Nissepigen Eva

Eva er nu ble­vet 3 måne­der gam­mel og net­op i dag har vi hørt hen­des før­ste klu­k­lat­ter. Det var så utro­lig smit­ten­de, at vi bare måt­te gri­ne sam­men med hen­de. Det var en fan­ta­stisk for­nem­mel­se! Det må være hen­des jule­ga­ve til os.

Eva i nissehuen
Eva i nis­se­hu­en

I løbet af den sid­ste måned er der sket man­ge ting i den lil­le fami­lie. Sene­st er hun ble­vet vac­ci­ne­ret og det gjor­de ondt dybt ind i mode­rens hjer­te at se sin dat­ter græ­de så tåre­væ­det. Hel­dig­vis blev den kede­li­ge ople­vel­se hur­tigt glemt igen.

Male­ne er med i en mødre­grup­pe, som hun er glad for. Ulrik har haft Eva og Male­ne med til jule­frokost hos Ørskov Grup­pen. Og Eva har haft beg­ge sine for­æl­dre med til sølv­bryl­lup, så hun kun­ne bli­ve vist frem og beun­dret.

I mor­gen fejrer vi den før­ste jul som for­æl­dre med vores lil­le pige. Det bli­ver helt sik­kert magisk og sik­kert også helt ander­le­des end det ple­jer. Hun er den bed­ste jule­ga­ve, vi kun­ne ønske os.

Glæ­de­lig jul til jer alle og tak for året, der gik.