Tag: Ringkøbing

 • Verdens næststørste solvarmeanlæg ligger i Ringkøbing

  I lør­dags var der offi­ci­el ind­vi­el­se af det nye, sto­re — ver­dens næst­stør­ste — sol­var­me­an­læg i Ring­kø­bing. Anlæg­get er 15.000 m² og kan for­ven­te­ligt leve­re 7–8% af Ring­kø­bings årli­ge varmebehov. Resten af Dan­mark har også opda­get, at der var ind­vi­el­se, så i ste­det for at skri­ve meget mere om anlæg­get, så vil jeg brin­ge en […]

 • Påskehilsen fra Karamel Kompagniet

  Påsken er  lige om hjør­net. Træ­er­ne på Tor­vet og gåga­den i Ring­kø­bing er igen pyn­tet med fine påske­æg, som byens bør­ne­ha­vebørn har haft for­nø­jel­sen af at male. Vi har lige været på for­års­fe­rie i Nice og i cho­co­la­ti­er’e­nes vin­du­er bug­ne­de det med hjem­mela­ve­de påske­æg i fan­ta­si­ful­de designs for børn i alle aldre. Vi nåe­de slet ikke […]

 • Grillstegt kanin

  I star­ten af febru­ar hav­de vi gæster her i vores hybel midt i Ring­kø­bing. Det var et skøn­somt udvalg af for­e­nin­gen Tvær­fag­ligt Net­værk, der her ved vin­ter­tid hav­de fun­det vej til duf­ten af mad over grill. Tvær­fag­ligt Net­værk er en for­e­ning, der dan­ner ram­me om for­skel­li­ge arran­ge­men­ter — eksem­pel­vis virk­som­heds­be­søg, tea­ter­tu­re, kuli­na­ri­ske ople­vel­ser af for­skel­li­ge karak­ter […]

 • Den gang man kunne cykle fra Ringkøbing til Hvide Sande

  I dagens udga­ve af Dag­bla­det Ring­kø­bing-Skjern skri­ver avi­sens udsend­te om deres “polar­eks­pe­di­tion” over isen på cykel fra Borg­mester­hav­nen i Ring­kø­bing til Tysker­hav­nen (æ Tysker­havn) i Hvi­de Sande. Vi har nem­lig gået og joket med, at vi engang om man­ge år vil­le kun­ne beret­te for vores bør­ne­børn, om “Den vin­ter, hvor det frøs så meget, at man […]

 • Billeder af is og sne fra Ringkøbing

  Mens nord­jy­der­ne sner inde, så kom­mer der her lidt ude­bil­le­der fra Ring­kø­bing Fjord. Her spil­ler far og søn ‘sne­bold’ på isen, der til­sy­ne­la­den­de er tyk nok. Bemærk her, hvor­dan isen atter er fros­set til efter at være sprækket. Den nys­ger­ri­ge gla­cio­log under­sø­ger isen, hvor van­det står blank oven på isen. Bemærk, hvor­dan isen er begyndt at ‘pak­ke’ […]

 • Kulturfestival Mørket — en tur i kælderen i Ringkøbing

  I aften har vi været en tur rundt i en ræk­ke vidt for­skel­li­ge kæl­dre i Ringkøbing. Som en del af Kul­tur­festi­va­len Mør­ket, der fin­der sted i okto­ber måned, hav­de Ring­kø­bing Beva­rings­for­e­ning arran­ge­ret van­dre­tu­ren “I en kæl­der sort som kul — Ring­kø­bing under jor­den”. Det gav os lej­lig­hed til at kig­ge ind i luk­ke­de rum, der […]

 • Om at være tilflytter på P4 Midt & Vest

  I mor­ges stod jeg op kl. 05:45 for at spi­se tid­lig mor­gen­mad, så jeg kun­ne stå på kaj­en i Ring­kø­bing og tale med Mari­an­ne Jonas­sen fra Dan­marks Radio P4 Midt & Vest om at være til­flyt­ter i Ringkøbing. Jeg blev inter­viewet live i mor­gen­ra­dio­en ca. kl. 06:43 hvor jeg tal­te om hvor­for jeg var flyt­tet […]

 • Økologisk høstmarked i Forundringens Have

  I dag har vi været til øko­lo­gisk høst­mar­ked i Forun­drin­gens Have ved Vestjyl­lands Højsko­le lidt uden for Ring­kø­bing. Det var et hyg­ge­ligt arran­ge­ment med boder, der solg­te kryd­derur­ter, friskpres­set æbleju­i­ce, hånd­skår­ne kni­ve, Søbo­gaard-saft og meget mere. Og der­næst var det mulig­he­den for at gå en tur rundt i Forun­drin­gens Have, der rum­mer alskens mere eller […]

 • Antichrist — en moderne klassiker

  I den­ne uge har Ring­kø­bing Bio­graf vist den meget omdis­ku­te­re­de film Anti­christ (kino.dk, IMDb, AllM­ovie, Rot­ten Toma­to­es) af den dan­ske fil­min­struk­tør Lars von Tri­er. Vi var inde for at se den i går aftes. Fil­men hand­ler om: Et par i dyb sorg tager til ”Eden”, deres hyt­te i sko­ven, for at kom­me vide­re i livet og red­de […]

 • En 18-års fødselsdag i provinsen

  Vi delt­og i min kusi­ne Cat­hri­nes 18-års fød­sels­dag. Vej­ret var godt, maden var god (omend ikke så rige­lig, som vær­tin­den hav­de håbet 😉 ) og så var gæster­ne jo en væsent­lig del af festlighederne. Her kom­mer der bil­le­der af afte­nens mest dra­ma­ti­ske indslag: Og afte­nens dyri­ske indslag: Og så hjem­tu­rens motionsindslag: På vej mod Ring­kø­bing […]