I dag er jeg blevet onkel

I dag er jeg ble­vet onkel. Hur­ra! 🙂

Jakob og Hele­na er i dag ble­vet for­æl­dre til en lil­le pige. Så nu slut­ter ung­dom­men og for­æl­d­re­li­vet tager over. Plud­se­lig skal de til at væn­ne sig til at være tre i ste­det for blot to. De skal til at cen­tre­re deres eget liv omkring den lil­le ny. Og resten af fami­li­en kom­mer nok hel­ler ikke uden om at foku­se­re på prin­ses­sen. Hun skal nok bli­ve for­kælet. Også selv om for­æl­dre­ne sik­kert vil gøre hvad de kan for at bestem­me, hvad hun skal spi­se, have i gave, have lov til, osv.

Og jeg skal være onk­len, der for­tæl­ler røver­hi­sto­ri­er og dår­li­ge vit­tig­he­der. Det er noget af et for­vent­nings­pres at leve op til, så jeg må hel­le­re øve mig alle­re­de nu:

Hvad er det, der går og går og ingen veg­ne kom­mer? Et ur.

Det er en drøj start, men jeg er også nødt til at pas­se på næsen: Hvis man for­tæl­ler dår­li­ge vit­tig­he­der er man til­sy­ne­la­den­de i fare for at få tæv!

Vi ven­der til­ba­ge med fle­re dår­li­ge vit­tig­he­der i disci­pli­nen Onkel-træ­ning. Ind­til da, kan du for­nø­je dig med Connery.dk’s sam­ling af dår­li­ge vit­tig­he­der. Og husk, at hvis du har en dår­lig vit­tig­hed, så er du vel­kom­men til at skri­ve den i kom­men­ta­rer­ne!

Et år ældre… dog uden Michael Jacobsen

Vej­ret er fan­ta­stisk og det kan KUN skyl­des, at jeg har fød­sels­dag i dag 🙂 Jeg siger tak for de man­ge hils­ner ind­til vide­re — for jeg sat­ser da på fle­re:-) Dagen er ikke ovre end­nu.

Jeg kører til Skjern og fejrer dagen med Ulriks arbej­de, det hav­de de da ikke behø­vet (eller også faldt deres som­mer­fest bare på sam­me dag).

I aften er det også 17 år siden, at det dan­ske fod­bold­lands­hold blev euro­pa­me­stre!

I dag er dog også dagen, hvor ver­den går med sør­ge­bind… R.I.P Jacko.

Det gode vejr forhindrer blogging

Når det er godt vejr, så er det svært at tage sig sam­men til at skri­ve et blo­gind­læg.

I dag er den før­ste aften i den­ne uge, hvor vi ikke har sid­det ude og gril­let sam­men med ven­ner eller nabo­er. Man­dag aften var vi i Røj­klit Havn for at gril­le med Fjord­net. Vi var godt for­blæ­ste, da vi kom hjem, så det var sjove­re at læg­ge sig under dynen end at sid­de og skri­ve blo­gind­læg.

Tirs­dag aften var det jo Sankt Hans aften og vi var sam­let med ven­ner i Søn­der­vig. Vi kom først hjem op mod kl. 23, da vi hav­de fået en kop kaffe/te og noget for­trin­lig tri­fli (sig det tre gan­ge hur­tigt efter hin­an­den: “for­trin­lig tri­fli-for­trin­lig tri­fli-for­trin­lig tri­fli!”). Dynen trak mere end et blo­gind­læg.

Ons­dag aften var det vores egen grill, der blev tændt op og lagt til ret­te i går­den. Vi ban­ke­de på hos nabo­er­ne og fik sel­skab til solen var for­s­vun­det bag hus­ta­ge­ne og skyg­gen blev lidt for kold.

Der­for er det først i aften, der bli­ver over­skud til at blog­ge. Gad vide om vi snart må erken­de, at “et blo­gind­læg om dagen” snart er gået fløjten?

I mor­gen er det Male­nes fød­sels­dag (“hur­ra, hur­ra, hur­raaaaa!”) og der er som­mer­fest hos Ørskov Grup­pen, så da er vi hel­ler ikke hjem­me.

God mid­som­mer, i øvrigt!

Grillaften i Røjklit Havn med Tværfagligt Netværk

I aften har vi været ude for at gril­le.

Hel­dig­vis var vej­ret godt, for vi hav­de beslut­tet os for at tage en tur til Røj­klit Havn for at gril­le sam­men med Tvær­fag­ligt Net­værk. Turen var lyn­hur­tigt arran­ge­ret (“Jeg tager kul med, så skal I andre bare huske det I kan spi­se og drik­ke og vil lave på en grill!”) og det blev en hyg­ge­lig aften selv om nor­den­vin­den sled godt i os.

En 18-års fødselsdag i provinsen

Vi delt­og i min kusi­ne Cat­hri­nes 18-års fød­sels­dag. Vej­ret var godt, maden var god (omend ikke så rige­lig, som vær­tin­den hav­de håbet 😉 ) og så var gæster­ne jo en væsent­lig del af fest­lig­he­der­ne.

