Lørdags-myreflittighed

Vi var så akti­ve i går og stol­te af os selv. Nu kan vi sæt­te flu­e­ben ud for føl­gen­de (ikke nød­ven­dig­vis i kro­no­lo­gisk ræk­ke­føl­ge):

 • På gen­brugs­plad­sen med papir, avi­ser, pla­stem­bal­la­ge, pap, småt brænd­bart, meta­laf­fald, glas… (sam­let sam­men gen­nem de sid­ste par måne­der eller 3)
 • Støv­su­ge hele lej­lig­he­den grun­digt
 • Ryd­de op i køk­ke­net og der­med få mere bord­plads (ja, efter at vi har fået et kæm­pe køk­ken fyl­der vores ting også mere…)
 • Købt og skif­tet halo­gen­pæ­rer til bade­væ­rel­ses­spot­ly­se­ne
 • Bagt blå­bær­rou­la­de-småka­ger (opskrift kom­mer snart)
 • Købt en kost og en ram­me til en pla­kat
 • Sæt­te pla­ka­ten i ram­men og hæn­ge den op
 • Gøre bade­væ­rel­se rent
 • Set 2 afsnit af LOST (opgav 3. afsnit, da den nyud­pak­ke­de DVD ikke kun­ne læse den!!! Ulrik er ved at fin­de en læs­ning, så vi for­hå­bent­lig kan se sæson 2 afsnit 3!!)
 • I bio­gra­fen og se Lars von Tri­ers Anti­christ (sik­ke en film!! Men efter at have vendt og ana­ly­se­ret fil­men sam­men, er den fak­tisk rig­tig god)
 • Skif­te sen­ge­tøj
 • Skif­te vores kon­ti fra Dan­ske Ekstra til Dan­ske 24/7 (her­un­der bestil­le en opspa­rings­kon­to)

Nu er klok­ken ved at være 10 og vi skal ud at løbe, for nu er klok­ken 8‑smoothien, så småt opta­get i krop­pen. Solen skin­ner og det ser ud til at bli­ve en dej­lig dag med fle­re små-pro­jek­ter der skal ord­nes.

God søn­dag!

Frustrationer over en solcellerygsæk

Jeg har nu i et (kort) styk­ke tid været på udkig efter den­ne Vol­taic Back­pa­ck Solar Bag ryg­sæk fra det ame­ri­kan­ske fir­ma Vol­taic. Ryg­sæk­ken har ind­byg­ge­de sol­cel­ler og kan efter sigen­de leve­re 17 4 Watt (Opda­te­ring: Det er Vol­taic Gene­ra­tor skul­derta­ske, der kan leve­re 17 Watt). Den er oplagt til brug sam­men med mobil­te­le­fo­ner, MP3-afspil­le­re og andet mobilt habengut, der jo skal bru­ge strøm. Der­u­d­over er tasken frem­stil­let af gen­brug­te pla­sti­c­fla­sker. Smart. Sådan een vil jeg ger­ne have.

Voltaic Backpack Solar Bag
Vol­taic Back­pa­ck Solar Bag

Iføl­ge Jyl­lands-Posten tryk­te dim­se­ma­ga­sin, Gis­mo, fin­des der en dansk for­hand­ler, der hed­der Curio. De sæl­ger imid­ler­tid kun B2B (Busi­ness to Busi­ness, alt­så ikke til pri­va­te) og er der­med ikke inter­es­san­te for en almin­de­lig, døde­lig for­bru­ger. Ama­zon i Eng­land har i skri­ven­de stund ikke fle­re, hver­ken af model­len Con­ver­ter eller Back­pa­ck. Fran­ske Pix­ma­nia ken­der ikke noget mær­ke, der hed­der Vol­taic og dan­ske Pri­cer­un­ner er lige så blank.

I Nor­ge fin­des der en webs­hop, der hed­der Enk­le­re Liv. De har tasken til salg, men der koster den ~2500,- NOK, hvil­ket sva­rer til ~2250,- DKK. Det synes jeg er lige i over­kan­ten, når pres­se­med­del­el­sen fra Curio oply­ser pri­ser fra ~1300,- DKK. Til gen­gæld skri­ver Data­tid, at tasken kan erhver­ves til ~1600,- DKK. Hos Curio. Som ikke sæl­ger B2C (Busi­ness 2 Cust­o­mer, alt­så salg til pri­va­te). Så er jeg jo lige vidt.

Og hvis jeg ellers kan reg­ne den rig­tigt ud, så er de 1600,- DKK sik­kert uden moms, da det jo net­op er B2B-salg. Så læg selv 25% oveni. Det er 2000,- DKK. Som helt sik­kert er bil­li­ge­re end 2250,- DKK i Nor­ge. Hvor­fra der sik­kert også skal beta­les fragt. Med andre ord er det lidt en blind­g­y­de, jeg er løbet ind i.

I mine øjne er der ingen tvivl om, at tasken har poten­ti­a­le til at bli­ve et hit og en let­tel­se for mil­jø­et, men hvis ingen i Dan­mark vil sæl­ge den til pri­va­te, så ser det lidt sort ud lige nu.

Hvis du har fun­det en for­hand­ler af Vol­taic Back­pa­ck Solar Bag, der vil sæl­ge til pri­va­te for en pris, der lig­ger omkring 2000, så er jeg inter­es­se­ret i at høre mere.

Og hvis Curio ved et til­fæl­de skul­le kom­me for­bi og læse den­ne blog, så vil jeg da ger­ne mod­ta­ge et eksem­plar af tasken og skri­ve mere om den 🙂 Og i øvrigt spør­ge dem hvor­for de ikke sæl­ger vide­re til pri­va­te. De har jo man­ge fine varer på hyl­den.

Gule lamper

På et tids­punkt får man nok af, kun at have inte­r­i­ør i neut­ra­le far­ver. Vi har f.eks. købt en oran­ge blen­der, en lyse­blå køk­ken­ma­ski­ne, en antra­cit­far­vet reol og nu er turen kom­met til lam­per­ne.

I star­ten af året fandt jeg den­ne gule pen­del i Blå Kors Gen­brug i Had­sten — 30 kr!

Gul pendel

I sid­ste uge gjor­de jeg end­nu et gult lam­pe­køb den­ne gang i Shop­pit. Det var dog lidt dyre­re — 200 kr…

Gul bordlampe

De lyser dej­ligt op og gør hver­da­gen lidt mere far­ve­rig.

Gør-det-selv juletræ

Så er der ble­vet pyn­tet lidt op til jul i det Høy­er­Kold’­ske hjem. I år er det ble­vet til et hjem­me­gjort jule­træ bestå­en­de af: et bundt sort­ma­le­de pil­e­gre­ne fra IKEA, rød sisals­nor, røde per­ler, lidt guld jule­py­nt og en lyskæ­de. Mere bli­ver det ikke til i år.

Hjemmegjort juletræ 2007

Næste år kun­ne det være sjovt med et jule­træ som det her­un­der fra Büro North. [via Baekdal.com]