Økologisk høstmarked i Forundringens Have

I dag har vi været til øko­lo­gisk høst­mar­ked i Forun­drin­gens Have ved Vestjyl­lands Højsko­le lidt uden for Ring­kø­bing. Det var et hyg­ge­ligt arran­ge­ment med boder, der solg­te kryd­derur­ter, friskpres­set æbleju­i­ce, hånd­skår­ne kni­ve, Søbo­gaard-saft og meget mere. Og der­næst var det mulig­he­den for at gå en tur rundt i Forun­drin­gens Have, der rum­mer alskens mere eller min­dre alter­na­ti­ve for­søg på at udnyt­te natu­rens kræf­ter bed­re.

I haven fore­går der blandt andet eks­pe­ri­men­ter med jord­ta­ge, der efter sigen­de kan red­de vort pres­se­de klo­ak­sy­stem. Der er afprøv­ning af for­skel­li­ge træ­sor­ters hold­bar­hed og ikke mindst udnyt­te en eller fle­re natur­li­ge meto­der til at for­læn­ge hold­bar­he­den.

Der­u­d­over er der en astro­no­misk have, hvor plan­ter­ne bli­ver sået, plan­tet, ple­jet, van­det, nus­set og høstet efter Maria Thuns prin­cip­per. Nu bli­ver det mere alter­na­tivt: Maria Thun er bio­dy­na­mi­ker og plan­læg­ger sine såtids­punk­ter efter him­mel­le­ge­mer­nes pla­ce­ring. Hvert år udgi­ver hun en såka­len­der (der over­sæt­tes til 20 sprog for­u­den dansk!) såle­des at bio­dy­na­mi­ke­re ver­den over kan plan­te, høste, ple­je og så på de rig­ti­ge tids­punk­ter i for­hold til månen, solen og alle de andre stjer­ners pla­ce­ring.

På en lidt mere hånd­gri­be­lig ska­la, så giver det øko­lo­gi­ske høst­mar­ked mulig­hed for, at man kan tage sine æbler fra træ­et med og pres­se dem til jui­ce.

Æbler presses til juice i Forundringens Have
Æbler pres­ses til jui­ce i Forun­drin­gens Have

Og så præ­sen­te­res årets høst­kunst­værk, der frem­stil­les af års­ti­dens frugt og grønt.

Årets høstkunstværk
Årets høst­kunst­værk

Der var også mulig­hed for at bage sno­brød, sma­ge urtesup­pe og pan­de­ka­ger og klap­pe både hunde, kani­ner og kat­te. Og lad os så lige slut­te igen i den alter­na­ti­ve ende med et spørgs­mål: Hvor­for sæt­ter man 20 kal­keng­le­fi­gu­rer op på et hjør­ne af en byg­ning?

Kalkengle på en husgavl
Kal­keng­le på en hus­gavl

Vi tager gla­de­ligt imod gode for­kla­rin­ger.

Sund morgenmad

Vi skal til SPOT-festi­val og da menu­en de næste par dage nok (desvær­re) kom­mer til at stå på diver­se fast­food, så får den ikke for lidt med sun­de sager her til mor­gen.

Solen faldt lige ind over Ulriks skål og ind­bød til at sky­de et bil­le­de…

God Kr. Him­mel­fart­s­fe­rie!

Frugtsalat
Frugtsa­lat

Juicy juice og tør pulp

Så har vi ende­lig fået en jui­ce­ma­ski­ne igen. Den før­ste fik vi i bryl­lups­ga­ve, men pga. plads­man­gel pri­o­ri­te­re­de vi i ste­det en Kit­che­nAid køk­ken­ma­ski­ne. Vi har ikke fået mere plads siden — tvær­ti­mod. Men i kraft af at være pend­ler-par har vi to køk­ke­ner, så Ulrik har plads til den i sit køk­ken. Lige nu står den dog sta­dig i Ring­kø­bing, så jeg kan have glæ­de af den lidt læn­ge­re 🙂

Vi har været i gang med at lave jui­ce et par gan­ge eller tre — og sik­ke nog­le far­ver frugt og grønt har! Man kan bru­ge pul­pen til mad­lav­ning: i tomatsovs, bag­værk osv.

Man kan også bare tage bil­le­der af det, som vi har gjort og nyde far­ver­ne i den­ne mør­ke tid.