Sig farvel til Internet Explorer 6

Som en bevidst web­ud­vik­ler og -nørd er jeg nødt til at hen­vi­se til Søren Hug­ger Møl­lers side om at opgra­de­re Inter­net Expl­o­rer 6 til enten ver­sion 7 eller 8.

Inter­net Expl­o­rer 6 er fra 2001, og er i dag for­æl­det på man­ge områ­der. Inter­net Expl­o­rer 6 har pro­ble­mer med at vise moder­ne web­s­i­tes og er også bag­ud sik­ker­heds­mæs­sigt.

via drop-ie6.dk — Sig far­vel til Inter­net Expl­o­rer 6.

Nanoblogg er den nye mikroblog

Jeg ser en udvik­ling her, som er værd at gå vide­re med.

Først hav­de vi blog­gen. En lang stri­be ord — som regel sam­men­hæn­gen­de.

Der­ef­ter kom mikro­blog­gen. Den redu­ce­re­de mæng­den af ord til 140 tegn. Man kan sige utro­ligt meget med 140 tegn, hvis man tæn­ker sig om inden man skri­ver.

Nu er nanoblog­gen her alle­re­de. Her er vi begræn­set til eet ord. Et ord. Tag lige og brug plad­sen for­nuf­tigt. Det kan bli­ve en utro­ligt langstrakt dis­kus­sion, hvis. Vi. Kun. Må. Skri­ve. Et. Ord. Af. Gan­gen. Erfa­rin­gen viser dog, at det oftest er enten til­lægs­ord eller nav­ne­ord, der bru­ges. De bærer trods alt også mest infor­ma­tion.

Nu for­ud­ser jeg (og andre — @UffeStenstrop blandt andet) at næste skridt bli­ver en blog­form, hvor vi kan få lov at skri­ve et bog­stav. Lad os kal­de den pikoblog­gen (eller picoblog alt efter sprog­valg). Med pikoblog­gen bli­ver det meget, meget cen­tralt at over­ve­je, hvad det er, man har lyst til at sige. Og det kan ikke ude­luk­kes at ind­til fle­re af os euro­pæ­e­re vil begyn­de at lære kanji eller andre (fra vores syns­punkt og bred­degra­der) ekso­ti­ske alfa­be­ter for at kun­ne bru­ge skrift­tegn, der siger mere eller oven i købet lig­ner små teg­nin­ger og der­for kan bære mere betyd­ning. Et tegn er meget, meget lidt infor­ma­tion.

Men stør­rel­ses­be­teg­nel­ser­ne stop­per jo ikke ved piko. Vi har også en femto-for­sta­vel­se. Så hvor­for ikke lave en femtoblog? En blog­form, hvor vi har een bit per ind­læg. En bit. Et 0 eller et 1-tal. Tænk over det. Hvor­når duk­ker piko- og femtoblog­gen op? Går der mere end 3 måne­der?

Jeg spår, at inden 2009 er omme, så har vi set eksemp­ler på beg­ge dele.

Gad vide, om det er godt tids­punkt at regi­stre­re picoblogging.com og femtoblogging.com?

Demoscenen genopdaget

Jeg bru­ger mine fri­da­ge frem til på fre­dag (hvor jeg har sid­ste arbejds­dag, hvis nogen er i tvivl) bru­ger jeg præ­cis som jeg selv har lyst til. Det vil sige, at jeg dels er begra­vet i en bog eller en avis, dels spil­ler Wor­ld of GooWii, og dels sur­fer rundt på net­tet.

Jeg abon­ne­rer på et hav af blogs og i et af dis­se man­ge dag­li­ge ind­læg faldt jeg over en sim­pel cop­per­bar-effekt (også kendt som raster bars), der er lavet i Java­script ved hjælp af canvas-HTML-ele­men­tet.

