En række sindssygt langt ude godnathistorier

For et styk­ke tid siden fandt vi en fol­der for lyd­bø­ger på Ring­kø­bing-Skjern Bibli­o­tek. Den hen­vi­ste os til en lyd­bogs­por­tal — som jeg ikke kan fin­de et link til nu — der viste os vide­re til KlørKonge.dk.

Klør Kon­ge er et nyt, dansk MP3-for­lag, der sig­ter efter at udgi­ve gra­tis histo­ri­er på lyd. Hele webs­i­den er byg­get op omkring en (sandsynligvis/forhåbentlig) fik­tiv histo­rie om den ungarsk-fød­te rake­tin­ge­ni­ør Eigil Soyuz, der har ansat de tre klor­o­nau­ter Boris Boll-Johan­sen, Tho­mas Holm­bäck og Bos­sy Bo. De tre fly­ver rundt om vores dej­li­ge jord og smi­der tun­ge lyd­fi­ler (MP3-filer) med gode histo­ri­er ned, så vi alle kan lyt­te til dem.

På siden kan man lige nu abon­ne­re på tre podcasts med hen­holds­vis sinds­sygt langt ude god­nat­hi­sto­ri­er fra Århus og  sinds­sygt langt ude god­nat­hi­sto­ri­er fra Køben­havn og så en ræk­ke bonus­hi­sto­ri­er, der hed­der 3 x Fjol.

Vi har kun hørt histo­ri­er­ne fra Århus og læst al tekst­ma­te­ri­a­let om for­la­get Klør Kon­ge — men hvis histo­ri­er­ne om Køben­havn og de ekstra histo­ri­er hol­der stan­dar­den, så er der lagt op til god under­hold­ning med solid rod i en even­tyr­ver­den befol­ket af trol­de, prin­ses­ser og zom­bie­vikin­ger.

Histo­ri­er­ne er vel­o­p­lag­te, lyd­ef­fek­ter­ne er velvalg­te og ikke mindst er web­s­i­tet vel­teg­net og skre­vet.

Her fra de vest­li­ge kyster kan vi anbe­fa­le Klør Kon­ge.

Rugbrød, æblerov og vikinger

Så fik jeg det ende­lig gjort!

I man­ge år har jeg kig­get på lækre rug­brøds­op­skrif­ter og tænkt: “Det vil jeg også prø­ve at bage en dag!”. Nu har jeg ende­lig taget mig sam­men til at lave rug­brød helt fra bun­den. Ikke noget med en Amo-brød­blan­ding, men med min egen egen sur­dej. Det føles godt at pro­du­ce­re selv 🙂 Og det sma­ger til­med godt!

I skal selv­føl­ge­lig ikke sny­des for resul­ta­tet…

Vi har nydt solen i wee­ken­den og gjort gla­de­ligt brug af vores over­dæk­ke­de ter­ras­se eller have­stue om man vil. Her­fra kan man føl­ge med i Ring­kø­bings pul­se­ren­de liv og hol­de øje med, hvor man­ge der er taget på lør­dag­sind­køb ud fra antal­let af par­ke­re­de biler. På græs­plæ­nen, som I måske kan skim­te i bag­grun­den, har vi to fine æble­træ­er, som vi har glæ­de af i den­ne tid. Vi skal dog være hur­tig ude og hen­te æbler, for vores nabo­er fyl­der deres rola­tor­kur­ve op, inden dug­gen er for­dam­pet.

I dag har vi været til til­flyt­te­rar­ran­ge­ment. Først til formiddagskaffe/te/rundstykker på Fahl Kro, hvor vi tryk­ke­de hånd med sel­ve­ste borg­meste­ren. Her­ef­ter en tur i Bork Vikin­ge­havn, som er et mini Hjerl Hede, bare med vikin­ger. Hen­de på bil­le­det her­un­der, var ikke én af de vikin­ger vi mød­te, selv­om hun ser lidt far­lig ud 🙂