Nordlys og vulkanudbrud på Island

Det sto­re vulka­nud­brud på Island ved gletsje­ren Eyjafjal­la­jökull bli­ver akkom­pag­ne­ret af smukt nord­lys.

Nordlys og vulkanudbrud på Island
Nord­lys og vulka­nud­brud på Island

Jeg har ikke taget bil­le­det — det har Iriya.

Opda­te­ring: Og så har The Boston Glo­be taget super­flot­te bil­le­der af vulka­nud­brud­det og aske og alt muligt andet.

Opda­te­ring: Og i går aftes var der yder­li­ge­re udbrud på Island:

Skarpi har taget billede af vulkanudbrud på Island
Skar­pi har taget bil­le­de af vulka­nud­brud på Island

Ting, der ikke passer sammen

Det­te ind­læg er kraf­tigt inspi­re­ret af Uffe Sten­stro­ps til­ba­ge­ven­den­de ind­læg med tit­len “5 ting, der ikke har noget med hin­an­den at gøre”. Hans links er som regel enten under­hol­den­de, tan­ke­væk­ken­de, flot­te, musi­kal­ske — eller fle­re af dis­se på sam­me tid. Og jeg ple­jer at synes, at de er spæn­den­de.

Der­for brin­ger jeg her den før­ste liste over Ting, der ikke pas­ser sam­men. Med min­dre, natur­lig­vis, at man hed­der Ulrik Høy­er Kold og synes, at alle dis­se ting er spæn­den­de. Så pas­ser de jo meget godt sam­men.

  1. En jazzet cover-udga­ve af Don’t Stop the Music. Ori­gi­na­len syn­ger Rihan­na. Jeg fandt The Bird & The Bee via Spinner’s Clash of the Cover Songs.
  2. The Boston Glo­bes sam­ling af bil­le­der af Jor­den set fra him­me­len. Jeg kan ikke bestem­me mig for, hvil­ket af bil­le­der­ne, jeg synes bedst om. Bil­le­der­ne min­der mig om Jan Kofod Wint­hers bog Him­melskud.
  3. Hvad kan man fan­ge i en flad­gru­be?
  4. En smuk video med alle ændrin­ger i Open­Stre­et­Map i 2008. Jeg fandt lin­ket via Infor­ma­tion Aesthe­ti­cs.
  5. En sol­dat fra Star Wars på afve­je. Er bil­le­det redi­ge­ret? Eller har han en dragt på?

Hvis du har tips til sider, kom­men­ta­rer eller andet, så er du vel­kom­men til at læg­ge en kom­men­tar.