Fotos af Andreas Exner

I dag har jeg taget bil­le­der af byens loka­le gulds­med, Andreas Exner. Bil­le­der­ne skal bru­ges i en rek­la­me­fol­der, der er under udar­bej­del­se. Jeg mød­te Andreas i hans værk­sted kort tid før han var på vej hjem for at hol­de wee­kend. Jeg præ­sen­te­re­de mig og vi gik i gang med at knip­se med kame­ra­et.

Borgmesterkæde for Jammerbugt Kommune. Fremstillet af Andreas Exner. Billedet er lånt fra AndreasExner.dk
Borg­mester­kæ­de for Jam­mer­bugt Kom­mu­ne. Frem­stil­let af Andreas Exner. Bil­le­det er lånt fra AndreasExner.dk

Andreas Exner er uddan­net i Kås, hvor min mors fami­lie har boet og levet i man­ge år. Vi kom til at snak­ke, og det viste sig, at han sta­dig har værk­tøj i værk­ste­det, der er frem­stil­let af min mor­far, der i man­ge år var smed i Kås. Hvor er ver­den dog lil­le.

En ring, Fjeld, fremstillet af Andreas Exner. Billedet er lånt fra AndreasExner.dk
En ring, “Fjeld”, frem­stil­let af Andreas Exner. Bil­le­det er lånt fra AndreasExner.dk

Jeg var impo­ne­ret over Andreas’ arbej­der og vil da ger­ne vise et par styk­ker af dem her på siden. Kig for­bi Ring­kø­bing og besøg Smyk­ke­værk­ste­det, hvor Andreas Exner arbej­der.

Ting, der ikke passer sammen

  1. Er det vort dan­ske svar på heste­h­vi­ske­ren?
  2. Jeg får lyst til at foto­gra­fe­re
  3. Jeg går alt for lidt med slips. Gad vide om det er for­di, jeg aldrig har lært, hvor­dan man gør?
  4. Find og lyt til musik på net­tet med Gro­oves­hark.
  5. Tag på motor­cy­kel til Cher­no­byl med Ele­na. En hår­rej­sen­de tur i ulveland.

Og så lige en 6‑ordsroman til at run­de af med.

Slut. Han skred. Mage­løs i Seatt­le.” –Ulrik Høy­er Kold

Fotomuseum og sushi

Det er ved at være læn­ge siden, at vi har benyt­tet os af de kul­tu­rel­le til­bud i Vestjyl­land. Da vi beg­ge er inter­es­se­de i at tage bil­le­der, har vi læn­ge talt om at besø­ge Dan­marks Fotomu­se­um i Her­ning. Det gjor­de vi så i dag. Muse­et for­tæl­ler om kame­ra­ets udvik­ling fra 1839 frem til i dag, her­un­der udstil­ling af foto­gra­fi­ap­pa­ra­ter og foto­hi­sto­ri­ske effek­ter samt diver­se ældre foto­gra­fi­er. Lige nu vises des­u­den en fotoud­stil­ling af foto­graf Ken­net Hav­gaards portræt­fo­to­gra­fi­er af kend­te dan­ske­re. Vi nåe­de at få 2½ time til at gå, inden muse­et luk­ke­de, men kun­ne sag­tens have brugt et par timer mere.

Det var kom­met os for øre, at der var en sus­hi-restau­rant i Her­ning, så den skul­le natur­lig­vis også besø­ges. Vi fandt Restau­rant China Hou­se i en mørk bag­gård til Her­nings restau­ra­tions­ga­de og tænk­te: kom­mer der over­ho­ve­det nogen her? Men her­nin­gen­ser­ne er åben­bart ivri­ge restau­rant­gæ­ster, for i døren blev vi spurgt, om vi hav­de bestilt bord og hvor læn­ge vi hav­de tænkt os at at spi­se. “Tja, den tid det tager for at spi­se sus­hi…”. Vi blev hen­vist til et bord bagest i restau­ran­ten. Vi kom kl. 17.10 og der gik ikke læn­ge før­end, der kom andre gæster til ‘bag­lo­ka­let’. Det måt­te jo bety­de, at det var et vel­be­søgt sted.

Vi bestil­te Miso-sup­pe til for­ret for at få var­men. Til hoved­ret 2 sus­hi­me­nu­er med 11 blan­de­de sus­hi til hver (nigri og små og sto­re maki-rul­ler) ser­ve­ret på en pla­stikguld­båd, som godt kun­ne lig­ne et min­dre vikin­ge­skib. Det vil­le vi ger­ne have haft et bil­le­de af, men kame­ra­et lå der­hjem­me 🙂 Beg­ge dele smag­te super dej­ligt og til­med til en dej­lig pris: 120 kr for en menu med 11 stk. sus­hi!

Til maden fik vi Kirin øl — en øl som væk­ker gode min­der. Ulrik ser­ve­re­de den nem­lig før­ste gang, jeg var på besøg hos ham og fik wok-mad 🙂

Vi kan varmt anbe­fa­le at spi­se der. Det er meget ven­lig og hur­tig betje­ning og til sidst fik vi var­me vaske­klu­de til at ren­gø­re hæn­der­ne. Til­med har China Hou­se en Eli­te Smiley!

35 smukke hi-speed-fotografier

Der er nu noget helt vidun­der­ligt smukt over højha­stig­heds­fo­to­gra­fi­er, der er taget i det split­se­kund, hvor vores men­ne­ske­li­ge øje slet ikke kan føl­ge med. Har du eksem­pel­vis nogen sin­de set neden­stå­en­de før?

Det er utroligt, hvad højhastighedsfotografering kan få ting til at ligne. [Lånt fra www.crestock.com]
Det er utro­ligt, hvad højha­stig­heds­fo­to­gra­fe­ring kan få ting til at lig­ne. (Lånt fra www.crestock.com)
Der er fle­re fan­ta­stisk flot­te bil­le­der på Smas­hing Maga­zi­ne’s arti­kel om smuk­ke bil­le­der i den­ne stil.

Bil­le­det er fra Cre­sto­ck [via Smas­hing Maga­zi­ne].