Weekend med ild og sværdkamp

Den­ne wee­kend har stå­et i de pri­mi­ti­ve ople­vel­sers tegn. Fre­dag aften drog vi afsted på vores før­ste lejr med Klan Waingun­ga. Det var Male­nes før­ste ople­vel­se med en spej­der­lejr. Hun kla­re­de den med bra­vour. Jeg er så stolt af hen­de!

Jeg har jo været spej­der og med­lem af KFUM-Spej­der­ne i Dan­mark i næsten 20 år, men var sta­dig spændt på at tage afsted på lejr sam­men med Klan Waingun­ga for før­ste gang. Det er trods alt kun 2. gang vi mødes og det var der­for spæn­den­de at til­brin­ge et døgns tid i hin­an­dens sel­skab.

Som man kan se på bil­le­der­ne her­over, så more­de vi os og til­brag­te en mas­se tid omkring bålet med at lære hin­an­den at ken­de, lave mad over bål, snak­ke gam­le spej­der­hi­sto­ri­er, dis­ku­te­re kla­nens frem­tid og stra­te­gi­en for at få fle­re med­lem­mer. Hvis du er inter­es­se­ret i at lave spej­der­ar­bej­de på “de voks­nes” præ­mis­ser i Vestjyl­land, så kan du kon­tak­te os på Face­book, sen­de en mail til kontakt@ulrikkold.dk eller læg­ge en kom­men­tar her på blog­gen, så ven­der vi til­ba­ge til dig hur­tigst muligt.

Vi kom hjem fra klan­lej­r­tur alle­re­de igen lør­dag efter­mid­dag og brug­te der­på resten af lør­da­gen på at ind­hen­te det ener­gi- og søvnun­der­skud, der var opstå­et efter før­ste uge på arbej­de og en lej­r­tur.

Søn­dag tog vi til vikin­ge­mar­ked i Bork Vikin­ge­havn for at få en ople­vel­se af, hvor­dan livet var for mere end 1.000 år siden i Dan­mark.

Vi kom omkring kl. 12:00, hvor den før­ste omgang Kamp var annon­ce­ret. Vi nåe­de at tage en del bil­le­der af de kæm­pen­de kri­ge­re, der ivrigt opild­ne­de til­sku­er­ne til at råbe og huje med. Det fore­gik på dansk, tysk og engelsk, så alle mar­keds­gæ­ster hav­de en mulig­hed for at for­stå, hvad der fore­gik.

Der­ef­ter gik vi en tur blandt mar­ked­stel­te­ne og kig­ge­de på vikin­ge­smyk­ker, ‑sværd, skjol­de, naturind­far­vet garn, flad­brød, mjød og meget mere.

Desvær­re begynd­te det at reg­ne midt under opto­get, der brag­te en ny figur af Frej til viet (et hel­ligt offer­sted) i Bork Vikin­ge­havn, så vi valg­te at tage hjem lidt før det ellers var pla­nen. Vi hav­de (opti­misk nok) ikke taget noget regntøj eller andet over­tøj med, så vi fortrak fra ste­det og blev eni­ge med os selv om, at næste år tager vi regntøj med.

Klanmøde i Klan Waingunga i morgen

I mor­gen aften, tirs­dag d. 2. juni 2009, hol­der vi igen klan­mø­de i Klan Waingun­ga — den nye distrikt­s­klan i Lun­de­næs Len distrikt. Det er 2. gang vi skal mødes, så der er sta­dig mas­ser af ting, vi ikke har dis­ku­te­ret til bunds end­nu. I mor­gen byder pro­gram­met blandt andet på føl­gen­de emner:

  • Logo og t‑shirts
  • PR og hjem­mesi­de
  • spej­de­ri gene­relt…

Hvis du sid­der der­u­de et sted i Vestjyl­land og drøm­mer om at lave spej­der­ar­bej­de sam­men med andre voks­ne spej­de­re, så er du vel­kom­men til at kon­tak­te os og høre mere om Klan Waingun­ga. Vi drøm­mer sta­dig om at bli­ve end­nu fle­re i kla­nen. Efter­lad en kom­men­tar her på blog­gen, så vil vi kon­tak­te dig så hur­tigt som muligt.

