Så er præsten også taget i ed

I går var vi hos præ­sten for at få et lyn­kur­sus i at bli­ve gift. Viel­ses­an­mel­del­sen blev udfyldt, de ret­mæs­si­ge vid­ner blev note­ret, bryl­lup­skoreo­gra­fi­en (som vi tid­li­ge­re har nævnt) blev gen­nem­gå­et og så tal­te vi om, hvil­ke sal­mer, der skul­le syn­ges. Vi fik at vide, at vi enten kun­ne væl­ge 3 eller 4, så det blev et udskil­lel­ses­løb, hvor vi i for­vej­en hav­de kig­get på og nedskre­vet 6 sal­mer. Vi valg­te føl­gen­de sal­mer, som også vil bli­ve sun­get i den­ne ræk­ke­føl­ge:

Se nu sti­ger solen af havets skød” er jo en dej­lig mor­gensal­me, som hand­ler om tro­en på Gud og det gode liv og ikke mindst håbet om, at der er en mening med livet. Og så kan vi i øvrigt bedst lide Lars Niel­sens melo­di fra 1891, så det bli­ver natur­lig­vis den, der bli­ver spil­let.

Spænd over os dit him­mel­sejl” er Bir­te Kolds bud på en nye­re sal­me, som kan være med til at udvi­de vores syn på det dan­ske udvalg af sal­mer — hvis man som os ikke går i kir­ke meget mere end een gang om året. Og ja, det er til jul. Hvor sal­meud­bud­det er ret fast­lagt. Vi skal lige have lært melo­di­en, så vi er sik­re d. 18. august.

Vi plø­jed og vi så’­de” er en del af Ulriks arv. Omkvæ­det Alle gode gaver//de kom­mer ovenned//så tak da Gud//ja pris dog Gud//for al hans kær­lig­hed har været en cen­tral bord­bøn i hans barn­doms­hjem, så der­for får hele sal­men — som også hører høst­ti­den til — plads ved vores viel­se.

Det er så yndigt at føl­ges ad” hører jo helt tra­di­tio­nelt til ved et bryl­lup. Det er mindst een tra­di­tion, vi ikke har tænkt os at bry­de. Male­ne siger, at det er een af grun­de­ne til, at vi skal hol­de et kir­ke­bryl­lup: for at få lov til at gå ned af kir­ke­gul­vet, når org­let spil­ler “Det er så yndigt…”

I øvrigt afta­le vi med præ­sten, at vi (meget tra­di­tio­nelt) hol­der os helt uden for at sør­ge for udsmyk­ning af kir­ken. Såfremt nogen ønsker at lave pæne blom­ster­buket­ter eller andet smukt til kir­ke­rum­met, da skal de tage kon­takt til deg­nen i Hal­lund sogn, som vil sør­ge for at skaf­fe adgang til kir­ken. Deg­nen kan kon­tak­tes gen­nem menig­heds­rå­det, der belej­ligt nok har Niels Peter Kold som for­mand.

Skul­le uhel­det nu være ude og der kom­mer en begra­vel­se i vej­en lør­dag for­mid­dag, da kan bryl­lups­udsmyk­nin­gen af kir­ken lør­dag lige over mid­dag godt bli­ve en smu­le hek­tisk. Men så tager vi den ople­vel­se med. Som brud og brudg­om skal vi alli­ge­vel ikke være i kir­ken før 10–15 minut­ter før for Ulriks ved­kom­men­de og meget kort før kl. 13:00 for Male­nes ved­kom­men­de 🙂

Vel mødt om min­dre end tre uger. Vi glæ­der os til at se jer!

Test af chokoladekager 4. del

Det fjer­de afsnit i føl­je­to­nen om den per­fek­te cho­ko­la­de­ka­ge vil vi til­skri­ve det­te fla­de eksem­plar uden mel. Kagen inde­hol­der kun føl­gen­de ingre­di­en­ser:

  • 100g smør
  • 100g cho­ko­la­de
  • 200g suk­ker
  • 3 æg

Gør som føl­ger, hvis du vil gøre os kun­sten efter: smelt cho­ko­la­de og smør og rør det sam­m­men. Vi brug­te et vand­bad — men en mikro­ovn eller en tyk­bun­det gry­de er sik­kert lige så godt. Pisk suk­ker og æg sam­men til en luf­tig mas­se. Vend til sidst cho­ko­la­de- og smør­blan­din­gen i ægge­mas­sen og hæld det hele i en form. Nu skal den bages ved 175 gra­der Cel­si­us i 25–30 minut­ter. Resul­ta­tet kom­mer til at se nogen­lun­de sådan ud.