Det brag­te tan­ker­ne til­ba­ge på de gode, gam­le dage med demo­er, intro­er, loa­der, disk­mags og meget andet fra mine Com­mo­do­re 64- og Ami­ga-dage for snart man­ge år siden. Jeg køb­te en stor stak disket­ter med alskens demo­er, musikpro­gram­mer og andet godt (blandt andet Red Sectors Demo­Ma­ker, som jeg aldrig fik til at vir­ke!) hos det lil­le etmands­fir­ma Hard Joy PD, som var den tids svar på Archive.org eller Pouët. Jeg delt­og i The Par­ty i et par år i træk — end­da for Aal­borg Uni­ver­si­tet, der hav­de en stand i et par år ind­til The Par­ty stop­pe­de i 2002.

Een af de demo­er, jeg så og genså fle­re (man­ge!) gan­ge var demo­en Hardwi­red fra grup­pen Crio­ni­cs og den dan­ske del af grup­pen Silents.


Crio­ni­cs & Silents — Hardwi­red from Amiga500 on Vimeo.

Crio­ni­cs & Silents — Hardwi­red (relea­se date Decem­ber 1991).

Com­mo­do­re Ami­ga demos­ce­ne.

Der­fra kom jeg for­bi 3D Demo II fra grup­pen Anar­chy, Sta­te of the Art fra den nor­ske grup­pe Spa­ce­balls, Bud­brain Mega Demo I fra den dan­ske grup­pe Bud­brain (der sam­p­le­de Dr. Baker’s Kaos på emi­nent vis), og sik­kert et par styk­ker mere. Dan­ske Hybris-Neme­sis wild­de­mos South Par­ty og 2001 — Back to BASI­Cs er bestemt også et kig værd.

Det kan over­ra­ske mig gang på gang, hvor langt man kan kom­me med meget lidt kode — hvis man for­står at udnyt­te den maski­ne, man arbej­der med. Et blæn­den­de (og sta­dig aktu­elt eksem­pel) er .the .pro­dukt fra tyske far­brausch. Demo­en fyl­der kun 64KB(!) men ud af den kode kom­mer der mere end et kvar­ters non-stop musik og mere end 10 3D-sce­ner. Den bli­ver bare ved og ved og ved. Hvis du ikke har set den, så er det ikke for sent end­nu.

Og nu vi er i gang med at snak­ke om, hvad man kan med kode, så er et oscil­loskop jo en udmær­ket (og hur­tigt opda­te­ren­de) skærm, som man sik­kert også kan bru­ge til at vise demo­ef­fek­ter på. Til det fin­ske demo­ar­ran­ge­ment Assem­bly i 2007 blev der frem­vist neden­stå­en­de demo. [via Waxy]

Hvis du også har gen­fun­det glæ­den, inspira­tio­nen, over­ra­skel­sen og erin­drin­gen om demo-under­grun­den, så kan du se eller gen­se en lang ræk­ke video­er af demo­er på Demoscene.tv, down­lo­ad eller fin­de links til demo­er på Pouët, læse om og down­lo­a­de fra Demo Dun­geon, Demoscene.info, Scene.org, lyt­te til musik­ken fra Necta­ri­ne (der i skri­ven­de stund er død 🙁 ), få over­blik over demo par­ties på demoparty.net, læse om demo sce­nen på Sleng­pung eller bare søge på demo + sce­ne på din ynd­lings­sø­ge­ma­ski­ne.

Jeg smut­ter nu — jeg skal lige se vin­der­ne fra NVS­ce­ne 08 i Cali­for­ni­en. Hvor? På Demoscene.tv, selv­føl­ge­lig.Og så skal jeg vist også lige gen­se 2nd Rea­li­ty

Hvis du har gode tips til demo­er (nye eller gam­le) som jeg skal se — hvad enten det er C64, Ata­ri, Ami­ga, PC, PS2/3 eller alt muligt andet, så skriv ende­lig en kom­men­tar. For­tæl mig hvad jeg har over­set.

Brug BonkEnc til musikfilkonvertering

Male­ne skrev for nylig, at hun hav­de købt en iPod Nano. I den for­bin­del­se er det jo nær­mest en selv­føl­ge, at hun også bru­ger iTu­nes. Nu er pro­ble­met bare, at vi har rip­pet al vores musik til FLAC-for­ma­tet, som Sque­eze­Cen­ter er vild med. FLAC rimer der­i­mod ikke ret godt på iTu­nes. Det bety­der, at hvis Male­ne ønsker at få noget af al den gode musik, vi har købt både sam­men og hver for sig gen­nem åre­ne, så er det nød­ven­digt, at kon­ver­te­re FLAC-filer­ne til noget, der kan læses og for­stå­es af iTu­nes.

