Tag-arkiv: temauger

Vestjylland går i fisk

I går star­tede Turist­grup­pen Vestjyl­land temau­gen omkring fiskeri. Så jeg vil lige benytte lej­lig­he­den til at gøre lidt reklame.

Hvad enten du er gar­vet sport­s­fi­sker, hob­by­fi­sker eller nybe­gyn­der, kan du finde fiskeud­for­drin­ger i Vestjyl­land. Her er der ekstra­or­di­nære ople­vel­ser for hele fami­lien – både store og små. Ja, også for dig, der sæt­ter den frisk­fan­gede fisk på bor­det. Har du lyst til at snuse til ukendte inter­es­se­om­rå­der, lære at flå fisken, opdage nye fiske­me­to­der og fiske­ret­ter eller bare blive bedre, så kan du her lære fra de rig­tig dyg­tige, når Vestjyl­land sæt­ter fokus på fiskeri i en hel uge.

Et af arran­ge­men­terne fore­går i Hvide Sande i aften og er fuldt boo­ket op — nem­lig sushi-kursus i Fiske­ri­ets Hus . Jeg har lok­ket Ulrik med - ikke at der skulle lok­kes sær­ligt meget…

Har du også lyst til et sushi-kursus er der sta­dig plads på sushi-kurset i Holste­bro på søn­dag d. 13. september.

Jeg synes, at I skal gå ind på qualitytime.dk og tjekke fiske­te­mau­gen ud. Du kan også direkte til de for­skel­lige fiske­re­la­te­rede akti­vi­te­ter.

Vi tager kamera med i aften, så der skal nok blive nogle fine sushi-motiver til et senere blogindlæg…

I uge 37 star­ter temau­gen om fugle, så der er også ople­vel­ser for fugleinteresserede

Ringkøbing Kirke bruger et af vores billeder

I går aftes rin­gede Merete Ørskov, sog­ne­præ­sten i Ring­kø­bing sogn for at høre, om hun ikke måtte bruge et eller flere bil­le­der, som hun havde fun­det af Ring­kø­bing Fjord med mit navn på. Hun var nem­lig i gang med at rek­la­mere for pil­grims­van­drin­gerne rundt om Ring­kø­bing Fjord på Ring­kø­bing sogns hjem­meside. Van­drin­gerne fin­der sted i for­bin­delse med temau­gen om van­dre­ture i Vestjyl­land. Bil­le­det kan ses på 23 og ser sådan ud:

En mystisk rute ud i det glå.
En mystisk rute ud i det grå.

Vores bil­le­der på 23 er alle­sam­men fri­gi­vet under Cre­a­tive Com­mons–licen­sen Attribution-NonCommercial-ShareAlike, der bety­der, at man(!) må bruge bil­le­derne, hvis bru­gen lever op til føl­gende krav:

  • Navn­gi­velse (Nav­net på foto­gra­fen skal fremgå)
  • Ikke-kommerciel brug (bil­le­det må ikke bru­ges til at tjene penge)
  • Del på samme vil­kår (hvis bil­le­det ændres eller anven­des i andre kre­a­tive vær­ker, så skal disse fri­gi­ves under samme vilkår)

Eller som der står hos CreativeCommons.dk:

Denne licens til­la­der, at andre bear­bej­der, her­un­der ændrer og til­pas­ser, dit værk med et ikke-kommercielt sigte på betin­gelse af, at de kre­di­te­rer dig og licen­se­rer det nye værk på til­sva­rende vil­kår. Andre kan down­lo­ade og sprede dit værk til offent­lig­he­den lige­som ved by-nc-nd licen­sen, men de må også over­sætte, ændre og for­fatte nye vær­ker base­ret på dit værk. Alle nye vær­ker base­ret på dit værk skal licen­se­res under en til­sva­rende licens, hvor­for enhver bear­bej­delse også vil for­blive ikke-kommerciel.” –http://www.creativecommons.dk/om/

Jeg glæ­der mig i mit stille sind over, at der er nogen, der har glæde af de bil­le­der vi går og tager.

Få motion og viden på samme tid i Vestjylland

Vandring ved Vestjylland
Van­dring i Vestjylland

Jeg bli­ver lige nødt til at lave lidt rek­lame for min arbejds­plads. Vi har nem­lig et pro­jekt i gang, der hed­der 100 Sunde Ople­vel­ser. En del af pro­jek­tet er temau­ger der skal afhol­des i løbet af dette og de næste to år (og for­hå­ben­ligt i flere år frem­over). I uge 21 er temaet Van­dring i Vestjyl­land. Bliv inspi­re­ret af tek­sten her­un­der eller gå ind på QualityTime.dk.

Hvis du vil opleve Vestjyl­land på nært hold, så find van­dresko­ene frem. Se den høje him­mel over det åbne land­skab, oplev kystens kilo­me­ter­lange sand­strande eller mærk hedens spe­ci­elle atmos­fære på din van­dre­tur. Hvad enten du er til van­dring, trek­king, pil­grims­van­dring eller stav­gang vil Vestjyl­lands fan­ta­sti­ske natur danne ram­men om din aktive ferie.

Du væl­ger selv om du vil følge pil­grims­ru­ten omkring Ring­kø­bing Fjord, wal­ka­bout, lange van­dre­ture med over­nat­ning eller få kul­tur­hi­sto­ri­ske ople­vel­ser ude i natu­ren med de mange arran­ge­rede ture i uge 21. Van­dre­stier igen­nem stor­slået natur med rigt plante– og dyre­liv. Pil­grims­ru­ter med mulig­hed for for­dy­belse. Til dig med lyst til at slide på van­dre­støv­lerne byder Vestjyl­land på kilo­me­ter­lange vandreture.

Hol­der du af at gå i natu­ren, langs havet, gen­nem heden, rundt om søen og fjorde og over bak­ker og dale er Vestjyl­land det helt rette sted for dig, din fami­lie og ven­ner. Rundt i den vstjy­ske natur er van­dre­sti­erne mar­ke­ret og det er kun dig selv der sæt­ter kilo­me­ter­græn­sen. At van­dre i Vestjyl­lands mang­fol­dige natur giver ikke bare sund motion, men har også en posi­tiv effekt på humør og sind. Den vestjy­ske natur er både afstres­sende og bero­li­gende for sjæ­len. At gå er god og nem motion.

Sæt kryds i kalen­de­ren i og omkring Kri­sti Him­mel­fart­s­fe­rien. Ønsker du et pro­gram til­sendt, så kan du skrive til mig i kommentarfeltet.

Der­u­d­over er der temaugerne

  • Fiskeri i Vestjyl­land i uge 37
  • Fugle i Vestjyl­land i uge 39

Pro­gram til disse kom­mer senere, men du kan læse om ugerne på qualitytime.dk.