Sund morgenmad

Vi skal til SPOT-festi­val og da menu­en de næste par dage nok (desvær­re) kom­mer til at stå på diver­se fast­food, så får den ikke for lidt med sun­de sager her til mor­gen.

Solen faldt lige ind over Ulriks skål og ind­bød til at sky­de et bil­le­de…

God Kr. Him­mel­fart­s­fe­rie!

Frugtsalat
Frugtsa­lat

Den årlige julebagedag

Det er snart tid for den årli­ge jule­ba­ge­dag sam­men med Joakim og Astrid. I år har vi også invi­te­ret Rolf og Maria. Det skal nok bli­ve en dej­lig dag med jule­ka­ger, brænd­te fin­gre og opskrif­ter spredt ud over alt.

I dag rin­ge­de Joakim og spurg­te bekym­ret til vores kost­om­læg­ning. Om den nu ikke kol­li­de­re­de med jule­ba­ge­da­gen?

Der til er der jo kun eet svar, når man er glad for kager: Jo, hvis man er puri­ta­ner! Men som med alt andet, så kan man være ekstre­mist eller mere prag­ma­tisk. Og med maden er vi ret prag­ma­ti­ske.

Natur­lig­vis skal der kager til, når det er jul. Og den gode mad må vi også ger­ne spi­se. Sålæn­ge den inde­hol­der mas­ser af de gode fedt­sy­rer, mas­ser af pro­te­in, vita­min og mine­ral og nog­le lang­som­me kul­hy­dra­ter. Ikke alle de dér raf­fi­ne­re­de, lyn­hur­ti­ge suk­ker­for­mer.

Men tak for­di du spurg­te, Joakim.

Kernesunde Høyer Kold

Jeg har hørt så meget om bogen “Ker­nes­und Fami­lie Sådan!”. Har hørt, at man­ge tager bogen med ind i hel­se­kost­bu­tik­ker og går sla­visk efter ind­købs­li­sten deri.

For et par uger siden fandt jeg bogen i Net­to til 95 kr. Nu skal jeg have stil­let min nys­ger­rig­hed! Hvad er det med den bog, der er så fan­ta­stisk? Jeg er nu kom­met to tred­je­del ind i bogen og det er godt nok tan­ke­væk­ken­de læs­ning.

Vi synes beg­ge, at vi lever ret sundt og fejl­er ikke noget spe­ci­elt — udover, at vi beg­ge er kro­nisk små­for­kø­le­de og så skul­le det vist være godt at hol­de sig fra mælk..? Så det kan nok godt bli­ve bed­re…

Men hvor­dan er det at leve uden suk­ker, mælk og glu­ten, når man som os godt kan lidt et godt styk­ke cho­ko­la­de, ikke kan und­væ­re en por­tion müs­li med mælk om mor­ge­nen og elsker at bage brød?

Og hvor­dan tack­ler man det, når man skal spi­se uden for egne ram­mer?

Nå, men det kan vel ikke ska­de at prø­ve…?

Skal bare lige have tømt suk­ker- og hve­de­melsla­ge­ret, druk­ket mæl­ken, for­tæ­ret cho­ko­la­den osv… For man smi­der jo ikke bare mad ud.

Så om et par uger er jeg klar! 🙂

Er der nogen som har gode erfa­rin­ger, de vil dele?