Bølgen af LCHF har ramt os

I Dan­mark er der for tiden en LCHF- og Palæ­obøl­ge. Den har varet i et godt styk­ke tid nu. Vi er ende­lig sprun­get på den i tro­en på et bed­re liv.

LCHF står for Low Carb, High Fat. Alt­så en kal­o­ri­e­fat­tig  og fed­trig kost. Det bety­der et far­vel til ris, pas­ta, kar­to­f­ler, slik, etc. og sam­ti­dig et Ja, tak til fed cre­me frai­che, græsk yog­hurt, rig­tig smør, flø­de, etc. Sam­ti­dig opfor­drer bogen til at spi­se mas­ser af grønt sam­men med den fed­tri­ge kost.

Jeg, Ulrik, fik bogen “LCHF — spis dig mæt og glad” i jule­ga­ve og vi er nu så småt star­tet på at prø­ve en kost­om­læg­ning med bogen i bag­hån­den. Den er skre­vet af Mad­ban­dit­ten (Jane Faer­ber) og du kan læse mere om bogen her.

Ind­til vide­re har LCHF-omstil­lin­gen her­hjem­me stå­et på siden lige før nytår 2014 (dvs. knap 14 dage nu) og vi føler alle­re­de nu, at det vir­ker som lovet: Min­dre træt­hed samt stør­re og læn­ge­re mæt­hed.

Vi hol­der ved — og du hører sik­kert mere om det.

Julekalender — 23. december

Sid­ste arbejds­dag før feri­en. Dej­ligt. Så er der lidt mere end en uge til jeg skal på arbej­de igen. Det bli­ver en skøn uge med Eva, Male­ne og resten af fami­li­en i for­skel­li­ge dele af lan­det.

I løbet af måne­den har vi set TV 2’s jule­ka­len­der Lud­vig og jule­man­den. Det har været gan­ske under­hol­den­de at se en jule­ka­len­der, der skal fore­stil­le at fore­gå i Nord­jyl­land. Jule­ka­len­de­ren fore­går på Børg­lum Klo­ster og hand­ler om, at biskop Styg­ge Krum­pen for­sø­ger at kom­me til­ba­ge til livet efter 500 år som spø­gel­se.

Jule­ka­len­de­ren er præ­cis som den skal være: jule­hyg­gen er i fare, vores bør­ne­hel­te gør alt, hvad de kan for at red­de den og det går natur­lig­vis som det skal (tør jeg godt spå alle­re­de inden sid­ste afsnit er rul­let over skær­men) selv om det i skri­ven­de stund ser rig­tig, rig­tig sort ud for vore hel­te.

Der er både hyg­ge­li­ge stun­der, hvor fami­li­en laver jule­py­nt og udde­ler kram­me­re. Der er sjove stun­der, hvor seri­ens klov­ne siger noget pin­ligt eller mor­somt, så vi kan få let­tet stem­nin­gen. Og så er der de dra­ma­ti­ske stun­der, hvor Styg­ge Krum­pen i Andreas Bos skik­kel­se spre­der skræk og uhyg­ge i hjer­ter­ne hos vore hel­te.

Andreas Bo gør det rig­tig godt i rol­len som den beryg­te­de biskop med stor­heds­v­an­vid og pla­ner om at ofre fami­lie­hyg­gen på det evi­ge livs alter.

Der­i­mod er jeg ikke over­be­vist af dia­lo­gen og instruk­tio­nen i seri­en. Fra tid til anden skal sce­ner­ne bæres igen­nem af kro­p­s­sprog og usag­te ting. Men det vir­ker bare ikke altid. Af og til fal­der det helt fra hin­an­den, når en sæt­ning slut­ter midt i luf­ten og ikke bli­ver gre­bet af medsku­e­spil­le­re (eller instruk­tø­ren). Jeg synes, det sker for tit i seri­en og det ærg­rer mig.

En af de sku­e­spil­le­re, der til gen­gæld bærer igen­nem hele vej­en, er Hans Hol­te­gaard, der spil­ler den ind­fød­te ven­del­bo Hen­ning. Han byder de nytil­flyt­te­de på Børg­lum vel­kom­men på sit bed­ste ven­del­bo­mål og for­sø­ger at hjæl­pe dem med at besty­re Børg­lum Klo­ster og leve op til alle tra­di­tio­ner­ne:

Nå, do ka’ ent’ hiel håel sty­er på dit vaske­tøw? Håer do ellers sty­er på jywl­fæ­sten, der ska hål­les på freja?

Det er dej­ligt at høre ven­del­bo­mål på lands­dæk­ken­de tv og Hans Hol­te­gaard er en tro­vær­dig repræ­sen­tant for den stov­te og gæve ven­del­bo. Hvis du ikke har set Lud­vig og jule­man­den end­nu, så har du sta­dig chan­cen i mor­gen efter­mid­dag for at se, hvor­dan det hele ender. Og for­hå­bent­lig høre Hen­ning sæt­te et nord­jysk punk­tum for det­te års jule­ka­len­der.