Bøger

I tidens løb får vi læst en del bøger. Det er ikke altid let at huske hvilke eller hvad man syn­tes om dem, så der­for har vi denne side, hvor vi kan skrive lidt.

Bøger, Ulrik har læst

Jeg læser lige nu:

Jeg læser snart

Fag­lit­te­ra­tur

 • Men­ne­ske­føde af Tor Nør­re­tran­ders. Bogen hand­ler om, at vi skal lade være med at spise meget græs (sti­velse, suk­ker). Vi skal spise det, vores krop er lavet til at spise: frugt, grønt, kød, fisk, bær og nød­der. Gan­ske som den­gang men­ne­skene sta­dig levede uden ager­brug. Kan anbe­fa­les hvis man vil have en viden­ska­be­ligt fun­de­ret, velskre­vet og vel­ar­gu­men­te­ret bog om ernæ­ring. (Læst i okto­ber 2008)
 • Ker­nes­und fami­lie, sådan! af Ninka-Bernadette Maurit­son. Bogen hand­ler om, at vi skal lade være med at spise og drikke mad, der har mæl­ke­pro­duk­ter. Der­u­d­over skal vi sørge for at spise som Tor skri­ver i Men­ne­ske­føde. Og så dyrke noget motion. Vi skal spise det, vores krop er lavet til at spise: frugt, grønt, kød, fisk, bær og nød­der. Kan anbe­fa­les, hvis man vil have en række argu­men­ter for at lægge sin kost om. Er dog rodet og ustruk­tu­re­ret i mit syns­punkt. Hold øje med blog­gen, hvor jeg har tænkt mig at skrive en anmel­delse med sam­men­lig­ning af Men­ne­ske­føde og Ker­nes­und fami­lie. (Læst i okto­ber 2008)
 • REST­ful Web­ser­vi­ces af Leo­nard Richardson & Sam Ruby. Bogen hand­ler om, hvor­dan det kan lade sig gøre at lave web­ser­vi­ces, der ikke er base­ret på de “tunge” trans­port­me­to­der som SOAP og WS-*. Lære­rig læs­ning. (læst i som­me­ren 2008)
 • Lev Fedt af Niels Ehler. Bogen hand­ler om, at vi ikke skal være så bekym­rede for at spise fedt­hol­dig mad — sålænge det dre­jer sig om det rig­tige fedt. Vi skal med andre ord sørge for at spise de gode fedt­stof­fer, der stam­mer fra nød­der, lyst kød og andre plan­te­o­lier (oliven-, valnødde-, avo­cado– osv.) sam­ti­dig med at vi sør­ger for at få fibre, vita­mi­ner, mine­ra­ler og lang­somme kul­hy­dra­ter nok. Kort og let­læst med lækre opskrif­ter. (Læst i okto­ber 2008)
 • Demo­cra­tizing Innova­tion af Eric von Hip­pel. Bogen hand­ler om hvor­dan ind­dra­gelse af bru­gerne i pro­duk­t­ud­vik­lin­gen er En God Ting(!). Helt spe­ci­fikt hand­ler bogen om, at det ofte er lead users, der kan bidrage bedst til en virk­som­heds fort­satte udvik­ling. En stor del af bogen hand­ler om, hvor­dan man så kan ind­drage disse lead users i udvik­lings­ar­bejde. Bogen bærer stærkt præg af at være et aka­de­misk stu­die, der er udgi­vet i bog­form. Dette er både en styrke og en svag­hed — alt efter læse­rens stå­sted. Der bli­ver brugt meget energi på at have refe­ren­cer og hen­vis­nin­ger i orden. Efter min opfat­telse bety­der det, at der er ofret noget læs­bar­hed. Bogen er alli­ge­vel meget anbe­fa­lel­ses­vær­dig, hvis man beskæf­ti­ger sig med pro­duk­t­ud­vik­ling og –innova­tion. (Læst okt-dec 2008)
 • Wiki­no­mics — how mass col­la­bo­ra­tion chan­ges eve­ryt­hing af Don Tapscott & Ant­hony D. Wil­li­ams. Jeg nåede desværre ikke at læse bogen fær­dig, men den halv­del jeg nåede, er helt sik­kert værd at læse bogen for. Den hand­ler om nye for­ret­nings­mo­del­ler. For­ret­nings­mo­del­ler, der ikke hol­der alle kort helt ind til krop­pen, men tvær­ti­mod deler ud af opda­gel­ser og viden, der ikke umid­del­bart inde­hol­der for­ret­nings­hem­me­lig­he­der. Om at give ud til den fæl­les viden, vi alle kan drage nytte af. (næsten læst i dec ’08-jan ’09)
 • Ambi­ent Fin­da­bi­lity af Peter Mor­ville (jan-feb 2009)
 • Foto­gra­fe­ring med digi­tal spejl­re­fleks af Hen­rik Schur­mann (feb-mar 2009)
 • Poli­ti­kens bog om digi­tal foto­gra­fe­ring af Tho­mas Nykrog (mar-april 2009)
 • Så snak dog dansk, mand af Lars Daneskov (april 2009)
 • Den men­ne­ske­lige fak­tor — histo­ri­ens sva­ge­ste led af Ras­mus Dahl­berg (april 2009)
 • AdWords-bogen af Seba­stian Gul­lak. Bogen er let­læst og giver et for­nuf­tigt over­blik over de over­vej­el­ser og mulig­he­der man stil­les over­for, når man enten skal sælge Google AdWords eller selv skal i gang med Google AdWords. (maj 2009)

