Julekalender — 23. december

Sid­ste arbejds­dag før feri­en. Dej­ligt. Så er der lidt mere end en uge til jeg skal på arbej­de igen. Det bli­ver en skøn uge med Eva, Male­ne og resten af fami­li­en i for­skel­li­ge dele af lan­det.

I løbet af måne­den har vi set TV 2’s jule­ka­len­der Lud­vig og jule­man­den. Det har været gan­ske under­hol­den­de at se en jule­ka­len­der, der skal fore­stil­le at fore­gå i Nord­jyl­land. Jule­ka­len­de­ren fore­går på Børg­lum Klo­ster og hand­ler om, at biskop Styg­ge Krum­pen for­sø­ger at kom­me til­ba­ge til livet efter 500 år som spø­gel­se.

Jule­ka­len­de­ren er præ­cis som den skal være: jule­hyg­gen er i fare, vores bør­ne­hel­te gør alt, hvad de kan for at red­de den og det går natur­lig­vis som det skal (tør jeg godt spå alle­re­de inden sid­ste afsnit er rul­let over skær­men) selv om det i skri­ven­de stund ser rig­tig, rig­tig sort ud for vore hel­te.

Der er både hyg­ge­li­ge stun­der, hvor fami­li­en laver jule­py­nt og udde­ler kram­me­re. Der er sjove stun­der, hvor seri­ens klov­ne siger noget pin­ligt eller mor­somt, så vi kan få let­tet stem­nin­gen. Og så er der de dra­ma­ti­ske stun­der, hvor Styg­ge Krum­pen i Andreas Bos skik­kel­se spre­der skræk og uhyg­ge i hjer­ter­ne hos vore hel­te.

Andreas Bo gør det rig­tig godt i rol­len som den beryg­te­de biskop med stor­heds­v­an­vid og pla­ner om at ofre fami­lie­hyg­gen på det evi­ge livs alter.

Der­i­mod er jeg ikke over­be­vist af dia­lo­gen og instruk­tio­nen i seri­en. Fra tid til anden skal sce­ner­ne bæres igen­nem af kro­p­s­sprog og usag­te ting. Men det vir­ker bare ikke altid. Af og til fal­der det helt fra hin­an­den, når en sæt­ning slut­ter midt i luf­ten og ikke bli­ver gre­bet af medsku­e­spil­le­re (eller instruk­tø­ren). Jeg synes, det sker for tit i seri­en og det ærg­rer mig.

En af de sku­e­spil­le­re, der til gen­gæld bærer igen­nem hele vej­en, er Hans Hol­te­gaard, der spil­ler den ind­fød­te ven­del­bo Hen­ning. Han byder de nytil­flyt­te­de på Børg­lum vel­kom­men på sit bed­ste ven­del­bo­mål og for­sø­ger at hjæl­pe dem med at besty­re Børg­lum Klo­ster og leve op til alle tra­di­tio­ner­ne:

Nå, do ka’ ent’ hiel håel sty­er på dit vaske­tøw? Håer do ellers sty­er på jywl­fæ­sten, der ska hål­les på freja?

Det er dej­ligt at høre ven­del­bo­mål på lands­dæk­ken­de tv og Hans Hol­te­gaard er en tro­vær­dig repræ­sen­tant for den stov­te og gæve ven­del­bo. Hvis du ikke har set Lud­vig og jule­man­den end­nu, så har du sta­dig chan­cen i mor­gen efter­mid­dag for at se, hvor­dan det hele ender. Og for­hå­bent­lig høre Hen­ning sæt­te et nord­jysk punk­tum for det­te års jule­ka­len­der.

Julekalender — 22. december

En ny epo­ke er star­tet. I dag har jeg for anden gang været til julestue pga. af Eva. Hen­des dag­ple­je­mor, Han­ne, invi­te­re­de for­æl­dre­ne til hen­des dag­ple­jebørn til julestue hjem­me hos hen­de selv.

Arran­ge­men­tet var i og for sig hyg­ge­ligt nok. Der blev druk­ket kaf­fe, te og saf­te­vand og så blev der (natur­lig­vis!) ser­ve­ret æbleski­ver med suk­ker og syl­te­tøj til samt mas­ser af småka­ger. Og så blev der ikke mindst udveks­let jule­ga­ver. Eva gav Han­ne en jule­ga­ve og fik selv en jule­ga­ve til­ba­ge. Hvad kan en dag­ple­je­mor så fin­de på at give sine dag­ple­jebørn?

