Krän — en moderne barbar uden sammenhæng

Jeg er begyndt at bru­ge det kom­mu­na­le bibli­o­tek i Ring­kø­bing — det er meget bil­li­ge­re at låne en bog på bibli­o­te­ket. Og der­u­d­over er der jo mulig­he­den for at prø­ve sig frem med bøger, hvis man er usik­ker på kva­li­te­ten.

På Ring­kø­bing bibli­o­tek har jeg gen­fun­det teg­ne­se­ri­e­hyl­der­ne. I mine yngre dage læste jeg (og Tho­mas Elbo) et utal af teg­ne­se­ri­er og nu har jeg taget den­ne inter­es­se op igen. Det bety­der, at jeg er fal­det over en ræk­ke teg­ne­se­ri­er, som jeg aldrig har set eller hørt om før. Eksem­pel­vis teg­ne­se­rie-seri­en (!) om bar­ba­ren Krän og hans bed­ste ven Kuno.

Anto­lo­gi­en om Krän (eller Kran, som han bli­ver døbt på dansk) af Eric Her­engu­el er en ræk­ke histo­ri­er om den sto­re, stær­ke, næve­nyt­ti­ge bar­bar­kon­ge­søn og den hypo­kon­dri­ske, slat­ne, lider­li­ge druk­ken­bolt af en ven, Kuno.

Seri­en star­ter med nr. 0 — et kom­pen­di­um over teg­ne­se­ri­e­u­ni­ver­set i Krän-seri­en. Kor­te stri­ber med mor­som­me påhit og sprog­li­ge under­fun­dig­he­der, portræt­ter af hoved­per­so­ner­ne og vig­ti­ge biper­so­ner. Alt i alt en ret mor­som bog, der for­tæl­ler om kon­ge­ri­get Torg­nol.

Men ingen roser uden tor­ne. Histo­ri­er­ne i seri­en er ret opfind­som­me, men dia­lo­gen mel­lem karak­te­rer­ne vir­ker klun­tet og usam­men­hæn­gen­de. Hvor­vidt det skyl­des den dan­ske over­sæt­tel­se af Fred­dy Milt­on eller et klun­tet for­læg fra Eric Her­engu­el kan jeg ikke sva­re på. Jeg kan imid­ler­tid prø­ve at give en ide om, hvor­for jeg trods alt har læst mig igen­nem de før­ste 6 albums nu.

For en fan­ta­sy-læser er der mas­ser af læk­ker­bi­ske­ner og genop­fin­del­ser af gen­ren og for den post­mo­der­ni­sti­ske læser har Krän mas­ser af refe­ren­cer til ver­den rundt omkring os. Varul­ve­ne er små, nut­te­de pels­dyr, når det ikke er fuld­må­ne og de grim­me trol­de, der inva­de­rer Trog­nol i album 5 har gam­le tyske hjel­me på hove­d­et alt imens de rab­ler løs på tysk og udfø­rer ræd­der­li­ge eks­pe­ri­men­ter på de stak­kels(!) små varul­ve.

De sto­re og stær­ke karak­te­rer i Krän er vir­ke­ligt sto­re og stær­ke og kan slå en pro­per næve (eller økse). Og de små og fede er vir­ke­ligt ulækre at se på. De sexe­de kvin­der har stort set ingen tøj på og dra­ger­ne kan spy ild, så det bat­ter.

Det er helt sik­kert teg­ne­sti­len og de (for)underlige biper­so­ner, der red­der seri­en. Eller hol­der den oven van­de. Læs den kun, hvis du vir­ke­lig er fan­ta­sy­nørd.

Der er dage, hvor man ikke skal kom­me på tværs af mig. Sådan en dag er hver dag.” ‑Krän

Ting, der ikke passer sammen

Her er den næste omgang af ting, der ikke pas­ser sam­men:

Det var alt for den­ne gang. Hvis du har kom­men­ta­rer, for­slag eller andet, så er du vel­kom­men til at læg­ge en kom­men­tar.

Lady Wasteland — en postapokalyptisk fremtid

Vuze HD Net­work fandt jeg for et styk­ke tid siden en web­se­rie opdelt i epi­so­der (en såkaldt webiso­de), der hed­der Lady Wasteland. Seri­en består lige nu af 7 afsnit — og iføl­ge den med­føl­gen­de blog arbej­des der på yder­li­ge­re 15 afsnit.

Histo­ri­en hand­ler om en ung kvin­de, Lady Wasteland, som er på jagt efter en ræk­ke mor­de­re, der for år til­ba­ge har slå­et en eller fle­re per­so­ner ihjel, der betød noget for selv­sam­me Lady. Under­vejs på sin færd møder hun andre, der enten selv jager eller er på jagt. Efter vær­di­er, mad, magt eller blot blod. Øde­lan­det er for­u­den smadre­de byg­nin­ger og over­gro­e­de køre­tø­jer også kry­dret med zom­bi­e­lig­nen­de typer, der natur­lig­vis ikke gør livet på lan­de­ve­je­ne let­te­re.

Et wallpaper hentet fra Lady Wasteland-sitet.
Et wall­pa­per hen­tet fra Lady Wasteland-sitet.

For­u­den Lady Wasteland får vi også præ­sen­te­ret en ræk­ke andre karak­te­rer: Yuri, en gal­ning, der slår ihjel, hvis han føler sig tru­et. Og Hen­ry og Samantha, far og dat­ter, der blot for­sø­ger at over­le­ve i vild­nis­set. Hen­ry for­sø­ger at belæ­re Samantha om over­le­vel­se. Det er dis­se to, der er til­sku­er­nes iden­ti­fi­ka­tion i det rå og ubarm­hjer­ti­ge øde­land.

Wallpaper hentet fra LadyWasteland.com
Wall­pa­per hen­tet fra LadyWasteland.com

I mine øjne er det vig­tig­ste og mest inter­es­san­te ikke karak­te­rer­ne eller histo­ri­en, men der­i­mod for­nem­mel­sen af at være midt i et rol­le­spils­ce­na­rie — og så stem­nin­gen af håb­løs frem­tid, som er kraf­tigt inspi­re­ret af com­pu­ter­spil­le­ne Wasteland(!) og Fal­lout (der jo er en udlø­ber af Wasteland). Jeg er ikke helt sik­ker på, hvad det er, der hol­der min inter­es­se fan­get — men jeg har lyst til at se mere, når der kom­mer fle­re afsnit. Hvis du har fået lyst til at se de før­ste 7 afsnit, så kan de down­lo­a­des som tor­rents i HD-kva­li­tet fra Vuze HD Net­work eller ses på net­tet på LadyWasteland.com.

Jeg tror, at næste webiso­de fra Vuze HD skal være enten San­ctu­ary eller Pink: The Seri­es.

Ryans polterabend

En af mine gam­le ven­ner — Ryan Roh­de Han­sen — skal gif­tes nu på lør­dag og i lør­dags var vi til pol­te­ra­bend. Jeg tog en mas­se bil­le­der, hvoraf de mest inter­es­san­te kan ses i uddrag på 23.

UPDATE, 07.05.2008: Så er der bil­le­der. Se hele album­met her­un­der eller på adres­sen http://www.23hq.com/ulrikkold/album/3096022 — der er mas­ser af plads til kom­men­ta­rer både her og på 23. Keep ’em com­ing!

I mor­gen vil jeg for­tæl­le en for­fær­de­lig histo­rie om den­ne pol­te­ra­bend.