Skøn­lit­te­ra­tur

 • Spider-Man & Black Cat: Når men­ne­sket er ondt af Kevin Smith (ja, fil­min­struk­tø­ren!) — en histo­rie med den vel­dre­jede Black Cat. Hun kryd­ser endnu engang klin­ger med Spider-Man og denne gang invol­ve­rer det også Dare­de­vil og en mystisk skurk ved navn Mr. Brown­stone. Kan anbe­fa­les til voksne teg­ne­se­ri­e­læ­sere. (Læst i okto­ber 2008)
 • Hiero­ny­mus Borsch 1: Blod er tyk­kere end vodka af Mår­døn Smet. 5 teg­nede histo­rier om den okkulte detek­tiv, der effek­tivt opkla­rer sager med rod i det okkulte. En inter­es­sant udvik­ling af den tra­di­tio­nelle detek­tiv­hi­sto­rie. Gode teg­nin­ger og alter­na­tive myste­rier. (Læst i okto­ber 2008)
 • Det gyldne kom­pas 1: Det gyldne kom­pas af Phi­lip Pul­l­man. Bogen behø­ver vel ikke meget omtale, efter den er ble­vet fil­ma­ti­se­ret. Fil­men er dog smal­lere i sin beskri­velse af vor hoved­per­son (pigen Lyra) og hen­des fær­den. Læs den, hvis du er til gode fantasy-fortællinger. (Læst i for­å­ret 2008)
 • Det gyldne kom­pas 2: Skyg­ger­nes kniv af Phi­lip Pul­l­man. Fort­sæt­tel­sen om Lyras tur rundt i (en anden) ver­den. Bogen er en spæn­dende fort­sæt­telse, der plud­se­lig brin­ger vor egen ver­den ind i spil­let. (Læst i for­å­ret 2008)
 • Det gyldne kom­pas 3: Rav­kik­ker­ten af Phi­lip Pul­l­man. Afslut­nin­gen på tri­lo­gien. Læs de to andre hur­tigt, så du kan komme til den hæs­blæ­sende slut­ning. (Læst i for­å­ret 2008)
 • Spider-Man Kæm­pepo­cket 1. En opsam­ling fra Egmont Seri­e­for­la­get A/S — redi­ge­ret af Michael G. Niel­sen. Bogen er en opsam­ling af en masse gamle Spider-Man-historier, hvoraf nogen aldrig har været udgi­vet i Dan­mark før. Jeg fik ende­lig chan­cen for at læse om Gwen Stacy og hen­des kær­lig­hed til Peter Par­ker. Der­u­d­over er der en per­lerække af (super)skurke på krigs­stien: Doc Ock, Green Gob­lin, Beetle, Lizard og Mor­bius for­u­den de sæd­van­lige kampe med JJJ og kær­lig­he­den til gude­s­kønne kvin­der. Den kan godt anbe­fa­les, hvis man er Spider-Fan! (Læst i novem­ber 2008)
 • Mar­vel 1602 (del 1 + 2) af Neil Gai­man & Andy Kubert. En gra­fisk novelle skre­vet af een af teg­ne­se­ri­e­ver­de­nens store, nule­vende for­fat­tere. Bogen hand­ler om et paral­le­lu­ni­vers, hvor Marvel-universet (X-Men, Hulk, Spider-Man, De Fan­ta­sti­ske Fire, Cap­tain Ame­rica, etc.) star­tede alle­rede i 1500-tallet. Det vil sige, at mutan­ter og super­helte bli­ver betrag­tet som hek­seyn­gel og magi­kere. Dr. Doom, Char­les Xavier, Mag­neto og mange flere spil­ler cen­trale rol­ler i denne histo­rie. (læst i januar 2009) — Wikipedia-side om Mar­vel 1602.
 • Hiero­ny­mus Borsch 2: Trus­len fra det ube­vid­ste af Mår­døn Smet. Endnu et afsnit i sagaen om den okkulte detek­tiv. Dette bind brin­ger Hiero­ny­mus dybt ned i hans eget ubevidste/underbevidste. Histo­ri­erne er endnu engang en vel­o­p­lagt blan­ding af psy­ko­logi, psy­ko­te­rapi, okkul­tisme, detek­tiv­k­nal­dro­ma­ner, fri fan­tasi og flot teg­nede stri­ber. (læst i januar 2009)
