Sidste dag i Danske Bank

I går var det min sid­ste dag i Dan­ske Bank (“i den­ne omgang” som nogen af mine kol­le­ga­er bemær­ke­de). Og der­for var der natur­lig­vis sam­let ind i Moster Odas vind­tør­re under­kæ­be eller Mor Han­nes høj­re kon­disko (tak for hjæl­pen, Giro 413!) og det var ble­vet til en ræk­ke gaver fra per­so­na­le­for­e­nin­gen på veg­ne af de kol­le­ga­er, der nu måt­te ønske at sige far­vel med manér.

Jeg kun­ne ind­kas­se­re føl­gen­de gaver, og jeg sen­der en stor tak til alle gave­gi­ve­re (jeg scan­ner nok kor­tet ind, når jeg lige får tid):

 • Hen­rik Schur­manns bog om “Foto­gra­fe­ring med digi­tal spejl­re­fleks” som jeg glæ­der mig til at læse og lære af
 • Lulu Rou­ges meget roste CDBless You”, som jeg alle­re­de har hørt med glæ­de — den sid­der næsten på repe­at!
 • Foto­bo­gen “I, Tokyo” fra Jacob Aue Sobol — med flot­te og nær­væ­ren­de bil­le­der af japa­ner­ne i Tokyo.
 • Det sid­ste nye num­mer af Wired — det er altid rart at kun­ne føl­ge med i it-ver­de­nen.
 • En t‑shirt med gra­fisk equa­lizer — the “T‑qualizer Clas­sic” — så jeg kan vise ver­den, hvor meget de lar­mer. Fuld­stæn­dig uund­vær­lig!
 • Stil­le Nacht — en stærk (12%) juleøl fra det bel­gi­ske bryg­ge­ri De Dol­le Brouwers. Den skal vist nydes sam­men med en god, rød bøf.

Ikke en helt dår­lig høst for 3 års ansæt­tel­se. Tænk, hvad der kun­ne være sket, hvis jeg hav­de været ansat i 10 år?

Endnu en vintersuppe

Jeg har fun­det Hen­rik Boserups lil­le sor­te koge­bog ‘MAD’ frem fra gem­mer­ne. En rig­tig god sam­ling opskrif­ter, hvis man i for­vej­en kan lave mad. Det er nem­lig ikke megen hjælp man får til mæng­der og frem­gangs­må­der.

Jeg er vild med sup­per, så jeg prø­ve­de en ny her til aften. Den kan bestemt anbe­fa­les. Vi fik stegt, røget flæsk til.

Opskrif­ten er skre­vet direk­te af fra koge­bo­gen, men kan også fin­des på Boserups egen side. Det i paren­tes er mine egne til­fø­jel­ser.

Gulerod/avocadosuppe

 • gule­rød­der i fine små styk­ker (jeg tog 3 sto­re gule­rød­der)
 • (en por­re)
 • hak­ket hvid­løg (2 fed)
 • oli­veno­lie
 • vand eller bou­il­lon (jeg tog en grønt­sags­bou­il­lon)
 • avo­ca­do , ½ per per­son (jeg tog 2 små)
 • youg­hurt
 • tomat
 • kryd­derurt (jeg hav­de noget per­sil­le i fry­se­ren)
 • salt og peber

Sautér gule­rød­der, (por­rer) og hvid­løg i oli­en. Skal ikke tage far­ve. På med væsken. Sim­rer i 5 min. (Jeg gav det nok 10 min.)

Afhæn­gig af avo­ca­do­ens moden­hed og dit ønske om kon­si­stens, hak­kes, piskes eller blen­des den i sup­pen. (De avo­ca­do­er jeg hav­de købt var ret hår­de, så jeg kog­te dem med gule­rød­der­ne de sid­ste 5 min. og blen­de­de det hele med en stavb­len­der. Til sidst mon­te­res youg­hur­ten i sup­pen (på dansk: hæld en lil­le klat youg­hurt oven i sup­pen). Smag til med salt og peber. Tomat og urt oven­på.

