Søndagssnapshots

Vi fik kol­de fød­der i dag…

Hav­de ellers plan­lagt at tage til kon­cert i Ring­kø­bing Råd­hus­hal, hvor dob­belt­kvar­tet­ten De’ Wos (“Det er os” — går jeg ud fra, at det skal bety­de) gav 10 års jubilæum­s­kon­cert. Vi stod og lure­de uden­for Råd­hu­set for at tjek­ke hvil­ket seg­ment det til­strøm­men­de publi­kum hør­te til. Vi vur­de­re­de, at det vist var et arran­ge­ment for det Grå Guld og tøf­fe­de lige så stil­le væk igen. 

Med hin­an­den i hån­den ople­ve­de vi i ste­det Ring­kø­bing by Sun­day på vores helt egen måde. Det blev til dis­se snaps­hots:

Et rundstykke på en mur
Et rundstyk­ke på en mur

 

Indespærrede porcelænsdyr
Indespær­re­de por­ce­læns­dyr

 

Papisolering på dannebrogsvindue
Papi­so­le­ring på dan­ne­brogs­vin­due

I ste­det for fæl­les­sang med det Grå Guld blev det til søn­dags­scrabb­le, cap­puci­no og hjem­me­bag­te muf­fins. End­nu en gang blev Ulrik ban­ket i Scrabb­le…

Scrabble
Scrabb­le

Rugbrød, æblerov og vikinger

Så fik jeg det ende­lig gjort!

I man­ge år har jeg kig­get på lækre rug­brøds­op­skrif­ter og tænkt: “Det vil jeg også prø­ve at bage en dag!”. Nu har jeg ende­lig taget mig sam­men til at lave rug­brød helt fra bun­den. Ikke noget med en Amo-brød­blan­ding, men med min egen egen sur­dej. Det føles godt at pro­du­ce­re selv 🙂 Og det sma­ger til­med godt!

I skal selv­føl­ge­lig ikke sny­des for resul­ta­tet…

Vi har nydt solen i wee­ken­den og gjort gla­de­ligt brug af vores over­dæk­ke­de ter­ras­se eller have­stue om man vil. Her­fra kan man føl­ge med i Ring­kø­bings pul­se­ren­de liv og hol­de øje med, hvor man­ge der er taget på lør­dag­sind­køb ud fra antal­let af par­ke­re­de biler. På græs­plæ­nen, som I måske kan skim­te i bag­grun­den, har vi to fine æble­træ­er, som vi har glæ­de af i den­ne tid. Vi skal dog være hur­tig ude og hen­te æbler, for vores nabo­er fyl­der deres rola­tor­kur­ve op, inden dug­gen er for­dam­pet.

I dag har vi været til til­flyt­te­rar­ran­ge­ment. Først til formiddagskaffe/te/rundstykker på Fahl Kro, hvor vi tryk­ke­de hånd med sel­ve­ste borg­meste­ren. Her­ef­ter en tur i Bork Vikin­ge­havn, som er et mini Hjerl Hede, bare med vikin­ger. Hen­de på bil­le­det her­un­der, var ikke én af de vikin­ger vi mød­te, selv­om hun ser lidt far­lig ud 🙂