skred
som­me­ren er slut

Så en fræk:

Ledig stil­ling i
vor sex­bu­tik, du rin­ger
bare lidt i sex

Så med reg­len, at vi skif­tes til at skri­ve et ord af gan­gen:

Glas­set run­ger hult
mod kan­ten af afgrun­den
plonk lyder det nu

Og en til:

Aldrig hav­de han
set så langt ud mod kan­ten
wow for en udsigt!

Og så den sid­ste:

Hvor gem­te hund­en
benet? Al lær­dom viser
hvor blom­ster­ne er

Man kan dis­ku­te­re den kunst­ne­ri­ske kva­li­tet af dis­se dig­te, men for at bli­ve dyg­tig er man nødt til at øve sig.

Vi hav­de det i hvert fald sjovt og er i øvrigt ikke de ene­ste, der for­sø­ger os med let klun­te­de hai­ku. Det­te er tyv­stjå­let fra Rolf Nel­son på Thre­ad­less:

Hai­kus are easy
but some­ti­mes they don’t make sen­se
Refri­ge­ra­tor

Et digt fra gemmeren om at burde

Sid­ste gang jeg skrev et af mine kor­te udg­y­del­ser her på blog­gen, var der ikke megen reak­tion. Gad vide, om det går bed­re med det­te digt, der egent­lig star­te­de hele den ræk­ke af dig­te, der har været her i de sid­ste par måne­der. Hvad siger I til det her?

Burde

Jeg bur­de skri­ve
Jeg bur­de skri­ve noget
Jeg bur­de skri­ve noget mere
Jeg bur­de!
Jeg bur­de skri­ve noget mere intel­li­gent
Noget der får folk til at stop­pe op
Til at tæn­ke
Til at ændre
Til at leve
Noget, der får mig til at tæn­ke, ændre, leve
Jeg bur­de skri­ve

-ulrik, 14.12.2008

Læg ende­lig en kom­men­tar.

Et digt mere fra gemmeren

Rum
Kan man godt rime ‘rum’ på ‘rum’?
Når jeg sid­der i et kæl­der­rum
og udfyl­der et trum­me­rum, er det så
OK at rime ‘rum’ på ‘rum’?
Eller hvad med hjer­te­rum? Et lofts­rum?
Et hul­rum?
Bli­ver det nogen­sin­de i orden
at rime ‘rum’ med ‘rum’?

-ulrik, 14.12.2008

Haiku om mad

Reg­ler­ne for hai­ku er ikke så svæ­re — hvis man lige væl­ger den let­te udga­ve: 5, 7 og 5 sta­vel­ser. Den svæ­re, tra­di­tions­ri­ge udga­ve rum­mer man­ge fle­re reg­ler: Refe­ren­ce til natur, refe­ren­ce til en års­tid, skal fore­gå i nutid, osv.

Vi har skre­vet et hai­ku hver — inspi­re­ret af den fed­te­de, utro­ligt lækre Cho­ko­la­de­ka­gen fra Hen­rik Boserups bog Mad. Man kan bli­ve helt hen­ført og poe­tisk, når der invol­ve­res læk­ker mad.

For­tæl ende­lig i kom­men­ta­rer­ne, hvad I synes om vores dig­te-/mad­kunst. Der er fle­re dig­te på lager, der bare ven­ter på at kom­me ud.

Kagehaiku #1

Kage sma­ger godt
Især når det er fed­tet
“Tag et styk­ke til”

-Ulrik, 14. dec. 2008

Kagehaiku #2

Lort og lag­ka­ge
sma­ger ikke godt med løg.
Fjern lort og løg. Spis!

-Male­ne, 14. dec. 2008

Poesiens dag

I dag er det poesi­ens dag. Inspi­re­ret af Søn­dags­a­vi­sens opfor­dring, for­fat­te­de jeg det­te lil­le digt:

Poesi’r jeg elsker dig!
En gul sed­del med søde ord
En hil­sen på mit skri­ve­bord
En hvi­sken i mit øre
Kær­lig­heds­ord som kun jeg kan høre

Poesi’r jeg elsker dig!