Ombetrækning af farmors gamle stol

Så fik jeg det ende­lig gjort! I man­ge år har jeg haft lyst til at ombe­træk­ke en gam­mel stol, som jeg arve­de af far­mor. Betræk­ket var efter­hån­den så slidt på sædet, at pol­strin­gen tit­te­de ud.

I efter­å­ret var jeg i IKEA og købe stof til sto­len, for nu skul­le jeg rig­tig i gang! Jeg fik vasket stof­fet. Jeg lån­te en bog om ompol­string og ombe­træk­ning på bibli­o­te­ket. Jeg køb­te møbel­søm og hæf­te­ma­ski­ne. Jeg fik klip­pet stof­fet ud. Og så fik det ellers lov til at lig­ge, for jeg miste­de plud­se­lig modet. Det så meget mere besvær­ligt ud end for­ven­tet…

Men jeg tænk­te, at det kun­ne vel ikke bli­ve vær­re end, at jeg kun­ne slæ­be sto­len ned til den loka­le møbel­pol­strer, hvis det ikke fun­ge­re­de.

Før­ste trin blev synin­gen af betræk­ket til sædet. Jeg mål­te op efter sædet og sju­s­se­de mig frem. Betræk­ket blev hæf­tet fast under sædet. Resul­ta­tet blev ikke helt skidt efter en lør­dag efter­mid­dags arbej­de…

Andet trin var jeg lidt læn­ge­re om at gå i krig med. Efter jule­fe­ri­en fik jeg hevet en mas­se små søm ud og fik pil­let stof­fet på for­si­den af sto­le­ryg­gen af og fik der­med en idé om, hvor­dan jeg skul­le gri­be opga­ven an.  Bag­si­de­stof­fet måt­te jeg lade sid­de på.

I et par uger gik jeg om den var­me grød og tog mig ende­lig sam­men til trin tre: ombe­træk­ning af sto­le­ryg­gen. Over­ra­sken­de nok tog det kun en for­mid­dag at fær­dig­gø­re pro­jek­tet — trods man­ge høje irri­te­re­de brøl over bøje­de søm.  Jeg beholdt pol­strin­gen på de gam­le knap­per, for at ska­be lidt kon­trast.

Her­un­der ser I sto­le­pro­jek­tet før og nu:

Farmors gamle stol før ombetrækning
Far­mors gam­le stol før ombe­træk­ning
Farmors gamle stol i nye IKEA-klæder
Far­mors gam­le stol i nye IKEA-klæ­der
Detalje med knapper fra gammel polstring
Detal­je med knap­per fra gam­mel pol­string

Den gang man kunne cykle fra Ringkøbing til Hvide Sande

I dagens udga­ve af Dag­bla­det Ring­kø­bing-Skjern skri­ver avi­sens udsend­te om deres “polar­eks­pe­di­tion” over isen på cykel fra Borg­mester­hav­nen i Ring­kø­bing til Tysker­hav­nen (æ Tysker­havn) i Hvi­de San­de.

Vi har nem­lig gået og joket med, at vi engang om man­ge år vil­le kun­ne beret­te for vores bør­ne­børn, om “Den vin­ter, hvor det frøs så meget, at man kun­ne gå fra Ring­kø­bing til Hvi­de San­de…”

Det kun­ne være fedt at svæ­ve over Ring­kø­bing Fjord og se, om hele fjor­den var fros­set. Nu er der så nog­le nog­le modi­ge mænd, der har taget turen over fjor­den og rap­por­te­ret under­vejs.

Læs mere om turen på Dag­bla­det Ring­kø­bing-Skjern og nyd end­nu et par smuk­ke bil­le­der fra Ring­kø­bing (is)Fjord.

Eftermiddagssol over Ringkøbing Fjord
Efter­mid­dags­sol over Ring­kø­bing Fjord
Lange skygger på isen i Ringkøbing Lystbådehavn
Lan­ge skyg­ger på isen i Ring­kø­bing Lystbå­de­havn

Billeder af is og sne fra Ringkøbing

Mens nord­jy­der­ne sner inde, så kom­mer der her lidt ude­bil­le­der fra Ring­kø­bing Fjord.

Her spil­ler far og søn ‘sne­bold’ på isen, der til­sy­ne­la­den­de er tyk nok.

Far og søn spiller snebold på isen
Far og søn spil­ler ‘sne­bold’ på isen

Bemærk her, hvor­dan isen atter er fros­set til efter at være spræk­ket.

Isen er sprækket og frosset til igen.
Isen er spræk­ket og fros­set til igen.

Den nys­ger­ri­ge gla­cio­log under­sø­ger isen, hvor van­det står blank oven på isen. Bemærk, hvor­dan isen er begyndt at ‘pak­ke’ op mod kan­ten.

Malene studerer en våge i isen.
Male­ne stu­de­rer en våge i isen.

Isen pak­ker i meget stør­re omfang læn­ge­re ude.

Isen pakker på Ringkøbing Fjord.
Isen pak­ker på Ring­kø­bing Fjord.

Et alter­na­tivt sol­fil­ter: Et styk­ke fjor­dis fra Ring­kø­bing Fjord.

Solen set gennem et stykke is.
Solen set gen­nem et styk­ke is.

Og så lidt bio­lo­gi: Isfug­len til­hø­rer skri­ge­fug­le­ne, der oftest er meget far­ve­strå­len­de tro­pe­fug­le. Her­hjem­me kan de ses over hele lan­det, men ses hyp­pigst i Midt- og Østjyl­land. Hvis du aldrig har set en isfugl før, så giver vi dig her chan­cen. Vi var hel­di­ge at have kame­ra­et frem­me, da et enkelt eksem­plar fløj rundt ved en lil­le våge i Ring­kø­bing Fjord.

En isfugl over en våge i isen i Ringkøbing Fjord.
En isfugl over en våge i isen i Ring­kø­bing Fjord.
Endnu et billede af den lille isfugl
End­nu et bil­le­de af den lil­le isfugl
Isfuglen sidder stille på en sten.
Isfug­len sid­der stil­le på en sten.