Jeg løb hurtigt til Fjordløbet 2009

For et par måne­der siden skrev vi om vores pla­ner for Fjord­lø­bet 2009 ved Ring­kø­bing Fjord. Vi hav­de pla­ner om at løbe 10 km, men vir­ke­lig­he­den skul­le vise sig at ind­hen­te os.

Det er før­ste gang, jeg har del­ta­get i et løbe­stæv­ne og også før­ste gang vi del­ta­ger i Fjord­lø­bet. Der var ca. 800 del­ta­ge­re (men til­mel­din­ger­ne kom sta­dig ind, da vi efter­til­meld­te os på sta­dion) og det var både unge og gam­le, træ­ne­de og begyn­de­re. Det er dej­ligt at se, at fami­li­en Dan­mark har fun­det ud af, at bevæ­gel­se er sundt for krop­pen.

Vores tem­pe­ra­ment rak­te dog ikke til at træ­ne op til at løbe en 10km rute. Ind­til nu har vi løbet 5–8 kilo­me­ter lan­ge ruter som humø­ret og ener­gi­ni­veau­et nu lige har til­ladt det. Vi fik der­for aldrig lagt en plan for at løbe 10 km. Det bli­ver ander­le­des til næste år!

Det end­te med, at vi meld­te os til den næst­kor­te­ste rute på 5,8 km. Male­ne men­te ikke, at hen­des tid var noget at pra­le af, så den vil jeg lade være en hem­me­lig­hed — men jeg løb de små 6 kilo­me­ter på en tid lige under 5 min./km, det vil sige 28 minut­ter og 47 sekun­der. Jeg er godt til­freds, men selv­føl­ge­lig kan det bli­ve bed­re. Det kræ­ver blot noget træ­ning 🙂

Løbet blev arran­ge­ret af Ring­kø­bing Atle­tik & Motion (RAM) med hjælp fra en ræk­ke sponso­rer. Dem kan du læse mere om på RAMs hjem­mesi­de.

Dannebrog i hundelort

En af mine barn­dom­se­rin­drin­ger er, at man en gang i fir­ser­ne  plan­te­de dan­ne­brogs­flag i hund­el­or­te, som en pro­test mod de man­ge hund­e­ef­ter­la­den­ska­ber. Jeg mener fak­tisk, at man i den for­bin­del­se opfandt høm­høm-poser­ne. Poser som enhver hund­e­e­jer med respekt for sig selv og sine omgi­vel­ser nu bru­ger til at sam­le hund­ens ‘gaver’ op med.

På vores løbe­ru­te langs Ring­kø­bing Fjord er der også man­ge, der luf­ter deres hunde og ikke alle er lige flin­ke til at sam­le efter­la­den­ska­ber­ne op. Der­for er der nu nogen, som har gen­op­ta­get dan­ne­brogs­de­mon­stra­tio­nen og plan­tet flag i hund­el­or­te på en 100 meters stræk­ning. Det er ble­vet til en hel flag allé. Jeg synes det er en god måde at gøre opmærk­som på et pro­blem.  Gad vide hvad hund­e­luf­ter­ne på ruten siger til det?

Hundelort med dannebrog
Hund­el­ort med dan­ne­brog
Hundelorteflagallé
Hund­el­or­te­fla­gal­lé
Du kan også lave dine egne ‘lor­te­flag’. Se en Gør-det-selv-gui­de her.