En demonstration af BeatBearing og C3 Loops fra NordiCHI 2008

Peter Ben­nett, som jeg tid­li­ge­re har omtalt (se neden­stå­en­de hen­vis­nin­ger), har lige udgi­vet et par video­er fra Nor­di­CHI 2008. Den ene video er hans opta­gel­ser af Rikard Lin­dells DJ og VJ-appli­ka­tion C3 Loops, der vha. cir­ku­læ­re fin­ger­be­væ­gel­ser kan zoo­me ind og ud på det til­sy­ne­la­den­de uen­de­ligt sto­re “skrivebord”/miksermiljø. Jeg brug­te en del tid på at lege med C3 Loops. Det vir­ker fedt og over­be­vi­sen­de og ikke mindst så invi­te­rer det til at under­sø­ge, hvor­dan bru­ge­ren arbej­der med et uen­de­ligt stort arbejds­om­rå­de i mod­sæt­ning til det, vi ken­der i dag fra både MacOS, Win­dows og de Linux-græn­se­fla­der, jeg ken­der til.


C3 Loops demo at NordiCHI’08 from Peter Ben­nett on Vimeo.

Men det vir­ke­ligt inter­es­san­te — set fra et selv­for­her­li­gel­ses­per­spek­tiv(!) —  er at Peter også har klip­pet en lige godt 4 minut­ter lang film sam­men, hvor man kan se Anders Mik­kel­sen, Rikard Lin­dell og jeg lege med og dis­ku­te­re Beat­Bea­ring.

Det er helt tyde­ligt at se, hvor­dan Beat­Bea­ring kan være med til at gøre elek­tro­nisk musik til en langt mere legen­de ople­vel­se. Vi for­sø­ger end­da (til­sy­ne­la­den­de) at gen­ska­be New Orders super­hit “Blue Mon­day” vha. Beat­Bea­ring. Kig med, grin med og leg med.


Beat­Bea­ring inte­r­a­cti­ve demo at NordiCHI’08 from Peter Ben­nett on Vimeo.

Se video­en af mig, der spil­ler på Beat­Bea­ring [via Pete’s Sonic Art Research Blog]

NordiCHI 2008 — mandag er første officielle dag

Den før­ste offi­ci­el­le dag på Nor­di­CHI 2008 er i dag. Det vil sige, at der lige plud­se­lig står ekstra 200 kon­fe­ren­ce­del­ta­ge­re, der er klar til at lyt­te til key­no­tes (en tale, der skal “slå tonen an” for kon­fe­ren­cen), poster ses­sions, panel discus­sions, paper ses­sions, inte­r­a­cti­ve demos og meget, meget mere. Der er et helt sær­ligt kon­fe­ren­ce­sprog, som man er nødt til at tale eller i det mind­ste blot for­stå, hvis man skal gøre sig håb om at begå sig. Og jeg kom­mer sik­kert til at bru­ge nog­le fag­ud­tryk i min beret­ning fra Nor­di­CHI. Mit håb er dog, at jeg kan afmysti­fi­ce­re begre­bet “viden­ska­be­lig kon­fe­ren­ce” og for­mid­le mine erfa­rin­ger og ind­tryk til almin­de­li­ge, døde­li­ge dans­klæ­sen­de men­ne­sker, der ikke har for­ud­sæt­ning for at vide, hvad der fore­går sådan et sted.

Dagens pro­gram har været tæt­pak­ket med ople­vel­ser. Lige nu sid­der jeg og for­sø­ger at sam­le nog­le af alle dis­se ind­tryk, så jeg bli­ver i stand til at for­tæl­le om dem. Grund­læg­gen­de har der været rig­tig man­ge præ­sen­ta­tio­ner af artik­ler og efter­føl­gen­de dis­kus­sio­ner af dem. For mit ved­kom­men­de var det meget lige­som dagen i går — men med fle­re del­ta­ge­re og stør­re vari­a­tion i emner­ne for præ­sen­ta­tio­ner­ne.

Set fra mit syns­punkt, så var et af dagens mest inter­es­san­te emner den arti­kel, der hand­le­de om for­sø­get på at ska­be et værk­tøj til at under­støt­te web­ud­vik­le­re og ‑desig­ne­re i deres arbej­de. I dag er det alt for svært at hjæl­pe desig­ne­re og udvik­le­re med at lave web­græn­se­fla­der, så hvis man kan lave et værk­tøj, der kan “bereg­ne kva­li­te­ten” af en bru­ger­græn­se­fla­de og for­tæl­le designer/udvikler resul­ta­tet inden det bli­ver imple­men­te­ret og der­med bli­ver dyrt at lave om, så kan vi spa­re en mas­se tid og pen­ge.

Der­u­d­over fulg­te jeg en hel ses­sion om tvær­kul­tu­rel­le udfor­drin­ger. Det var under­sø­gel­ser af om viden­ska­be­li­ge meto­der, der er udvik­let i den vest­li­ge kul­tur (spe­ci­fikt: tæn­ke-højt-afprøv­ning) er anven­de­lig i en asiatisk/østlig kul­tur. Det viser sig inter­es­sant nok, at man ikke direk­te kan over­ta­ge meto­den. Det er jo også inter­es­sant for et inter­na­tio­nalt fore­ta­gen­de som Dan­ske Bank, der har med­ar­bej­de­re (og der­med poten­ti­el­le tæn­ke-højt-test­del­ta­ge­re) i man­ge for­skel­li­ge lan­de og kul­tu­rer.