 • Ghost Rider — Vejen til Hel­vede af Garth Ennis. Her er teg­ne­se­rien, der lig­ger til grund for fil­men Ghost Rider med Nicho­las Cage i hoved­rol­len (får i øje­blik­ket 5.3/10 på IMDb). Histo­rien hand­ler om en stor, grim kapi­ta­list, der er ble­vet lem­læ­stet i et bil­uheld for flere år til­bage. Han sid­der nu i køre­stol og har tænkt sig at få sin før­lig­hed til­bage ved at lave en han­del med en grum dæmon fra Hel­ve­des dybe­ste hal­ler. Dæmo­nen Kazaan har imid­ler­tid andre pla­ner, der vil omvælte magt­for­hol­det mel­lem Him­mel og Hel­vede. Ghost Rider bli­ver lovet sin fri­hed (af en engel fra Him­len), hvis han kan stoppe Kazaan. Det mde­fø­rer natur­lig­vis mas­ser af svovl, lynild, dæmo­ner, kæbe­ras­lere og bizarre mon­stre inden bogen er slut. Under­hold­ning på et bibelsk plan. (læst i januar 2009)
 • Mar­vel 1602 — Den nye ver­den af Greg Pak & Greg Toc­chini. I dette hæfte om Marvel-universet i 1602 er vi kom­met til Nor­da­me­rika. Det er efter­føl­ge­ren til Mar­vel 1602 og føl­ger blandt andre Peter Parquagh (Spider-Man) og David Ban­ner (Hulk) samt Nor­man Osborne (Green Gob­lin). Histo­rien er mig en smule rodet med for mange side­lø­bende histo­rier. Der­u­d­over er teg­nin­gerne også en kende for pus­se­nus­sede, når man lige har læst de før­ste to hæf­ter samt Garth Ennis’ Ghost Rider. Men det er sjovt at se, hvor­dan det alli­ge­vel lyk­ke­des Peter Parquagh at blive bidt af en edder­kop og udvikle sine evner som Spider-Man. De sol­da­ter, han sam­ar­bej­der med, synes han skal kal­des Lop­pen, Musen eller Abe­kat­ten sådan som han sprin­ger rundt. Parquagh er ikke helt enig. Læs den, hvis du er hardcore Marvel-fan (og så har du sik­kert alle­rede læst den!). (læst i januar 2009) — Wikipedia-side om Mar­vel 1602 — Den nye ver­den.
 • Mar­vel 1602 — De Fan­ta­sti­ske Fire af Peter David & Pascal Alixe. Bogen er endnu en fort­sæt­telse af Mar­vel 1602-universet. I dette hæfte møder vi endnu engang Grev Otto von Doom, der blev slemt mal­trak­te­ret i “Mar­vel 1602″ (de før­ste to hæf­ter). Der­for går han nu rundt med en maske (ja, den lig­ner den, vi ken­der). Der­u­d­over er det gode skib Fan­ta­stick og de fire, der sej­ler med det (Fan­ta­sti­cks Fire — den vir­ker vist bedre på ori­gi­nalspro­get) på vej til Ame­rika. Under­vejs hav­ner de i Sar­gas­so­ha­vet, hvor en vold­som kamp udspil­ler sig. Det ender med, at de sej­ler ud over kan­ten på ver­den (der til­sy­ne­la­dende er flad). De over­le­ver dog i før­ste omgang på grund af Susan Storm (Den Usyn­lige Kvinde) og får en del hæs­blæ­sende og omvæl­tende ople­vel­ser. Bestemt værd at læse. (læst i januar 2009) — Wikipedia-side om Mar­vel 1602 — De Fan­ta­sti­ske Fire.
