En hel dag med korsang og rytmer

Ring­kø­bing-Skjern Musiks­ko­le invi­te­re­de til Sto­re Kor Dag i dag — en hel dag med ryt­me og kor­sang ledet af pro­fes­sor Jim Daus Hjer­nøe fra Nord­jysk Musik­kon­ser­va­to­ri­um i Aal­borg. Jim er kor­le­der af koret Vox­North, der er et af ver­dens før­en­de kor inden­for gen­ren Folk/World og circ­le songs.

Male­ne hav­de invi­te­ret mig med til en vokal ople­vel­se og jeg sag­de ja, for det er læn­ge siden, jeg hav­de brugt min stem­me til rig­tig at syn­ge med.

Dagen var udfor­met som en wor­ks­hop med del­ta­ge­re fra nær og fjern. Det var en skøn blan­ding af ung og gam­mel, erfa­ren og nybe­gyn­der, node­læ­se­re og utræ­ne­de san­ge­re. Vi var omkring 90 san­ge­re — langt stør­ste­delen var kvin­der — og kun 3 bas­san­ge­re, hvor jeg var een af dem.

Jim gui­de­de os kyn­digt igen­nem de fire san­ge i sang­bla­det og udnyt­te­de sine stær­ke pæda­go­gi­ske kom­pe­ten­cer til at give alle en for­nem­mel­se af, at vi hav­de styr på san­ge­ne hele vej­en igen­nem.

Vi star­te­de kl. 10 om for­mid­da­gen og med to stør­re pau­ser (frokost og kaf­fe) i løbet af dagen hav­de vi fak­tisk kun 5 timer til at bli­ve gode til at syn­ge de plan­lag­te fire num­re. Det gik for­ry­gen­de!

Kl. 16:30 duk­ke­de ven­ner og fami­lie op til en lil­le kon­cert, så vi fik en chan­ce for at vise, at vi fak­tisk hav­de lært noget i løbet af dagen. Der duk­ke­de omkring 50 til­hø­re­re op, som fik en kon­cert, de aldrig har hørt mage til. Tror jeg da.

Male­ne og jeg more­de os dej­ligt og vil stærkt anbe­fa­le, at du benyt­ter dig af chan­cen til at del­ta­ge i en kor-wor­ks­hop, hvis du over­ho­ve­det har inter­es­se i at syn­ge. Vi vil med stor sand­syn­lig­hed del­ta­ge igen næste gang chan­cen opstår.

Musik i Ringkøbings gader

I dag har solen skin­net over Ring­kø­bing Torv. Ring­kø­bing Han­dels­for­e­ning har i sam­ar­bej­de med Vestjyl­lands Højsko­le og Ring­kø­bing-Skjern Musiks­ko­le arran­ge­ret en dag med musik i byens gader.

Pavillonen på Ringkøbing Torv, hvorfra der spilles musik sommeren igennem.
Pavil­lo­nen på Ring­kø­bing Torv, hvor­fra der spil­les musik som­me­ren igen­nem.

Efter vi hav­de over­stå­et for­mid­da­gens shop­ping, sat­te vi os ned på tor­vet og nød en læsken­de som­mer­drik mens vi lyt­te­de til Skrald­he­de Stomp fra Vestjyl­lands Højsko­le, der ham­re­de på tøn­der og rap­pe­de i mega­fon. De spil­le­de blandt andet Fabrik af Bik­s­tok Røg­sy­stem.

Skraldhede Stomp spiller på torvet i Ringkøbing.
Skrald­he­de Stomp spil­ler på tor­vet i Ring­kø­bing.

Marim­ba­or­ke­stret var delt op i to orke­stre: et juni­o­r­hold og et seni­o­r­hold, der hver især spil­le­de en ræk­ke num­re. De spil­le­de meget entu­si­a­stisk og hav­de end­da over­skud til selv at nyde fore­stil­lin­gen. Læg mær­ke til, hvor­dan smilet flæk­ker den lil­le musi­kers ansigt i to til­fred­se halv­de­le. Vidun­der­ligt.

Marimbaorkestrets juniorhold spiller.
Marim­ba­or­ke­strets juni­o­r­hold spil­ler.
Marimbaorkestrets juniorhold spiller stadig.
Marim­ba­or­ke­strets juni­o­r­hold spil­ler sta­dig.

Bag­ef­ter spil­le­de seni­o­r­hol­det en ræk­ke num­re. Blandt andet en gan­ske vel­spil­let og ‑oplagt udga­ve af Safri Duos gen­ken­de­li­ge Play­ed Ali­ve (The Bongo Song).

Marimaorkestrets seniorhold spiller Safri Duos Played Alive (The bongo song)
Mari­ma­or­ke­strets seni­o­r­hold spil­ler Safri Duos Play­ed Ali­ve (The Bongo Song)

Musik­da­gen vare­de fra kl. 10 om for­mid­da­gen til kl. 15 alt imens byens hand­len­de holdt læn­ge åbent. De hav­de med garan­ti noget han­del, for gader­ne var tæt­pak­ket med men­ne­sker, så man føl­te sig hen­sat til Århus i myl­dre­ti­den. Ring­kø­bing lever af turi­ster­ne og af han­del — det er der vist ingen tvivl om.