Nu har jeg efter­hån­den brugt en del timer på at lede efter et pro­gram, der gør det let, hur­tigt og bru­ger­ven­ligt at kon­ver­te­re fra et åbent for­mat (FLAC, Ogg, etc.) til et luk­ket for­mat, som iTu­nes er i stand til at for­stå (til­sy­ne­la­den­de helst noget AAC).

I den for­bin­del­se vil jeg ger­ne lige dele mine erfa­rin­ger med resten af ver­den: iPod Nano 4G for­står ikke Ogg Vor­bis-for­ma­tet, så det kan ikke beta­le sig at kon­ver­te­re til Ogg Vor­bis med pro­gram­met ogg­dro­pXPd, der ellers kla­rer opga­ven vha. drag-and-drop.

Jeg har der­for prø­vet med for­skel­li­ge andre pro­gram­mer og er nået frem til at kon­ver­te­rin­gen kan kla­res rime­ligt sim­pelt med Bon­kEnc, som både er gra­tis og rime­ligt let­til­gæn­ge­ligt.

Når filen er over­sat kan den hel­dig­vis kopi­e­res til iPod’en vha. en ræk­ke for­skel­li­ge pro­gram­mer. Jeg opda­ge­de, at det ikke var noget pro­blem at træk­ke en musik­fil fra en map­pe på skri­ve­bor­det og ind i iTu­nes. Der­ef­ter kopi­e­rer iTu­nes filen ind på iPod’en og den er klar til afspil­ning.

Hvis man ger­ne vil kla­re sig uden iTu­nes (som jeg har en stærk trang til), så kan det lade sig gøre at bru­ge både Floo­la og Sha­rePod til at kopi­e­re musik­fi­len med. Beg­ge pro­gram­mer kla­rer opga­ven gan­ske udmær­ket.

Det var dagens tip til musi­kel­ske­re, der bru­ger FLAC til arki­ve­ring og ger­ne vil bru­ge iPod til afspil­ning: kon­ver­te­ring fra FLAC til AAC kan kla­res vha. Bon­kEnc og der­ef­ter kopi­e­ring til iPod med Sha­rePod eller Floo­la.

Hvis nogen ved, om man kan kon­ver­te­re til Ogg Vor­bis og bru­ge det på iPod, så er de vel­kom­ne til at læg­ge en kom­men­tar. Og hvis I vil høre mere om hvor­dan man kan leve med både Sque­eze­Cen­ter og iTu­nes instal­le­ret, så skriv ger­ne en kom­men­tar.

En rettelse til Bayesian Top Title Learning plugin

Jeg har lige lavet en ret­tel­se til Word­Press-plu­gi­net, der hed­der Bay­esi­an Top Tit­le Lear­ning (BTTL). Det lig­ger nu i vores menu i høj­re side og viser en ræk­ke ind­læg, der kan være inter­es­san­te i for­hold til det eller de ind­læg, der bli­ver vist lige nu.

For­fat­te­ren, Greg Ver Ste­eg, har skre­vet en lang PDF om hvor­dan han bru­ger et Bay­esi­ansk net­værk til at træ­ne et plu­gin til at vise de mest inter­es­san­te ind­læg frem. Jeg syn­tes det lød spæn­den­de og instal­le­re­de det her på http://hoeyerkold.dk

Jeg fandt imid­ler­tid et pro­blem, da plu­gi­net ikke vil­le lin­ke kor­rek­te til de ind­læg, der blev vist frem. Jeg skynd­te mig at ret­te fejl­en og sen­de Greg en opda­te­ring. Hvis du ikke kan ven­te på at der kom­mer en opda­te­ret udga­ve af BTTLWordPress.org, så kan du jo selv lave den sam­me ret­tel­se (det kræ­ver een linie).