 

Kagen skal være kon­fek­t­ag­tig og ikke helt så smat­tet, som den her er. Det bety­der, at du nok skal give den tæt­te­re på 30 minut­ter end de cir­ka 25 minut­ter, vi gav vores. Men den sma­ger godt, det vil jeg godt til­fø­je. Og den kræ­ver et styk­ke is, cre­me frai­che eller andet syr­ligt.

Opskrif­ten er i øvrigt hen­tet fra Alt for damer­nes mad­sek­tion fra num­mer 42, årgang 2002 og hed­der “suveræn cho­ko­la­de­ka­ge”. Man kan godt gem­me en opskrift meget læn­ge uden at prø­ve den af. Nu kan vi sæt­te et “kan godt laves igen”-mærke ud for den opskrift.

Er du troende?

På lør­dag skal vi mødes med præ­sten, så vi kan få styr på den kir­ke­li­ge hand­ling, hvil­ke sal­mer der skal syn­ges og hvad præ­sten skal sige i sin tale til os.

Vil præ­sten mon spør­ge os om, hvor­vidt vi er krist­ne? Vi er lige så tro­en­de som den gen­nem­snit­li­ge dan­sker og går kun i kir­ke jule­af­ten samt ved de tra­di­tio­nel­le fami­liæ­re begi­ven­he­der: bar­nedåb, kon­fir­ma­tion, bryl­lup og begra­vel­se. Men kan man som næsten-ikke-tro­en­de til­la­de sig at bli­ve kir­ke­ligt viet?

Det mener vi jo hel­dig­vis godt, at man kan, for hos os opfat­ter vi i lige så høj grad kir­ken som et styk­ke af vores dan­ske kul­tur og ikke kun en del af vor reli­gi­øse bag­grund. Det bety­der, at vi i høje­re grad tager del i en kul­tu­rel end en kir­ke­lig og reli­gi­øs hand­ling.

Jeg glæ­der mig meget til den kir­ke­li­ge hand­ling — sel­ve høj­ti­de­lig­he­den ved den. Jeg vil ger­ne kun­ne sige to run­gen­de ja’er når præ­sten spør­ger:

Lige­så til­spør­ger jeg dig Aningu­ak Male­ne Høy­er vil du have Ulrik Kold som hos dig står til din ægte­mand?” — JA!

Vil du elske og ære ham, og leve med ham både i med­gang og mod­gang, i hvad lyk­ke Gud den Almæg­ti­ge vil til­skik­ke jer, som en ægte­hu­stru bør leve med sin ægte­mand ind­til døden skil­ler jer ad?” — JA!

Der bli­ver med garan­ti ikke et øje tørt. Hos mig.

Musikalske indlæg henviser vi til pianisten

Hvis I, kære gæster til vor bryl­lups­re­cep­tion, har fest­li­ge ind­læg, som invol­ve­rer musi­kalsk under­læg­ning, så vil vi ger­ne hen­vi­se til dagens pia­nist, Ben­ny Wag­ner. Ben­ny vil ger­ne vide på for­hånd, om der er num­re, han skal være klar til at inklu­de­re i sit reper­toi­re.

Hans tele­fon­num­mer og e‑mailadresse fin­des på hjem­mesi­den http://bennywagner.dk.

Test af chokoladekager 3. del

Tred­je afsnit i føl­je­to­nen om afprøv­ning af cho­ko­la­de­ka­ger til bryl­lup­pet før­te os til en chi­li-brow­nie. Den ser sådan ud:

Kagen leve­de desvær­re ikke helt op til for­vent­nin­ger­ne. Udgangs­punk­tet for kagen er, at cho­ko­la­de og chi­lif­rug­ter sup­ple­rer hin­an­den godt. Opskrif­ten er også for­holds­vis sim­pel (kig i album­met på 23HQ), men sma­gen og kon­si­sten­sen er bestemt ikke, som vi for­ven­ter det af en brow­nie. Kagen er alt for por­øs og chi­lis­ma­gen er alt for stærk til vores smag. I hvert fald i det her for­søg.