En ny roverklan har set dagens lys

I dag har Male­ne og jeg været til stif­ten­de klan­ting i rover­kla­nen, som hed­der Klan Waingun­ga. Det bety­der, at jeg nu har beslut­tet at træk­ke KFUM-uni­for­men på igen og aktivt invol­ve­re mig i spej­der­ar­bej­det.

Det er en ny ople­vel­se for Male­ne at begi­ve sig ind i spej­der­u­ni­ver­set, men for mig var det et glæ­de­ligt gen­hør med udtryk som Roland-kur­sus, rove­re, tve­jer, bål­kap­per, kor­p­set og man­ge andre. Vi var til møde her i Ring­kø­bing hos en lokal spej­der, der hav­de invi­te­ret os til et møde med klan­le­der Niels Juhl og kor­p­s­kon­su­lent Lia­ne Brandt fra De Grøn­ne Spej­de­re i Hor­sens. De under­holdt i et par timer om hvor­dan de i Hor­sens dri­ver en rover­klan med fokus på voks­ne spej­de­re. En klan, hvor man kan være med og have gode spej­dero­p­le­vel­ser i ste­det for kun at få spej­der­le­dero­p­le­vel­ser.

Det var net­op ide­en om en klan for voks­ne spej­de­re med fokus på spej­dero­p­le­vel­ser­ne, der var oplæg­get til en ny klan i Ring­kø­bing-områ­det. Da vi var sam­let fra tre for­skel­li­ge grup­per i Vestjyl­land, blev det dog hur­tigt beslut­tet, at vi skal for­sø­ge os med en distrikt­s­klan — alt­så en klan for hele distrik­tet, der hed­der Lun­de­næs Len Distrikt.

Ind­til vi mod­ta­ger refe­ra­tet (og jeg kan huske alle detal­jer­ne), så kan jeg ori­en­te­re om, at efter­å­rets pro­gram for kla­nen kom­mer til at bestå i blandt andet en tur til det naturs­køn­ne områ­de Nymøl­le­da­len ved Ring­kø­bing, del­ta­gel­se i Euro­pæ­isk Mid­delal­der­festi­val i Hor­sens sam­men med Klan Rag­na­rok (tak for invi­ta­tio­nen til Niels og Lia­ne!), snap­se­frem­stil­ling og del­ta­gel­se i JOTA/JOTI 2009 samt Land­stræf  20:09 i Ski­ve. Det skal nok bli­ve et inter­es­sant efter­år.

Hvis du er nuvæ­ren­de eller tid­li­ge­re vok­sen spej­der (fra 17 år og opef­ter) i Vestjyl­land og har lyst til at få nog­le gode spej­dero­p­le­vel­ser sam­men med andre voks­ne lige­sin­de­de, så er du meget vel­kom­men til at hen­ven­de dig. Vi stil­ler ingen krav om, at du er eller har været med­lem af KFUM-spej­der­ne i Dan­mark. For os hand­ler det om den gode spej­dero­p­le­vel­se og det gode samvær med andre. Hvis du føler dig til­talt af oven­stå­en­de, så hold dig ikke til­ba­ge — vi sva­rer på mail eller tele­fon. Vi vil elske at høre fra dig!

Og for jer, der undrer jer over, hvad Waingun­ga bety­der, så er det vist på tide at fin­de Rudy­ard Kiplings Jung­le­bo­gen frem: Waingun­ga er flo­den, hvor­om Kipling skri­ver, at når tør­ken efter­hån­den udtør­rer alle vand­hul­ler og små vand­løb, var der kun vand i flo­den Waingun­ga. For at alle dyrear­ter kun­ne over­le­ve, vedt­og man at Waingun­ga var dét fri­sted, hvor alle dyr kun­ne ophol­de sig uden frygt for at bli­ve ædt. Her var fred og for­dra­ge­lig­hed og en mas­se akti­vi­tet. Sådan håber vi, vores klan bli­ver!