 • Hel­l­boy — Ond­ska­bens Frø af Mike Mig­nola. Hæf­tet hand­ler om, hvor­dan Hel­l­boy kom til vores ver­den. Hel­l­boy er en dæmon, der blev hid­kaldt af nazi­sterne under slut­nin­gen af 2. ver­denskrig for at vende krigs­lyk­ken for dem. Han duk­kede imid­ler­tid op mel­lem hæn­derne på De alli­e­rede og blev straks adop­te­ret. Det bety­der, at han nu flere årtier senere dri­ver para­nor­mal forsk­ning i Bureauet for Para­nor­mal Forsk­ning og For­svar. De får en opgave på en fjern loka­tion i det bri­ti­ske og der kon­fron­te­res Hel­l­boy igen med den rus­si­ske magi­ker Ras­pu­tin, der hjalp nazi­sterne med at bringe ham til ver­den. Hæf­tet er smukt teg­net i en utro­lig detal­je­ret og sam­ti­dig sim­pel teg­ne­stil, der lader histo­rien komme til sin ret uden at smadre den ind i for­styr­rende visu­elle ele­men­ter. Læs den, hvis du kunne lide filmen(e) om Hel­l­boy. (læst i januar 2009)
 • Loke af Robert Rodi og Esad Ribic. Bogen hand­ler om, at det nu ende­lig er lyk­ke­des Loke at skaffe sig mag­ten i Asgård (vi får ikke at vide hvor­dan!) og hvor­dan han så tack­ler den magt han plud­se­lig har fået. Det viser sig, at det ikke altid er så let at være en gud, som vi måske lige gik og tro­ede. Teg­ne­sti­len er utro­ligt udtryks­fuld med smukke, detal­je­rede bil­le­der, der viser præ­cist hvor hårdt Loke har det. For­tæl­lin­gen giver os mulig­hed for at se ind bag de gængse for­tæl­lin­ger om jæt­ter og aser i Val­halla. Kan helt sik­kert anbe­fa­les. (læst i januar 2009) — Litteratur-siden anmel­der og anbe­fa­ler Loke.
 • Sand­man — Prælu­dier af Neil Gai­man, Sam Kieth & Mike Drin­gen­berg (læst i februar 2009)
 • John Con­stan­tine Hel­l­bla­zer — Hans vær­ker og maski­ner af Mike Carey & Leo­nardo Manco (læst i februar 2009)
 • De Evige af Neil Gai­man & John Romita Jr. En teg­ne­se­rie om en inter­ga­lak­tisk race, der lever (næsten evigt) og har en masse bøvl ud af at være en art guder for men­ne­skene. Del­vist inspi­re­ret af Lovecrafts Cthulhu–myter, som jeg ser det. (læst i februar 2009)
 • Krän-serien: Krän 0 — Kräns Kom­pen­dium. Folk og fæ i kon­ge­ri­get Torg­nol, Krän 1 — Gar­ta­gøls runer, Krän 2 — Igors valg,Krän 3: Varul­ve­nes stæv­ne­møde, Krän 4: Den store tur­ne­ring, Krän 5: Fjendt­lig inva­sion af Eric Berenguel (februar og marts 2009). Læs også min anmel­delse af Krän-serien her på blog­gen.
 • Dare­de­vil: Gul af Jeph Loeb & Tim Sale. En alter­na­tiv udgave af histo­rien om hel­ten Dare­de­vil (ori­gi­nalt dansk: Dæmo­nen) — den blinde advo­kat Matt Mur­dock og hans kær­lig­hed til Karen Page. En fin, mor­som og efter­tænk­som gen­teg­ning og –for­tæl­ling. Læs den, hvis du er Dare­de­vil (Dæmonen)-fan. (marts 2009)
