Fotomuseum og sushi

Det er ved at være læn­ge siden, at vi har benyt­tet os af de kul­tu­rel­le til­bud i Vestjyl­land. Da vi beg­ge er inter­es­se­de i at tage bil­le­der, har vi læn­ge talt om at besø­ge Dan­marks Fotomu­se­um i Her­ning. Det gjor­de vi så i dag. Muse­et for­tæl­ler om kame­ra­ets udvik­ling fra 1839 frem til i dag, her­un­der udstil­ling af foto­gra­fi­ap­pa­ra­ter og foto­hi­sto­ri­ske effek­ter samt diver­se ældre foto­gra­fi­er. Lige nu vises des­u­den en fotoud­stil­ling af foto­graf Ken­net Hav­gaards portræt­fo­to­gra­fi­er af kend­te dan­ske­re. Vi nåe­de at få 2½ time til at gå, inden muse­et luk­ke­de, men kun­ne sag­tens have brugt et par timer mere.

Det var kom­met os for øre, at der var en sus­hi-restau­rant i Her­ning, så den skul­le natur­lig­vis også besø­ges. Vi fandt Restau­rant China Hou­se i en mørk bag­gård til Her­nings restau­ra­tions­ga­de og tænk­te: kom­mer der over­ho­ve­det nogen her? Men her­nin­gen­ser­ne er åben­bart ivri­ge restau­rant­gæ­ster, for i døren blev vi spurgt, om vi hav­de bestilt bord og hvor læn­ge vi hav­de tænkt os at at spi­se. “Tja, den tid det tager for at spi­se sus­hi…”. Vi blev hen­vist til et bord bagest i restau­ran­ten. Vi kom kl. 17.10 og der gik ikke læn­ge før­end, der kom andre gæster til ‘bag­lo­ka­let’. Det måt­te jo bety­de, at det var et vel­be­søgt sted.

Vi bestil­te Miso-sup­pe til for­ret for at få var­men. Til hoved­ret 2 sus­hi­me­nu­er med 11 blan­de­de sus­hi til hver (nigri og små og sto­re maki-rul­ler) ser­ve­ret på en pla­stikguld­båd, som godt kun­ne lig­ne et min­dre vikin­ge­skib. Det vil­le vi ger­ne have haft et bil­le­de af, men kame­ra­et lå der­hjem­me 🙂 Beg­ge dele smag­te super dej­ligt og til­med til en dej­lig pris: 120 kr for en menu med 11 stk. sus­hi!

Til maden fik vi Kirin øl — en øl som væk­ker gode min­der. Ulrik ser­ve­re­de den nem­lig før­ste gang, jeg var på besøg hos ham og fik wok-mad 🙂

Vi kan varmt anbe­fa­le at spi­se der. Det er meget ven­lig og hur­tig betje­ning og til sidst fik vi var­me vaske­klu­de til at ren­gø­re hæn­der­ne. Til­med har China Hou­se en Eli­te Smiley!

Papirbryllup

I går fejre­de vi vores papir­bryl­lup — 1 års bryl­lups­dag, for selv­om det egent­lig er i dag, så er vi i hver sin ende af lan­det. Male­ne i Hvi­de San­de og Ulrik i Køben­havn og kan der­for ikke fejre hin­an­den sam­men…

Vi var spænd­te på at fin­de bryl­lup­ska­gen frem fra fry­se­ren og om den sta­dig smag­te lige så godt. Men den smag­te hel­dig­vis sta­dig super­godt!

Bryllupskagen et år efter brylluppet
Bryl­lup­ska­gen et år efter bryl­lup­pet

Lør­dag aften var vi ude at spi­se på den loka­le Kræs Café/Restaurant, der lig­ger ved lystbå­de­hav­nen i Ring­kø­bing. Deres Kræs Bur­ger til 135 kr smag­te dej­ligt og kan helt sik­kert anbe­fa­les!

Vi har haft et dej­ligt før­ste år som hr og fru Kold og ser frem til fle­re!

Kransekagefigurerne fra bryllupskagen
Kran­se­kage­fi­gu­rer­ne fra bryl­lup­ska­gen