Tag-arkiv: fugle

Vestjylland går i fisk

I går star­tede Turist­grup­pen Vestjyl­land temau­gen omkring fiskeri. Så jeg vil lige benytte lej­lig­he­den til at gøre lidt reklame.

Hvad enten du er gar­vet sport­s­fi­sker, hob­by­fi­sker eller nybe­gyn­der, kan du finde fiskeud­for­drin­ger i Vestjyl­land. Her er der ekstra­or­di­nære ople­vel­ser for hele fami­lien – både store og små. Ja, også for dig, der sæt­ter den frisk­fan­gede fisk på bor­det. Har du lyst til at snuse til ukendte inter­es­se­om­rå­der, lære at flå fisken, opdage nye fiske­me­to­der og fiske­ret­ter eller bare blive bedre, så kan du her lære fra de rig­tig dyg­tige, når Vestjyl­land sæt­ter fokus på fiskeri i en hel uge.

Et af arran­ge­men­terne fore­går i Hvide Sande i aften og er fuldt boo­ket op — nem­lig sushi-kursus i Fiske­ri­ets Hus . Jeg har lok­ket Ulrik med - ikke at der skulle lok­kes sær­ligt meget…

Har du også lyst til et sushi-kursus er der sta­dig plads på sushi-kurset i Holste­bro på søn­dag d. 13. september.

Jeg synes, at I skal gå ind på qualitytime.dk og tjekke fiske­te­mau­gen ud. Du kan også direkte til de for­skel­lige fiske­re­la­te­rede akti­vi­te­ter.

Vi tager kamera med i aften, så der skal nok blive nogle fine sushi-motiver til et senere blogindlæg…

I uge 37 star­ter temau­gen om fugle, så der er også ople­vel­ser for fugleinteresserede

Antoniuuuuuus!!!

Tid­li­gere er vi stødt på et mær­ke­ligt natur­fæ­no­men hos os — se bil­le­det her­un­der — hvor vi skrev til Skov– og Natursty­rel­sen og spurgte, om der fand­tes van­drende pinde i Dan­marks frie natur. Det gør der ikke, med­min­dre de er flyg­tet fra deres fangenskab…

Vandrende pind

Nu tum­ler vi med et nyt myste­rium her på matriklen…

Sid­ste uge blev områ­det omkring vores ter­rasse og hoved­dør sky­de­skive for kon­ky­lier og andre strand­skal­ler. Først tro­ede vi, at det var nogen af nabo­er­nes børn, som syn­tes, at det var sjovt at kaste ting ind på vores ter­rasse. Før­ste gang det skete, kig­gede Ulrik ud af vin­duet for at se, om det var bør­nene, der lavede løjer. Men der var ingen at se! Så skete det igen et kvar­ter efter. Så gik jeg ud på ter­ras­sen for at skælde even­tu­elle bal­la­de­ma­gere ud… Men igen, ingen at se eller høre…

Vores teori er, at det er områ­dets ska­der og kra­ger, der har sid­det og gjort tagren­der rene og kastet kon­ky­li­erne “over­bord”. Men hvem har lagt dem der? Vi bor trods alt knap 8 km fra Århus Bugt og gider måger eller lig­nende at flyve så langt for at spise snegle i fred?

Ken­der nogen sva­ret? Ellers må vi spørge Skov– og Natursty­rel­sen igen.

Her får I det sam­lede bevismateriale.

Konkylier i haven

At kaste med ris — og hvad med fuglene?

Endnu en gang kom vi til at dis­ku­tere bryl­lup­stra­di­tio­ner — der er godt nok mange — og vi må jo for­holde os til dem. Denne gang hand­lede det om at kaste ris efter bru­de­par­ret. Og myten om, at fug­le­nes maver eks­plo­de­rer, når de spi­ser risene, der lig­ger på jor­den. Det synes vi jo er synd — men øjen­syn­lig er det også kun en myte.

Vi over­ve­jede straks at bede vores gæster om at kaste med fug­le­frø (solsik­ke­frø og lig­nende) i ste­det for de død­brin­gende ris. Bryllup.dk mener dog at vide, at fug­lene sag­tens kan holde til det lige­som Skov– og Natursty­rel­sen også har sagt god for traditionen.

Gad vide om myten om de eks­plo­de­rende ris­fugle så ikke kunne stamme fra de dan­ske kor­n­pro­du­cen­ter, som hel­lere vil sælge korn til dyre­ven­lige men­ne­sker rundt om i det dan­ske land?

I øvrigt vil vi så i ste­det gerne fra­bede os sæbe­bob­ler og konfetti.