Trapper, trapper, trapper…

Når man arbej­der på et rek­la­me-/mar­ke­ting­bu­reau som Ørskov Grup­pen, så kan man hur­tigt få noget viden om for­skel­li­ge emner, som man aldrig nogen­sin­de hav­de tro­et, man skul­le vide eller lære noget om.

Jeg kan nem­lig med stolt­hed præ­sen­te­re en hånd­fuld sites, jeg har været med til at frem­stil­le hos Ørskov Web. På pud­sig vis hand­ler de alle om trap­per. Hvis man lige står og mang­ler en trætrap­pe til huset, så kan både JPH Trap­per i Brørup og Trap­pe­fa­brik­ken i Ølgod være med til at fin­de præ­cis den rig­ti­ge trætrap­pe­løs­ning. Og er man glad for prak­ti­ske udfor­drin­ger, så kan Gør det selv trap­pen være med til at sæl­ge dig årets sam­le­sæt.

Og tro det eller lad være, men jeg ved, at der kom­mer end­nu et web­s­i­te for dele til trætrap­per på min arbejds­plan inden alt for lang tid. Aldrig har jeg lært så meget om træ. Eller trap­per.

Den første uge hos Ørskov Web

Nu er det fre­dag aften og jeg har over­stå­et den før­ste uge på min nye arbejds­plads, Ørskov Web, der er en del af virk­som­he­den Ørskov a/s.

Det har været en omvælt­ning at gå fra at have ~2500 kol­le­ga­er hos Dan­ske Bank til 25 kol­le­ga­er hos Ørskov a/s. Nu kan jeg plud­se­lig over­skue alle, jeg arbej­der sam­men med. Jeg har imid­ler­tid sta­dig ikke fået et klart over­blik over, hvad alle laver. Men det hav­de jeg nu hel­ler ikke for­ven­tet efter en uge.

I løbet af ugen har jeg for­søgt at fin­de rundt i CMS’et, der hed­der Typo3 og få en for­nem­mel­se af, hvad det er for et system. Der­u­d­over har jeg fået opga­ven at flyt­te tekst- og bil­led­ma­te­ri­a­le for en kun­de fra kun­dens eksi­ste­ren­de sider og over i deres nye Typo3-base­re­de web­s­i­te. Det har også med­ført småop­ga­ver såsom at fore­slå en ny ska­be­lon for sider­ne og omar­ran­ge­re sty­les­he­e­tet.

Det har bestemt ikke været kede­ligt at kom­me meget tæt­te­re på prak­tisk web­ud­vik­ling — og jeg glæ­der mig til jeg rent fak­tisk skal til at desig­ne nye web­sy­ste­mer og kode modu­ler til Typo3. Der lig­ger noget på bed­ding kort ude i frem­ti­den.

Ugen har bragt mas­ser af nye ting, jeg skul­le prø­ve at huske eller huske at skri­ve ned og der­for har jeg da også slap­pet af om afte­nen for at få hove­d­et på ret køl igen. I aften måt­te jeg tage en hel time på sofa­en før der var ener­gi til at løbe en tur rundt om Ring­kø­bing midt­by.

Nu slap­per vi af med talents­howet X Factor 2009 og Bonjour og Godaw med Mads G og Niels B på DR2. Dej­ligt pro­vo­ke­ren­de.