Scanning af gulerod/avocadosuppe fra Henrik Boserups Mad (den sorte).
Scan­ning af gulerod/avocadosuppe fra Hen­rik Boserups ‘Mad’ (den sor­te).

Lady Wasteland — en postapokalyptisk fremtid

Vuze HD Net­work fandt jeg for et styk­ke tid siden en web­se­rie opdelt i epi­so­der (en såkaldt webiso­de), der hed­der Lady Wasteland. Seri­en består lige nu af 7 afsnit — og iføl­ge den med­føl­gen­de blog arbej­des der på yder­li­ge­re 15 afsnit.

Histo­ri­en hand­ler om en ung kvin­de, Lady Wasteland, som er på jagt efter en ræk­ke mor­de­re, der for år til­ba­ge har slå­et en eller fle­re per­so­ner ihjel, der betød noget for selv­sam­me Lady. Under­vejs på sin færd møder hun andre, der enten selv jager eller er på jagt. Efter vær­di­er, mad, magt eller blot blod. Øde­lan­det er for­u­den smadre­de byg­nin­ger og over­gro­e­de køre­tø­jer også kry­dret med zom­bi­e­lig­nen­de typer, der natur­lig­vis ikke gør livet på lan­de­ve­je­ne let­te­re.

Et wallpaper hentet fra Lady Wasteland-sitet.
Et wall­pa­per hen­tet fra Lady Wasteland-sitet.

For­u­den Lady Wasteland får vi også præ­sen­te­ret en ræk­ke andre karak­te­rer: Yuri, en gal­ning, der slår ihjel, hvis han føler sig tru­et. Og Hen­ry og Samantha, far og dat­ter, der blot for­sø­ger at over­le­ve i vild­nis­set. Hen­ry for­sø­ger at belæ­re Samantha om over­le­vel­se. Det er dis­se to, der er til­sku­er­nes iden­ti­fi­ka­tion i det rå og ubarm­hjer­ti­ge øde­land.

Wallpaper hentet fra LadyWasteland.com
Wall­pa­per hen­tet fra LadyWasteland.com

I mine øjne er det vig­tig­ste og mest inter­es­san­te ikke karak­te­rer­ne eller histo­ri­en, men der­i­mod for­nem­mel­sen af at være midt i et rol­le­spils­ce­na­rie — og så stem­nin­gen af håb­løs frem­tid, som er kraf­tigt inspi­re­ret af com­pu­ter­spil­le­ne Wasteland(!) og Fal­lout (der jo er en udlø­ber af Wasteland). Jeg er ikke helt sik­ker på, hvad det er, der hol­der min inter­es­se fan­get — men jeg har lyst til at se mere, når der kom­mer fle­re afsnit. Hvis du har fået lyst til at se de før­ste 7 afsnit, så kan de down­lo­a­des som tor­rents i HD-kva­li­tet fra Vuze HD Net­work eller ses på net­tet på LadyWasteland.com.

Jeg tror, at næste webiso­de fra Vuze HD skal være enten San­ctu­ary eller Pink: The Seri­es.

Barselsvikar søges

Før jeg fik mit job, hav­de jeg den “spæn­den­de for­nø­jel­se” at være job­sø­gen­de i en læn­ge­re peri­o­de. Jeg har et ring­bind prop­pet med ansøg­nin­ger. Jeg har sendt ansøg­nin­ger, som jeg har brugt tid på og kys­set far­vel i håb om mini­mum en job­sam­ta­le. Og jeg har sendt ansøg­nin­ger, hvor jeg bare har lavet et ven­stre­hånds klik på “søg den­ne stil­ling” enten på Job­net eller via diver­se vik­ar­bu­reau­ers hjem­mesi­der.

Nu er én af mine kol­le­ga­er gået på bar­sel og vi søger der­for en bar­selsvi­kar, så nu mod­ta­ger jeg selv ansøg­nin­ger til det jobop­slag, som jeg har skre­vet og lagt op på Job­net. Så tak­ket være Claus Hjort, skal jeg bru­ge min knap­pe tid på at læse pro­for­maan­søg­nin­ger. Men jeg vil gøre mit bed­ste for at give alle en til­ba­ge­mel­ding.

