Tag-arkiv: tilflytningskonsulent

Om at være tilflytter på P4 Midt & Vest

I mor­ges stod jeg op kl. 05:45 for at spise tid­lig mor­gen­mad, så jeg kunne stå på kajen i Ring­kø­bing og tale med Mari­anne Jonas­sen fra Dan­marks Radio P4 Midt & Vest om at være til­flyt­ter i Ringkøbing.

Jeg blev inter­viewet live i mor­gen­ra­dioen ca. kl. 06:43 hvor jeg talte om hvor­for jeg var flyt­tet til Ring­kø­bing, hvad jeg syn­tes om byen, hvor­dan vi har skabt os et net­værk her­ude og ikke mindst om hvor­dan Tvær­fag­ligt Net­værk, Ring­kø­bing Fjord­net kan være med til at give til­flyt­tere til byen en god start.

Ring­kø­bings til­flyt­ter­kon­su­lent, Mari­anne Møl­ler, var også invi­te­ret ned på hav­nen i mor­ges for at tale om, hvad der er til­flyt­nings­kon­su­len­ter­nes opgave. Jeg var desværre nødt til at cykle hjem, så jeg fik ikke lej­lig­hed til at høre Mari­anne tale om sit job og hvor vig­tigt det er at tage godt imod nye bor­gere i kom­mu­nen. I mine øjne laver til­flyt­nings­kon­su­len­terne præ­cis dét, som idræts­for­e­nin­gerne, brid­ge­klub­berne og for­æl­dre­rå­dene har gjort i mange år: ska­ber grund­la­get for et net­værk for folk.

Ved at melde sig ind i en for­e­ning får man jo kick­star­tet sit net­værk og det har vi selv benyt­tet os af. Vi har meldt os ind i den lokale bio­graf­for­e­ning, Malene har sun­get i kvin­de­kor i en hel sæson, og vi er begge meldt ind i Fjord­net. I Fjord­net får vi lej­lig­hed til at arran­gere virk­som­heds­be­søg, tage på udflugt i natu­ren, besøge udstil­lin­ger, samle svampe, høre lokale ildsjæle tale om deres pro­jek­ter, og meget mere. Det giver alt sam­men inspira­tion og mod på at blive i området.

Det kan desværre ikke lade sig gøre at høre mit mor­ge­nin­ter­view på net­tet — så du må nøjes med at tro på mig, når jeg siger, at jeg var der :-)