Derfor piber viber — en historie man kan blive klog af…

Hver gang jeg er flyt­tet, så har jeg ryd­det op og kas­se­ret. Det gør jeg også nu. I dag har jeg fun­det en A4 side med en histo­rie, som Ulrik og jeg for­fat­tede på fær­gen til Sjæl­land for to år siden. Det har hele tiden været menin­gen, at vi skulle skrive den ind i en bog, så når vi en gang får børn, så har vi sam­let en masse små histo­rier til dem. Nu kan I få lov til at læse histo­rien, som er inspi­re­ret af en vibes piben.

(Fore­stil dig en for­tæl­ler à la Tho­mas Winding)

Lyt efter, når en flok viber fly­ver forbi om for­å­ret. Når luf­ten er kold og solen sta­dig er bleg, så kan man høre dem gen­tage lyden: “viiib-viiib”. Og når flere viber fly­ver og piber på samme tid, så kan man høre dem fløjte: “viib-viib, viib-viib, viib-viib”.

Det er fordi viben har flø­jet hele vejen fra Afrika, hvor den har boet om vin­te­ren. Når for­å­ret kom­mer til Dan­mark fly­ver viben den lange vej nordpå for at holde som­mer­fe­rie her­oppe. Når den ende­lig er nået til Dan­mark er den ble­vet træt og dens vin­ger bli­ver helt stive og begyn­der at knirke som en rusten cykel, der træn­ger til at blive smurt.

Der er også nogen, der siger, at det er fordi viben har holdt fri hele vin­te­ren og der­for slet ikke er i træ­ning til at flyve og der­for piber over at skulle flyve igen — lige­som når man skal gå en lang tur med sine for­æl­dre og egent­lig ikke gider med eller ikke er vant til at gå så langt, så piber man også lidt…”

Nu ved du hvor­for viber piber…