Det kan jo være, at nog­le af ansøg­nin­ger­ne er ble­vet sendt afsted med kys og kryd­se­de fin­gre.

Demoscenen genopdaget

Jeg bru­ger mine fri­da­ge frem til på fre­dag (hvor jeg har sid­ste arbejds­dag, hvis nogen er i tvivl) bru­ger jeg præ­cis som jeg selv har lyst til. Det vil sige, at jeg dels er begra­vet i en bog eller en avis, dels spil­ler Wor­ld of GooWii, og dels sur­fer rundt på net­tet.

Jeg abon­ne­rer på et hav af blogs og i et af dis­se man­ge dag­li­ge ind­læg faldt jeg over en sim­pel cop­per­bar-effekt (også kendt som raster bars), der er lavet i Java­script ved hjælp af canvas-HTML-ele­men­tet.

Det brag­te tan­ker­ne til­ba­ge på de gode, gam­le dage med demo­er, intro­er, loa­der, disk­mags og meget andet fra mine Com­mo­do­re 64- og Ami­ga-dage for snart man­ge år siden. Jeg køb­te en stor stak disket­ter med alskens demo­er, musikpro­gram­mer og andet godt (blandt andet Red Sectors Demo­Ma­ker, som jeg aldrig fik til at vir­ke!) hos det lil­le etmands­fir­ma Hard Joy PD, som var den tids svar på Archive.org eller Pouët. Jeg delt­og i The Par­ty i et par år i træk — end­da for Aal­borg Uni­ver­si­tet, der hav­de en stand i et par år ind­til The Par­ty stop­pe­de i 2002.

Een af de demo­er, jeg så og genså fle­re (man­ge!) gan­ge var demo­en Hardwi­red fra grup­pen Crio­ni­cs og den dan­ske del af grup­pen Silents.


Crio­ni­cs & Silents — Hardwi­red from Amiga500 on Vimeo.

Crio­ni­cs & Silents — Hardwi­red (relea­se date Decem­ber 1991).

Com­mo­do­re Ami­ga demos­ce­ne.

Der­fra kom jeg for­bi 3D Demo II fra grup­pen Anar­chy, Sta­te of the Art fra den nor­ske grup­pe Spa­ce­balls, Bud­brain Mega Demo I fra den dan­ske grup­pe Bud­brain (der sam­p­le­de Dr. Baker’s Kaos på emi­nent vis), og sik­kert et par styk­ker mere. Dan­ske Hybris-Neme­sis wild­de­mos South Par­ty og 2001 — Back to BASI­Cs er bestemt også et kig værd.

Det kan over­ra­ske mig gang på gang, hvor langt man kan kom­me med meget lidt kode — hvis man for­står at udnyt­te den maski­ne, man arbej­der med. Et blæn­den­de (og sta­dig aktu­elt eksem­pel) er .the .pro­dukt fra tyske far­brausch. Demo­en fyl­der kun 64KB(!) men ud af den kode kom­mer der mere end et kvar­ters non-stop musik og mere end 10 3D-sce­ner. Den bli­ver bare ved og ved og ved. Hvis du ikke har set den, så er det ikke for sent end­nu.

Og nu vi er i gang med at snak­ke om, hvad man kan med kode, så er et oscil­loskop jo en udmær­ket (og hur­tigt opda­te­ren­de) skærm, som man sik­kert også kan bru­ge til at vise demo­ef­fek­ter på. Til det fin­ske demo­ar­ran­ge­ment Assem­bly i 2007 blev der frem­vist neden­stå­en­de demo. [via Waxy]

Hvis du også har gen­fun­det glæ­den, inspira­tio­nen, over­ra­skel­sen og erin­drin­gen om demo-under­grun­den, så kan du se eller gen­se en lang ræk­ke video­er af demo­er på Demoscene.tv, down­lo­ad eller fin­de links til demo­er på Pouët, læse om og down­lo­a­de fra Demo Dun­geon, Demoscene.info, Scene.org, lyt­te til musik­ken fra Necta­ri­ne (der i skri­ven­de stund er død 🙁 ), få over­blik over demo par­ties på demoparty.net, læse om demo sce­nen på Sleng­pung eller bare søge på demo + sce­ne på din ynd­lings­sø­ge­ma­ski­ne.