Vi lok­ke­de nabo­er­ne til at sma­ge på kagen sam­men med os. Vi til­fø­je­de et styk­ke vani­lieis til anret­nin­gen og det hjalp på ople­vel­sen. Resul­ta­tet var alli­ge­vel et stort glas mælk til den ene og et lev­net styk­ke hos den anden. Ikke lige­frem en ube­tin­get suc­ces­op­le­vel­se. Det kan mulig­vis skyl­des, at vi i ste­det for den angiv­ne San­ta Maria-chi­li­blan­ding valg­te at bru­ge en kom­bi­na­tion af det chi­li­pul­ver og cayen­ne-peber, vi hav­de til­ba­ge.

Hvis vi væl­ger at bage kagen igen — eller hvis andre vil gøre os kun­sten efter — da vil jeg anbe­fa­le, at man ikke benyt­ter cayen­ne-peber i dej­en. Den por­ø­se blan­ding har jeg dog ikke en god løs­ning på. Jeg synes, der mang­ler noget væde, da dej­en er meget tung og tør alle­re­de inden man sæt­ter den i ovnen.

Det bli­ver ikke den­ne kage, vi sæt­ter på bor­det til bryl­lup­pet. Vi afven­ter resul­ta­tet af næste for­søg. Følg med her på blog­gen…

Om én måned sker det :-)

Så siger kalen­de­ren 18/7, så der er kun en måned til vi bli­ver hr og fru Høy­er Kold 🙂 Det bety­der også, at det i dag er sid­ste frist for til­mel­ding… Kon­tak­t­mu­lig­he­der fin­der I her. I kan også klik­ke på kom­men­tar her­un­der og give os besked på den måde.

I dag er for­mid­da­gen gået med at få ansigts­be­hand­ling hos Tilst Wel­l­ness — dej­ligt at bli­ve for­kælet i en times tid. Man skal vel være lidt læk­ker til bryl­lup­pet 🙂

Test af chokoladekager 2. del

Vi har jo givet os selv den utak­nem­me­li­ge opga­ve at fin­de en cho­ko­la­de­ka­ge til vort bryl­lup 🙂 I går kaste­de vi os ud i en Gua­na­jakage uden mel fra Claus Mey­ers “Lidt men godt om cho­ko­la­de”. Opskrif­ten fin­des også her. Min invol­ve­ring bestod i at beklæ­de en bage­pla­de med bage­pa­pir og så gik jeg ind i stu­en med et: “Du kal­der, hvis du skal have hjælp!” Der er nem­lig ikke køk­ken­bord­plads til, at to per­so­ner kan være i gang på sam­me tid.

Ulrik hak­ke­de cho­ko­la­de, kom det i vand­bad, piske­de ægge­hvi­der, piske­de ægge­blom­mer, rev marci­pan, blan­de­de det sam­men, som skul­le blan­des sam­men, så det så ud til, at alt var i den skøn­ne­ste orden, så jeg behø­ve­de jo ikke at blan­de mig.

Plud­se­lig lød der et brøl fra køk­ke­net. Ulrik hav­de brændt sig på vand­ba­det. Da jeg jo godt kun­ne reg­ne ud, at han hav­de brændt sig, behø­ve­de jeg jo ikke at spør­ge, hvad der var sket. I ste­det råb­te jeg: “Vil du have tips? (som i gode køk­ken­råd)”. Hvor­til han sva­re­de irri­te­ret: ” Jeg vil ikke have chips, jeg vil have hjælp!” Ja, sådan kan man bli­ve mis­for­stå­et i kam­pens hede… Så jeg måt­te i køk­ke­net og red­de ham 😉 Jeg tog mig af den smel­te­de cho­ko­la­de og ryd­de­de op, så der blev lidt bord­plads igen. Og voilà efter 15 min. i ovnen var kagen klar, hvil­ket var halvt så lang tid som for­be­rel­sen.

Som I måske kan for­stå, så får kagen ikke gode karak­te­rer for sin bru­ger­ven­lig­hed, der skul­le bru­ges for man­ge skå­le 🙂 Kagen egner sig des­u­den mere som “lag­ka­ge­bun­de”, da den er max. 1½ cm høj og fly­der ud på 3/4 af bage­pla­den. Så den sco­rer hel­ler ikke på æste­ti­ken. Men det skal dog siges, at den er rig­tig saf­tig og fast. Den blev i hvert fald spist med vel­be­hag. Lidt oran­ge­s­mag vil­le klæ­de den godt og så skal den helst spi­ses med is/creme fraî­che til.

Inden vi spi­ser det hele, er der lagt noget på frys, så des­ser­ten til næste uges gæster er kla­ret 🙂