På linie 50 ret­ter du føl­gen­de link:
... href="wp-content/plugins/bttl.php?guid='.rawurlencode($item->guid).'&items='.$item->ID.'&stamp='.$timestamp.'"...

til føl­gen­de:
...href="'.get_bloginfo('url').'/wp-content/plugins/bttl.php?guid='.rawurlencode($item->guid).'&items='.$item->ID.'&stamp='.$timestamp.'"...

På godt dansk: til­føj kodestum­pen get_bloginfo('url'), så der bli­ver hen­vist til den map­pe, hvor BTTL lig­ger.

Det var dagens nør­de­de indslag. Tak for nu.

Upda­te: Greg har opda­te­ret BTTL på sin hjem­mesi­de. Jeg har down­lo­a­det og instal­le­ret den nye ver­sion her på siden.

Opgradering af WordPress

To kor­te nyhe­der her fre­dag mor­gen: En oplys­ning til læser­ne om blog­gen (OLB) og der­ef­ter en nør­det ori­en­te­ring.

Først en OLB: Jeg har opgra­de­ret blog­mo­to­ren bag Høy­er­Kold fra ver­sion 2.3.3 til nye­ste ver­sion (Word­Press 2.6.1). Det gik rime­ligt smer­te­frit. Sam­ti­dig opgra­de­re­de jeg de plu­gins, vi bru­ger, der også hav­de en opda­te­ring til­gæn­ge­lig. Det bety­der, at vi nu er langt mere drifts­sik­re og for­hå­bent­lig også hur­ti­ge­re. Sig ende­lig til, hvis I ople­ver det mod­sat­te eller fin­der uove­r­ens­stem­mel­ser.

Og så den nør­de­de ori­en­te­ring: Udover at opgra­de­re til Word­Press 2.6.1 instal­le­re­de jeg to nye plu­gins: Word­Press Auto­ma­tic Upgra­de og Plu­gin Cen­tral.

Det gik min­dre godt. De to plu­gins kræ­ver skri­ve­ret­tig­he­der til ser­ve­ren. De spør­ger også beg­ge to pænt efter bru­ger­navn, adgangs­ko­de og meget andet godt. Ingen pro­blem med det.

Pro­ble­met opstår først i det sekund, de to plu­gins prø­ver at gem­me noget på ser­ve­ren. Når PHP kører i safe mode (som man bør!), så kan de ikke få lov til at gem­me noget på ser­ve­ren. Der­med er de ikke meget værd.

Det kan da godt ske, at jeg har over­set en mulig­hed i opsæt­nin­gen af PHP, men når jeg ikke selv sty­rer ser­ve­ren — og min udby­der skri­ver, at jeg kan IKKE slå safe mode fra — så er der ikke man­ge mulig­he­der.

Der­for blot en kort ori­en­te­ring til alle, der over­ve­jer at instal­le­re Word­Press Auto­ma­tic Upgra­de eller Plu­gin Cen­tral: Tænk lige først over safe mode og skri­ve­ad­gang. Det kan spa­re ca. et kvar­ters hoved­brud. Og til kon­su­lent­løn kan det nok godt beta­le sig 🙂

Vi har snart rundet 10.000 sidevisninger

I dag bli­ver vist dagen, hvor vi run­der 10.000 side­vis­nin­ger her på blog­gen. Man­ge af dem kom­mer nok fra spam­ro­bot­ter, der har høstet og spist løs af vores hen­vis­nin­ger og tekst her på siden. Men hel­dig­vis har vi den rare Akis­met spam­be­skyt­tel­se, der nu har holdt mere end 5.000 spam­kom­men­ta­rer fra døren.

Jeg har også instal­le­ret et antal plu­gins — blandt andet et, der bur­de kun­ne hol­de styr på, hvor man­ge af jer læse­re, der abon­ne­rer på vores nyhe­der via RSS nyheds­fe­eds. Jeg er dog ikke sik­ker på, om den helt kan hol­de styr på det, så der­for vil jeg ger­ne høre fra dig i en kom­men­tar til det­te ind­læg, hvis du læser den­ne blog via RSS.

Og så vil jeg ger­ne lige gøre opmærk­som på, hvor stolt jeg er af min kone, der har taget det flot­te bil­le­de, du kan se i ind­læg­get “Smukt smyk­ke”. Det ser top­pro­fes­sio­nelt ud!