Jeg smut­ter nu — jeg skal lige se vin­der­ne fra NVS­ce­ne 08 i Cali­for­ni­en. Hvor? På Demoscene.tv, selv­føl­ge­lig.Og så skal jeg vist også lige gen­se 2nd Rea­li­ty

Hvis du har gode tips til demo­er (nye eller gam­le) som jeg skal se — hvad enten det er C64, Ata­ri, Ami­ga, PC, PS2/3 eller alt muligt andet, så skriv ende­lig en kom­men­tar. For­tæl mig hvad jeg har over­set.

En bøn til bløde trafikanter

Hver mor­gen kører jeg fra Ring­kø­bing til Hvi­de San­de og hver dag ser jeg mør­ke fod­gæn­ge­re og mør­ke cyk­li­ster — både voks­ne og børn. Og jeg læg­ger især mær­ke til det efter, at jeg selv er ble­vet bilist.

Jeg kan bli­ve så for­ar­get over, at for­æl­dre sen­der deres børn ud i tra­fik­ken enten med dår­li­ge cykel­lyg­ter eller slet ingen cykel­lyg­ter og reflek­ser. Jeg har man­ge gan­ge i løbet af vin­te­r­en haft lyst til at kaste en tra­fik­vest efter fod­gæn­ge­re og cyk­li­ster, for­di jeg først i sid­ste øje­blik fik øje på dem.

Jamen, vi cyk­ler eller går da på fort­or­vet og der er da gade­be­lys­ning!”. Det kan godt ske! Men jeg kan alt­så ikke se jer, hvis der kom­mer en mod­kø­ren­de og I er klædt i mørkt tøj!

Så en bøn til alle blø­de tra­fi­kan­ter rundt i Dan­mark: Få nu nog­le ordent­li­ge cykel­lyg­ter OG en tra­fik­vest på, når du cyk­ler. Husk også tra­fik­ve­sten, når du går eller løber!! Det er ikke for­di, du skal fryg­te en bøde, at du skal have ordent­li­ge lyg­ter på, men for­di, det kan red­de dit liv!

Fak­tisk bur­de man også ind­fø­re bøder til fod­gæn­ge­re eller løbe­re, som ikke har tra­fik­vest på!

Et digt mere fra gemmeren

Rum
Kan man godt rime ‘rum’ på ‘rum’?
Når jeg sid­der i et kæl­der­rum
og udfyl­der et trum­me­rum, er det så
OK at rime ‘rum’ på ‘rum’?
Eller hvad med hjer­te­rum? Et lofts­rum?
Et hul­rum?
Bli­ver det nogen­sin­de i orden
at rime ‘rum’ med ‘rum’?

-ulrik, 14.12.2008

Blogindlæg nr. 200

I dag har den stå­et på ren­gø­ring i Ulriks kæl­der­lej­lig­hed.

Vi kom hjem til Ring­kø­bing kl. 16.30. Fik pak­ket lidt ud, drak en smoo­t­hie, tænd­te for TV’et og faldt i søvn på sofa­en.

Nu er vi ble­vet fær­di­ge med aftens­ma­den og så står den ellers på te og nyind­købt DVD-film (The Bro­t­hers Grimm), som blev betalt med en 8 måne­der gam­mel Bil­ka-fla­ske­bon, som har hængt på Ulriks køle­skab…

Håber Ulrik er lidt mere kre­a­tiv med mor­gen­da­gens blo­gind­læg. Jeg er i hvert fald for træt til at gøre mere ud af det i dag 🙂 Og det er end­da vores 200. blo­gind­læg!

Sidste blog fra kælderen

Som nogen vil vide, så har jeg siden medio juni 2008 boet i en kæl­der­lej­lig­hed i Tilst. Det er snart ovre. Fra man­dag d. 2/2–2009 star­ter jeg med at arbej­de hos Ørskov Web i Skjern. Der­for flyt­ter jeg også alt mit habengut til Ring­kø­bing og siger far­vel og tak til Århus i den­ne omgang. Det bety­der, at det­te er den sid­ste blog her fra kæl­de­ren. En epo­ke er ovre og en ny kan tage sin begyn­del­se.