Der­u­d­over blev stan­dar­der­ne for han­di­cap­ven­li­ge web­s­i­tes (WCAG 1.0) sat under lup. Kon­klu­sio­nen er, at de pro­ble­mer, som han­di­cap­pe­de (syns‑, moto­ri­ske- eller andre typer) ople­ver slet ikke bli­ver “fan­get” af WCAG-stan­dar­der­ne, som de ser ud i ver­sion 1.0. Hel­dig­vis er ver­sion 2.0 godt på vej. Det bli­ver spæn­den­de at se dem efter i søm­me­ne.

Jakob Niel­sens (for nogen) vel­kend­te ret­nings­li­ni­er for bru­ger­ven­li­ge web­s­i­tes blev også sat under lup­pen i en test af Face­book, hvor det viste sig, at selv om Face­book ikke over­hol­der ret man­ge (kun 2) af de 10 ret­tes­no­re, så synes bru­ger­ne sta­dig, at det er et fedt web­s­ted. Måske vir­ker de snart 20 år gam­le ret­nings­li­ni­er ikke for den­ne nye type appli­ka­tio­ner? Eller måske er bru­ger­ne gene­relt ble­vet bed­re til at gen­nem­skue bru­ger­græn­se­fla­der? Eller måske over­dø­ver glæ­den ved at bru­ge et anven­de­ligt system i vir­ke­lig­he­den beho­vet for bru­ger­ven­lig­hed? Det sid­ste er jo næsten blas­fe­misk at skri­ve, hvis nu andre bru­ger­ven­lig­heds­nør­der skul­le læse det her — men poin­ten er vel, at bru­ger­ne kan have meget glæ­de af et system og der­med være klar til at fin­de sig i rig­tig meget?

(Jeg hav­de lovet mig selv, at det­te kun skul­le bli­ve en kort opda­te­ring, menæh… det kan jeg vist godt glem­me nu!)

Dagens poster ses­sions (en præ­sen­ta­tion af, hvad ens forsk­ning har dre­jet sig om — præ­sen­te­ret på een pla­kat i stor stør­rel­se) og inte­r­a­cti­ve demos (en prak­tisk demon­stra­tion af ens forsk­nings­re­sul­ta­ter) brag­te også man­ge inter­es­san­te emner med sig.

Fra et prof­fes­sio­nelt syns­punkt var det forsk­ning i et fra­mework til at lave mul­ti­touch (efter­hån­den vel­kendt fra iPho­ne), der vir­ke­de mest rele­vant. Fra et per­son­ligt syns­punkt var det helt sik­kert pro­jek­tet Beat­Bea­ring, der vak­te størst begej­string. Beat­Bea­ring er en fysisk trom­mecom­pu­ter, der også har vakt opsigt hos gør-det-selv- og dim­se­nør­der­ne på net­tet. Den bru­ger kugle­le­jer (bea­rings) i en matrix til at ska­be ryt­me — meget som mono­me også gør det. Her er der blot en end­nu stær­ke­re fysisk ople­vel­se af at inter­a­ge­re med maski­nen, når man læg­ger og flyt­ter kugle­le­jer­ne på plads i matri­cen.

Det er fedt at stå omkring Beat­Bea­ring og få en fæl­les ople­vel­se med en fuld­stæn­dig frem­med om at ska­be en fed ryt­me. Hvis min beskri­vel­se slet ikke giver mening, så kan du se med på video­en her neden­for.

Beat­Bea­ring — en hånd­gri­be­lig trom­me­ma­ski­ne

Dagen slut­te­de med en lyn­hur­tig tur — man fri­stes til ikke engang at kal­de det et besøg — på Muse­um for Skit­ser her i Lund. Det er en sam­ling af kunst­ne­res for­stu­di­er til deres kunst­vær­ker. Nu bli­ver jeg nødt til at tage til Lund igen en anden gang for at se nær­me­re på udstil­lin­gen, for den meget lil­le smags­prø­ve vi fik til aften var inter­es­sant nok.

I mor­gen er det tirs­dag — end­nu en key­no­te ven­ter. To, fak­tisk. Og mas­ser af papers, mas­ser af nye posters og nye inte­r­a­cti­ve demos. Og så skal jeg lige have kig­get lidt mere på bogen Pro­ces­sing om pro­gram­me­rings­spro­get Pro­ces­sing. Måske skal den med hjem til hyl­den. Spro­get lyder i al fald spæn­den­de.

Og så har jeg slet ikke skre­vet om Jonas Bir­ger­s­sons key­no­te, der hand­le­de om good design vs. bad design eller mere kor­rekt om per­fect design vs. evil design. Jeg vil for­sø­ge at frem­skaf­fe hans key­no­te sli­des, så jeg kan vise dem frem her på blog­gen. Det var en dej­ligt og vel­o­p­lagt tale at star­te kon­fe­ren­cen med. Det må der kom­me mere om sene­re. Jeg lover at ven­de til­ba­ge i mor­gen med fle­re beret­nin­ger fra Nor­di­CHI 2008. Og husk, at du kan læse mine ind­tryk og tan­ker fra kon­fe­ren­cen på min Jai­ku stream.