Her kom­mer der bil­le­der af afte­nens mest dra­ma­ti­ske indslag:
Og afte­nens dyri­ske indslag:


Og så hjem­tu­rens motions­indslag:


På vej mod Ring­kø­bing fra Fjer­rits­lev (et sted uden­for Thi­sted) blev vi holdt til­ba­ge af en hjem­me­værns­be­tjent. Det var nok godt nok, at vi ikke kom i vej­en for dis­se trav­le mænd.


Dagens avisudklip: hamburryg

I Ring­kø­bing sæl­ger de kød i Super­Brugs­en. Blan­det andet den­ne nye udskæ­ring af gri­sen.Nu er det jo let at gøre grin med andre folks sta­ve­ev­ner. Måske skal jeg i dag blot nøjes med at gøre grin med kor­rek­tur­læs­nin­gen på den­ne annon­ce for kød­pro­duk­tet “ham­bur­ryg”.

Er der nogen, der har prø­vet ham­bur­ryg? Ved nogen, hvor­dan ham­bur­ryg sma­ger? I mine øjne lig­ner det umi­sken­de­ligt en ham­bur­ger­ryg? Men det kan selv­føl­ge­lig være, at der her er tale om en ham­bur­ger­ryg uden helt så meget saltvand­s­ind­sprøjt­ning. Alt­så et bed­re kød­pro­dukt?

På den anden side set: til den pris, 22kr pr. ½kg, så hol­der den teo­ri ikke. Og hvem siger egent­lig også “ham­bur­ger­ryg”? Det er der jo ikke nogen, der gør. Hvor­for kal­der vi det egent­lig ikke bare for en “ham­bur­ryg”?

Vi ven­der til­ba­ge med fle­re smags­prø­ver på ele­gant avis­stav­ning. Bliv hæn­gen­de!

Megaciabatta

I vores hus­hold­ning kan bag­værk til­sy­ne­la­den­de ikke bli­ve stort nok, så der­for vil jeg ger­ne til­fø­je Mega­ci­a­bat­ta til sam­lin­gen af Mega­bag­værk.Opskrif­ten til det­te mega­ci­a­bat­ta stam­mer fra Wen­che Frøli­chs bog “Brød”. Opskrif­ten star­ter med at lave en sur­dej, der skal stå i mindst 24 timer. Der­ef­ter rører man en dej op (meget blød) som skal stå i mindst et halvt døgn. Det fik lov til at stå i et helt døgn.

Der­ef­ter skal dej­en deles i en ræk­ke klum­per, der skal for­mes som lan­ge brød og sæt­tes på en pla­de dæk­ket med durum­mel for at efter­hæ­ve i mindst et par timer.

Det er med andre ord brød, der har været læn­ge under­vejs. Så nu håber vi, at de sma­ger godt. De duf­ter i hvert fald mindst lige så godt, som de ser ud EFTER at de er ble­vet bagt.

Cykeltur i Nationalpark Skjern Å

Opda­te­ring: Turen er desvær­re ble­vet udskudt ind­til august, da Eva Kan­strup er ble­vet for­hin­dret. Nær­me­re besked om dato kom­mer sene­re. Følg med på www.fjordnet.dk.

Kort over Nationalpark Skjern Å
Kort over Natio­nal­park Skjern Å

På næste man­dag arran­ge­rer Tvær­fag­ligt Net­værk (Fjord­net) en cykel­tur rundt i Natio­nal­park Skjern Å sam­men med Eva Kan­strup, der er kåret som Årets Græn­se­bry­der 2008 i områ­det omkring Ring­kø­bing Fjord.

Billede af Skjern Å
Bil­le­de af Skjern Å

Eva Kan­strup er direk­tør for Mil­jø og Tek­nik i Her­ning Kom­mu­ne og har haft en stor fin­ger med i spil­let om til­bli­vel­sen af Natio­nal­park Skjern Å. Turen er en gen­ta­gel­se af den gui­de­de cykel­tur, som i sin tid over­be­vi­ste Fol­ke­tin­gets Mil­jø- og Pla­n­ud­valg om at Skjern Å‑dal skul­le bli­ve til Dan­marks næste natio­nal­park.

Vi tager med på cykel­tu­ren, der fin­der sted man­dag d. 22. juni kl. 18:30 — 20:30 fra Løn­borg­gård. Arran­ge­men­tet er gra­tis for med­lem­mer­ne af Tvær­fag­ligt Net­værk, men for­me­delst DKK 300,- kan man bli­ve med­lem af for­e­nin­gen og få lov til at del­ta­ge i fle­re arran­ge­men­ter helt frem til april 2010, hvor der igen vil være gene­ral­for­sam­ling.

Vi glæ­der os meget til at kom­me ud i natu­ren sam­men med andre nys­ger­ri­ge og har alle­re­de meldt os til, så nu er der kun 23 plad­ser til­ba­ge — skynd dig at læse mere om turen, og meld dig til hos Karin Odgaard, hvis du også synes, det lyder spæn­den­de.

Vi ses der­u­de!