Lige nu nyder jeg 5 feri­e­da­ge inden jeg skal star­te på arbej­de. I efter­mid­dag kom­mer Male­ne fra Ring­kø­bing med en stor stak kas­ser, poser, tasker og andet godt, så vi kan få frag­tet det hele vest­på. Men inden vi for­la­der Østjyl­land helt, så tager vi lige til udflyt­ter­fest hos Kas­per Duhn (til­lyk­ke med det nye arbej­de!) og Maria Faar­vang (til­lyk­ke med din afslut­ten­de eksa­men!), som er i gang med at flyt­te til Køben­havn. Jeg glæ­der mig til at nyde en fre­dag aften i gode ven­ners lag.

Det bli­ver en omvælt­ning i hver­da­gen at flyt­te til Ring­kø­bing. På fle­re plan. Male­ne og jeg skal til at væn­ne os til at bo sam­men igen. Vi har talt om, hvor­vidt det har for­an­dret os og vores for­hold at bo adskilt i mere end 9 måne­der. Og det har det vel­sag­tens. For­hå­bent­lig, vil jeg end­da sige. Hvis vi ikke skul­le lære noget af at leve på den måde i så lang tid, så vil­le der da være noget galt?

Og på et andet plan i mit liv, så bli­ver det en omvælt­ning at skul­le arbej­de i en lil­le orga­ni­sa­tion. Gan­ske vist er der 25 (26!) ansat­te i Ørskov A/S — men det er trods alt også kun 1% af dem, der arbej­der i SSC (udvik­lings­af­de­lin­gen) i Dan­ske Bank-kon­cer­nen. Og det er kun 1‰ af dem, der arbej­der i hele kon­cer­nen. Jeg for­ven­ter, at der nok kan bli­ve noget at lære beg­ge veje — der er jo for­de­le og ulem­per ved beg­ge stør­rel­ser.

Men udover stør­rel­sen, så er der natur­lig­vis også en helt ny kol­le­g­af­lok at for­hol­de sig til. Jeg skal opbyg­ge et nyt net­værk. Lære nye men­ne­sker at ken­de. Nye arbejds­ru­ti­ner. Nye for­kor­tel­ser. Nye sær­he­der, styr­ker, svag­he­der og for­ret­nings­for­de­le. Jeg glæ­der mig til at få udvi­det bekendt­skabs­kred­sen.

Jeg skal også fin­de ud af, hvad jeg nu skal bru­ge min hver­dag til i Ring­kø­bing. Syn­ge i kor? Syn­ge i band? Spil­le rol­le­spil? Sæl­ge bio­graf­bil­let­ter? Løbe dag­ligt eller næsten dag­ligt? Sæt­te garn i fjor­den? Der er så man­ge mulig­he­der. Det hand­ler blot om at væl­ge.

Snip, snap, snu­de. Histo­ri­en om livet som pend­leræg­te­par er ude. Tip, tap, tøn­de. Snart kan en anden histo­rie begyn­de…

Indkøbnet vs. Octopus

Jeg blad­re­de i en gam­mel Poli­ti­ken og fandt en annon­ce for sor­te ind­købs­net fra Dansk Røde Kors, desig­net af ni dan­ske desig­ne­re i sam­ar­bej­de med det dan­ske modei­kon Uffe Buchard. Sådan én måt­te jeg da ha’!

I dag kom der et ind­købs­net med det­te design (for­si­de og bag­si­de):

Indkøbsnet fra Dansk Røde Kors
Ind­købs­net fra Dansk Røde Kors

Ind­købs­net­tet, som jeg også har tænkt mig at bru­ge som taske, koster kun 50 kr, hvil­ket er en del bil­li­ge­re end den Octo­pus har­lekin­ta­ske, jeg har forel­sket mig i (kan ikke lige fin­de et bil­le­de af den…).