Et pus­le­spil fra Maki’s serie af lege­tøj fra Dan­marks Radio. For­nuf­tigt, lære­rigt og velvalgt. Eva har revet pla­stik­ken af pus­le­spil­let og spredt brik­ker­ne ud over hele gul­vet. Vi glæ­der os til hun får lært at ryd­de op og sæt­te brik­ker­ne på plads i pla­den 🙂

(og nå, ja, jeg har jo sta­dig lovet dig et sne­digt … det kom­mer 🙂 )

Julekalender — 21. december

Jeg bryg­ger på et sne­digt sne­digt i anled­ning af års­ti­den og vej­r­li­get. Det kom­me til at inde­hol­de rim og rem­ser. Som optakt får du her sne­bil­le­der fra arki­vet.

Ulrik står på toppen af en begravet bunker i Hvide Sande. Der er sne på bunkeren.
Jeg står på en bun­ker­top // og kig­ger på det sner…
Solnedgang ved Ringkøbing Fjord d. 2. januar 2009.
Sol­ned­gang ved Ring­kø­bing Fjord d. 2. janu­ar 2009

Der er fle­re bil­le­der efter lin­ket… Læs vide­re “Jule­ka­len­der — 21. decem­ber”

Julekalender — 20. december

Med min­dre end en uge til jule­af­ten, kan man efter­hån­den godt sky­de en hvid pil efter den tred­je hvi­de jule­af­ten på stri­be:

Nu er vi så tæt på jul, at vi kan være ret sik­re på, at de prog­no­ser der fore­lig­ger for jule­vej­ret er nogen­lun­de påli­de­li­ge. Det ser ud til, at jeg må skuf­fe dem, der hav­de håbet på en hvid jul lige­som de fore­gå­en­de to år, for chan­cen for den tre­die hvi­de jul i træk er stort set lig nul.

Her i Gudum­holm skul­le vi dog lige have lov at fin­de snesko­v­len og kosten frem, da der i løbet af dagen faldt et par cm sne.

Sæsonens første snerydning
Sæso­nens før­ste sne­ryd­ning

Det tog ikke mere end en halv times tid at skra­be og feje ind­kørs­len (inklu­siv lidt snak med gen­bo­en, der var ude for at luf­te hund­en), men det er gra­tis motion.

Lad os se, om vin­te­r­en har mere sne i bag­hån­den. Glæ­de­lig halv­grøn jul!

Julekalender — 19. december

Snart er julen over os. Ane Cortzen og TV!TV!TV!-redaktionen har ønsket os god jul og tak­ket af for i år med en udsen­del­se om jule­ka­len­de­re på tv.

Nico­laj Son­ne og So Ein Ding-redak­tio­nen har også tak­ket af for i år ved at udde­le de tre nyindstif­te­de tech-pri­ser:

  • Aman­da for årets stør­ste tech-fadæ­se
  • Seer­pri­sen for årets sjove­ste Autos­pas.
  • Den Gyld­ne Ding for årets mest inter­es­san­te og frem­sku­en­de tech-opfin­del­se.
Jeg brin­ger her­med en blomst til vin­der­ne i de tre kate­go­ri­er og ønsker dem alle god vind i 2012:

Julekalender — 18. december

Nu er der min­dre end 14 dage til­ba­ge til at over­hol­de dine nytårs­fort­sæt­ter fra sid­ste år — og even­tu­elt fin­de på nye til 2012. Jeg har aldrig brugt nytårs­fort­sæt­ter, så i ste­det for at tæn­ke over hvad jeg skal hol­de i 2012, har jeg brugt søn­da­gen på lap­pe taget på sku­ret.

Taget blæ­ste af for 14 dage siden under årets før­ste vin­ter­storm. Min nabo rin­ge­de til mig man­dag mor­gen kl. 08:32 og kun­ne for­tæl­le at “dit tag er flø­jet af”. Han er glad for at dra­ma­ti­se­re og cho­ke­re — så da jeg spurg­te lidt ind til det, så viste det sig, at det hel­dig­vis kun var tra­pez­ta­get fra sku­ret, der var blæst væk.

Taget bestod af tre læg­ter, der var (nødtørf­tigt) søm­met fast til sku­rets træram­me. Oven på de tre læg­ter var der der­ef­ter skru­et tra­pez­tag­pla­der, som var behø­rigt skru­et på.
 