 • 300 af Frank Mil­ler. Jeg fik lyst til at se Zack Sny­ders fil­m­ud­gave om Kong Leo­ni­das og hans brave mænd igen, da jeg læste teg­ne­se­rien. Som Ano­nym har skre­vet på Lit­te­ra­tur­si­den, så føler man ikke rig­tig sym­pati med de ærekære og arro­gante kri­gere, men de er kri­gere og der­u­d­over er histo­rien base­ret på vir­ke­lige hæn­del­ser. Smuk gra­fisk roman — læs den, hvis du kunne li’ fil­men. (marts 2009)
 • Den lilla møg­hætte og pul­ven af Rune T. Kidde. Respekt­løse gen­for­tæl­lin­ger af kendte og elskede even­tyr. Sprog­lig tæft og et bidende vid ken­de­teg­ner Runes stri­ber. Anbe­fa­lel­ses­vær­dig. (marts 2009)
 • Pis­se­huen og andre sæl­somme tra­ge­dier af Rune T. Kidde. Dette album er et sam­men­surium af histo­rier, stri­ber, for­tæl­lin­ger og visu­elle jokes fra Rune T. Kid­des kar­ri­ere. Nogle er klas­si­ske — andre er vist bare med her for at have en ful­dendt sam­ling. Hæf­tet er vist kun for Kidde-fans. (marts 2009)
 • En streg i reg­nin­gen af Rune T. Kidde (marts 2009)
 • Blu­e­berry Bog 12: O.K. Cor­ral af Jean Giraud (marts 2009)
 • Og det var DANMARK! en sam­ling redi­ge­ret af Freddy Milton (marts 2009)
 • Vibra­tor af Lars Overby (april 2009)
 • Sagde mor  — stand-up digte af Hal Sirowitz. En sam­ling utro­ligt bitre digte (angi­ve­ligt selv­bi­o­gra­fi­ske) om for­fat­te­rens opvækst i et jødisk New Yorker-hjem, hvor hans mor ser­ve­rer skyld med skyld på og hans far kun taler, når mor hol­der mund. Kære­ster er der ikke rig­tigt nogen af og halv­de­len af bogen er sam­ta­ler med psy­ko­lo­gen. Stand-up-digte har som regel en under­fun­dig pointe, men efter 170 sider med ca. samme pointe har jeg ikke læn­gere ondt af Hal Sirowitz. Det begyn­der næsten at blive ynke­ligt igen. Tag dig sam­men, mand! (april 2009)
 • Ama­zing Maurice and his educa­ted rodents af Terry Prat­chett. En bog i Discworld-universet. Bogen spil­ler på histo­rien om rot­te­fæn­ge­ren fra Hameln og er for­talt i Terry Prat­chetts sæd­van­lige humo­ri­sti­ske tone. (maj 2009)
 • Arrows­mith: Så smarte i deres fine uni­for­mer af Kurt Busiek. Bogen hand­ler om 1. ver­denskrig i en alter­na­tiv tids­linje, hvor der fin­des dra­ger, magi og trold­mænd. En flot, flot gra­fisk roman, hvor fan­ta­sien og umen­ne­ske­lig­he­den i skyt­te­gravskrige bli­ver udstil­let på gru­som vis.(maj 2009)

Bøger, Malene har læst

Jeg læser lige nu: Anne Vibeke Holst: Kronprinsesses

Jeg læser snart:

Fag­lit­te­ra­tur

Skøn­lit­te­ra­tur

 • Dren­gen i kuf­fer­ten af Lene Kaa­ber­bøl og Agnete Friis.
 • En plads i solen af Liza Mar­klund (lyd­bog fra DR)
 • Signe af Lars Johansson
 • Mænd, der hader kvin­der af Stieg Larsson
 • Pigen, der legede med ilden af Stieg Larsson
 • Bom­be­ka­stel­let der blev sprængt af Stieg Larsson

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

For spam filtering purposes, please copy the number 3384 to the field below:Kommentar links kunne være nofollow fri.