Julekalender — 11. december

image

image

I den sto­re kas­se med jule­py­nt lig­ger der fire små nis­ser og hyg­ger sig. De kom­mer frem ved sær­li­ge lej­lig­he­der og pas­ser på fami­li­en her.
Det er fire nis­ser, der er lavet af Han­ne i Højer. Male­ne har tid­li­ge­re skre­vet om sin tur til det søn­derjy­ske for at tale med Han­ne om hen­des kunst­hånd­værk.
Nis­ser­ne er lavet af uld og er klædt i uju­le­de far­ver, så de kan hol­de øje med os året rundt uden at væk­ke opmærk­som­hed.

Nissepigen Eva

Eva er nu ble­vet 3 måne­der gam­mel og net­op i dag har vi hørt hen­des før­ste klu­k­lat­ter. Det var så utro­lig smit­ten­de, at vi bare måt­te gri­ne sam­men med hen­de. Det var en fan­ta­stisk for­nem­mel­se! Det må være hen­des jule­ga­ve til os.

Eva i nissehuen
Eva i nis­se­hu­en

I løbet af den sid­ste måned er der sket man­ge ting i den lil­le fami­lie. Sene­st er hun ble­vet vac­ci­ne­ret og det gjor­de ondt dybt ind i mode­rens hjer­te at se sin dat­ter græ­de så tåre­væ­det. Hel­dig­vis blev den kede­li­ge ople­vel­se hur­tigt glemt igen.

Male­ne er med i en mødre­grup­pe, som hun er glad for. Ulrik har haft Eva og Male­ne med til jule­frokost hos Ørskov Grup­pen. Og Eva har haft beg­ge sine for­æl­dre med til sølv­bryl­lup, så hun kun­ne bli­ve vist frem og beun­dret.

I mor­gen fejrer vi den før­ste jul som for­æl­dre med vores lil­le pige. Det bli­ver helt sik­kert magisk og sik­kert også helt ander­le­des end det ple­jer. Hun er den bed­ste jule­ga­ve, vi kun­ne ønske os.

Glæ­de­lig jul til jer alle og tak for året, der gik.

Din gamle uldnisse!

Den besked­ne mæng­de jule­py­nt, som vi enten har haft til at stå frem­me eller hængt op er nu pak­ket ned i en juni­or-flyt­te­kas­se. (Det er spæn­den­de hvor jule­py­n­ten skal stil­les til skue næste jul!) Til­ba­ge er en Qui­ck skra­be­ka­len­der, som ven­ter på at bli­ve ombyt­tet til hele 25 kr! Så hel­ler ikke i år blev det til den helt sto­re præ­mie. Jeg var ellers ét rens­dyr fra at vin­de 5.000 kr og det er jo også en pæn sjat pen­ge!

Helårsnisser
Helårsnis­ser

Til­ba­ge er også dis­se fine uld­nis­ser. De skal bli­ve på hyl­den, for det er helårsnis­ser. Jeg køb­te dem hos Han­ne i Højer i sep­tem­ber måned, da jeg var nede og inter­viewe hen­de til en arti­kel om kvin­de­li­ge tekstil­kunst­hånd­vær­ke­re i Vestjyl­land. Hun har en rig­tig fin butik og kom­mer du på dis­se kan­ter, så er det bestemt et besøg værd!