Natsværmer

Hvor er natu­ren dog far­ve­rig!

Dagens bio­lo­gilek­tion: En Dueurt­svær­mer (Deilep­hila elpenor).

Dueurtsværmer
Dueurt­svær­mer

NATSVÆRMER
(Voss‑H.U.G. / H.U.G. 1992)

Går ud langs havet
i den grøn­ne blæst
hvor længs­len skyl­ler ind i men­ne­skesind

Hvert bøl­ge­slag
et møl­le­hjul af savn
hvi­sker for din fod

Er du dig selv? hvad er dit navn? hvad gør du her?
? jeg tyst lig­ger for din fod hvem er du egent­lig?
bag dit kød og blod

Da du kom til mig Lil­le natsvær­mer
star­te­de din vej væk Lil­le natsvær­mer
kun et kort sekund Lil­le natsvær­mer
hvor kær­lig­he­den bræn­der gør det altid ondt

På aften­him­len fly­ver blan­ke spyd
i sol­ned­gan­gens sid­ste gule blik
langt bor­te rej­ser tan­ker uden lyd
og som dagen gik end­nu læn­ge­re ud den fløj

Er du dig selv? hvad er dit navn? hvad gør du her?
? jeg tyst lig­ger for din fod hvem er du egent­lig?
bag dit kød og blod

Da du kom til mig Lil­le natsvær­mer
star­te­de din vej væk Lil­le natsvær­mer
kun et kort sekund Lil­le natsvær­mer
hvor kær­lig­he­den bræn­der gør det altid ondt

Da du kom til mig Lil­le natsvær­mer
star­te­de din vej væk Lil­le natsvær­mer
du nåe­de aldrig ind Lil­le natsvær­mer
driv­gods af sil­ke Natsvær­mer blind

Da du kom til mig Lil­le natsvær­mer
star­te­de din vej væk Lil­le natsvær­mer
du nåe­de aldrig ind Vi går alle ud

Opskrift på svensk pølseret med pasta

I mit barn­doms­hjem lave­de min far fra tid til anden en dej­lig svensk pøl­se­ret med spa­ghet­ti. I man­ge år tro­e­de jeg, at svensk pøl­se­ret var med spa­ghet­ti og jeg blev dybt forun­dret, da jeg før­ste gang så en opskrift med kar­tof­felstyk­ker.

For nylig køb­te vi en stor kas­se grill­pøl­ser og opda­ge­de først bag­ef­ter, at deres hold­bar­hed var begræn­set. Vi skynd­te os at pak­ke dem i pla­stikpo­ser og fryse dem ned for at kun­ne bru­ge dem sene­re. Blandt andet til svensk pøl­se­ret.

Svensk pølseret med pasta
Svensk pøl­se­ret med pas­ta

Det er åben­bart ret umu­ligt at fin­de en opskrift på svensk pøl­se­ret med pas­ta (spa­ghet­ti, maca­ro­ni, lasag­ne­pla­der, etc.), så jeg har skru­et en opskrift sam­men, som jeg ger­ne vil dele med jer. Opskrif­ten lig­ner (sjovt nok) meget dem, jeg har fun­det med kar­to­f­ler, men der er alli­ge­vel små for­skel­le.

Svensk pølseret med pasta

4 per­so­ner

  • 2 løg
  • 4 gril­l­me­di­ster eller 8 hot­dog­pøl­ser
  • 1dl piske­flø­de
  • nok pas­ta til at mæt­te 4 (5–600 gram?)
  • tomat­puré
  • ket­chup
  • 1 spsk papri­ka
  • salt og peber
  • 1 tsk eddi­ke / fiskesau­ce

Skr­æl og skær løge­ne i styk­ker. Groft eller fint, småt eller stort, som du har lyst til. Snit også pøl­ser­ne i styk­ker, der er til­pas mund­ret­te i stør­rel­sen.

Sæt nu vand over i en gry­de til pas­ta (evt. med en bou­il­lon­ter­ning) og en anden gry­de over til at svit­se løge­ne i — den­ne sid­ste gry­de skal bru­ges til at blan­de det hele i til sidst, så vælg en stor. Når løge­ne er svit­set kla­re, så tag dem op og hæld papri­ka i gry­den, så det kan svit­ses sam­men med pøl­ser­ne. Når pøl­ser­ne har fået lidt far­ve og er var­met igen­nem, så hæld en ordent­lig klat tomat­puré og noget flø­de i gry­den sam­men med de steg­te løg. Lad det stå og sim­re ind­til sovsen har fået lidt kon­si­stens og smag det så til med salt, peber, eddike/fiskesauce eller andet godt. Hvis det er for tykt, kan der spæ­des til med lidt bou­il­lon­vand fra pas­ta eller blot lidt koldt vand fra hanen.

Når pasta­en er klar, hæl­des van­det fra og den kog­te pas­ta hæl­des ned til pøl­ses­ovsen. Rør rundt og ser­ver straks. Vel­be­kom­me!

Kom­men­ta­rer til opskrif­ten mod­ta­ges ger­ne i kom­men­ta­rer­ne.