Alle tre lægter er på plads
Alle tre læg­ter er på plads

Jeg skru­e­de de øde­lag­te tag­pla­der af læg­ter­ne og gav mig til at save de nyind­køb­te tra­pez­pla­der til i en pas­sen­de læng­de. Under­vejs i save­pro­ces­sen lyk­ke­des det mig at knæk­ke den ene­ste neds­try­ger­klin­ge, jeg hav­de, så jeg måt­te bru­ge de til­ba­ge­væ­ren­de klin­ge­stum­per på omkring 12cm læng­de. Det lyk­ke­des dog ende­lig at kom­me igen­nem pla­der­ne og her­ef­ter var det tid til at for­bo­re hul­ler til skru­er­ne.

Nå, men kom­bi­na­tio­nen af en gen­nem­snit­lig akku-skru­e­ma­ski­ne og en kold vin­ter­dag gjor­de ikke opga­ven let­te­re. Bat­te­ri­er­ne afla­de­de så hur­tigt, at jeg nær­mest løb i pen­dul­fart mel­lem opla­der og trap­pe­sti­ge for at bli­ve fær­dig. Det lyk­ke­des ende­lig (over to wee­ken­der) at få skru­et både læg­ter og tag­pla­der fast, så de med ret stor sand­syn­lig­hed bli­ver hvor de er.

Tagpladerne er skruet fast
Tag­pla­der­ne er skru­et fast

Jeg er godt til­freds med decem­ber måneds gør-det-selv-pro­jekt. Næste gang sør­ger jeg for at have en bed­re bore­ma­ski­ne og noget var­me­re vejr.

Hvil­ket gør-det-selv-pro­jekt har du afslut­tet her i decem­ber?

Julekalender — 17. december

I dag er det præ­cis et år siden, at Ber­tel Haar­der opfør­te sin berøm­te og beryg­te­de “Risengrød”-sketch på YouTu­be. Her kan du se eller gen­se den. Grin eller krum tæer, som du har lyst til. Ber­tel, take it away:

Simon Tal­bot og Jakob Wil­son (kendt fra TV 2’s Bingo Ban­ko) tog sket­chen op og skrev den en lil­le smu­le om så den pas­se­de til Come­dy Aid ’10 og ind­sam­lin­gen til Kræf­tens Bekæm­pel­se:

Der­u­d­over blev Ber­tel natur­lig­vis også ramt af Inter­net­tets luner og der gik ikke man­ge hal­ve døgn inden YouTu­be blev over­strøm­met af remix, omskriv­nin­ger og hen­vis­nin­ger til den ori­gi­na­le video:

Selv det kend­te klip fra Der Unter­gang, hvor Hit­ler skæl­der alle i gene­ralsta­ben hæder og ære fra, und­gik ikke at kom­me i Ber­tels klø­er:

I går aftes hør­te jeg så Flem­m­ing Jen­sen (kendt fra Nis­se­ban­den og meget andet) for­tæl­le, at han og Ber­tel Haar­der beg­ge er dybt inkar­ne­re­de risen­grøds­spi­se­re. En hur­tig søg­ning fandt bil­le­de #9 i den­ne bil­led­se­rie fra Metro­E­xpress:

Bertel Haarder og Flemming Jensen på PH Cafeen i København til Risengrødstopmøde. Billedet er taget af Camilla Stephan.
Ber­tel Haar­der og Flem­m­ing Jen­sen på PH Cafe­en i Køben­havn til Risen­grød­stop­mø­de. Bil­le­det er taget af Camil­la Step­han.

Så giver det på en eller anden måde meget bed­re mening, at han opfør­te sig som han gjor­de. Men det und­skyl­der sta­dig intet. Nå, lad nu Ber­tels risen­grød­strang og hid­sig­hed lig­ge. Glæ­de­lig jul til jer alle — nu er der kun en uge til­ba­ge.

Julekalender — 16. december

image

I dag var der julestue hos Net Ima­ge. Det var et hyg­ge­ligt arran­ge­ment for hele fami­li­en, så Eva og Male­ne var på besøg på fars arbej­de i dag.
Under jule­træ­et lå der gaver til bør­ne­ne og det var en dej­lig ople­vel­se at se dem åbne dem. Eva fik også årets før­ste jule­ga­ve og gemt i den lå der en kas­se Lego Dup­lo. Dej­ligt. Så er der noget til at frem­me hen­des kre­a­ti­ve sans — og øve hen­des opryd­nings- og ordens­sans 🙂

Julekalender — 15. december

Også i dag er der en lil­le video til dig i vores jule­ka­len­der. I dag for­tæl­ler vi histo­ri­en om Josef og Maria, der tager til Bet­le­hem for at del­ta­ge i den sto­re fol­ke­tæl­ling. Men vi gør det med moder­ne, digi­ta­le medi­er: